ประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ e - market)

เอกสาร ขอรับเอกสาร ยื่นซองเสนอราคา เปิดซองเสนอราคา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อ Image Analyzer จำนวน 1 ชุด ดาวน์โหลด 03/07/2017 - 13/07/2017 14/07/2017 17/07/2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างงานบริการรักษาความสะอาดบริเวณสยามสแควร์ และพื้นที่ส่วนกลาง อาคารธนาคารกรุงเทพ ดาวน์โหลด 07/07/2017 - 18/07/2017 21/07/2017 21/07/2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างงานบริการรักษาความสะอาดและดูแลบำรุงรักษาสวน Park@Siam บริเวณสยามสแควร์ ดาวน์โหลด 07/07/2017 - 18/07/2017 21/07/2017 21/07/2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างงานบริการรักษาความปลอดภัยพื้นที่เขตพาณิชย์สวนหลวง-สามย่าน,พื้นที่สวนหลวงสแควร์และสวนอุทยาน 100 ปี และพื้นที่อาคารตลาดสามย่าน ดาวน์โหลด 06/07/2017 - 17/07/2017 21/07/2017 21/07/2017
สำนักงานวิทยทรัพยากร ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อชุด Learning Space จำนวน 1 ชุด 04/07/2017 - 19/07/2017 19/07/2017 21/07/2017
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 2 และชั้น M อาคารเจริญวิศวกรรม จำนวน 1 งาน ดาวน์โหลด 27/06/2017 - 12/07/2017 19/07/2017 20/07/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างทำระบบการจัดการการใช้ทรัพยากรและสถานที่ จำนวน 1 งาน ดาวน์โหลด 30/06/2017 - 12/07/2017 13/07/2017 14/07/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อชุดหุ่นยนต์เลโก้มาตรฐาน จำนวน 30 ชุด ดาวน์โหลด 30/06/2017 - 12/07/2017 13/07/2017 14/07/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อเครื่องปฏิกรณ์ในห้องปฏิบัติการสำหรับงานวิจัย ด้านเวชภัณฑ์และเครื่องสำอาง จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลด 30/06/2017 - 12/07/2017 13/07/2017 14/07/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างทำคอนเท้นท์เครื่องจำลองการเคลื่อนที่ในโลกเสมือนจริงแบบ 360 องศา จำนวน 1 งาน ดาวน์โหลด 30/06/2017 - 12/07/2017 13/07/2017 14/07/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างทำเครื่องจำลองการเคลื่อนที่ในโลกเสมือนจริงแบบ 360 องศา จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลด 30/06/2017 - 12/07/2017 13/07/2017 14/07/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบพร้อมจอและอุปกรณ์แบบจำลองเสมือน จำนวน 2 เครื่อง ดาวน์โหลด 30/06/2017 - 12/07/2017 13/07/2017 14/07/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างทำระบบฉายภาพนวัตกรรม จำนวน 1 ชุด ดาวน์โหลด 30/06/2017 - 12/07/2017 13/07/2017 14/07/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างทำโต๊ะนวัตกรรม จำนวน 1 ชุด ดาวน์โหลด 30/06/2017 - 12/07/2017 13/07/2017 14/07/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างทำกำแพงนวัตกรรม จำนวน 1 ชุด ดาวน์โหลด 30/06/2017 - 12/07/2017 13/07/2017 14/07/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อเครื่องออกแบบโครงสร้างและกราฟฟิกบรรจุภัณฑ์ จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลด 30/06/2017 - 12/07/2017 13/07/2017 14/07/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อเครื่องสร้างต้นแบบวัสดุหลากหลายชนิด จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลด 30/06/2017 - 12/07/2017 13/07/2017 14/07/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อเครื่องสร้างชิ้นงานแบบรวดเร็ว จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลด 30/06/2017 - 12/07/2017 13/07/2017 14/07/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อเครื่องสแกนชิ้นงานสามมิติ จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลด 30/06/2017 - 12/07/2017 13/07/2017 14/07/2017
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการชั้น 2 ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 งาน ดาวน์โหลด 22/06/2017 - 06/07/2017 17/07/2017 18/07/2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างงานบริการรักษาความสะอาดบริเวณพื้นที่สวนหลวงสแควร์และสวนอุทยาน100ปี,พื้นที่อาคารตลาดสามย่านและพื้นที่สวนหลวง-สามย่าน จำนวน 3 งาน ดาวน์โหลด 27/06/2017 - 05/07/2017 13/07/2017 13/07/2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างงานรื้อถอนและปรับปรุงพื้นที่ ชั้น LG อาคารสยามสแควร์วัน ดาวน์โหลด 23/06/2017 - 03/07/2017 06/07/2017 06/07/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างทำความสะอาดสำนักบริหารกิจการนิสิต ดาวน์โหลด 19/06/2017 - 28/06/2017 06/07/2017 07/07/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างโครงการปรับปรุงอาคารเพื่อผู้พิการ (ระยะที่ 5) ดาวน์โหลด 19/06/2017 - 29/06/2017 03/07/2017 04/07/2017
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อ GPS Equipments จำนวน 80 เครื่อง ดาวน์โหลด 15/06/2017 - 26/06/2017 27/06/2017 28/06/2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างล้างทำความสะอาดเมนท่อน้ำทิ้ง อาคารจัตุรัสจามจุรี ดาวน์โหลด 20/06/2017 - 28/06/2017 04/07/2017 04/07/2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างสูบไขมันและสิ่งปฏิกูลระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารจัตุรัสจามจุรี ดาวน์โหลด 16/06/2017 - 26/06/2017 30/06/2017 30/06/2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างบริการสุขอนามัยภายในห้องน้ำ อาคารสยามสแควร์วัน ดาวน์โหลด 16/06/2017 - 26/06/2017 30/06/2017 30/06/2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเว็บเกตเวย์ (Web Security Gateway) ดาวน์โหลด 08/06/2017 - 16/06/2017 22/06/2017 22/06/2017
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ประกาศเสนอราคาจัดซื้อเครื่องระบบควบคุมประตูเข้า - ออกสำนักงาน และระบบสแกนลายนิ้วมือพนักงาน ดาวน์โหลด 01/06/2017 - 15/06/2017

หน้า

Subscribe to ประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ e - market)