ประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ e - market)

เอกสาร ขอรับเอกสาร ยื่นซองเสนอราคา เปิดซองเสนอราคา
คณะนิเทศศาสตร์ ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการตัดต่อ ดาวน์โหลด 31/07/2017 - 08/08/2017 11/08/2017 15/08/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ต่างๆ ของระบบ CU-ERP ดาวน์โหลด 01/08/2017 - 10/08/2017 18/08/2017 21/08/2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างงานบริการรักษาความสะอาด อาคารระเบียงจามจุรี (CU TERRACE) และอาคารเรือนวิรัชมิตร (CU I HOUSE) ดาวน์โหลด 01/08/2017 - 09/08/2017 16/08/2017 16/08/2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างบำรุงรักษาต้นไม้และสวนหย่อม อาคารระเบียงจามจุรี (CU TERRACE) และอาคารเรือนวิรัชมิตร (CU I HOUSE) ดาวน์โหลด 01/08/2017 - 09/08/2017 15/08/2017 15/08/2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างงานติดตั้งรั้วเหล็กโครงการอุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริเวณซอยจุฬาฯ 12 ถึงซอยจุฬาฯ 20 ดาวน์โหลด 27/07/2017 - 07/08/2017 10/08/2017 10/08/2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างซ่อมแซมประตูหนีไฟ บริเวณพื้นที่สำนักงาน อาคารจัตุรัสจามจุรี ดาวน์โหลด 27/07/2017 - 07/08/2017 11/08/2017 11/08/2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างปรับปรุงลิฟต์ Medium Zone ตัวที่ 3,4,7,8 อาคารจัตุรัสจามจุรี ดาวน์โหลด 27/07/2017 - 07/08/2017 10/08/2017 10/08/2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชั้น G โซนพลาซ่า อาคารจัตุรัสจามจุรี ดาวน์โหลด 01/08/2017 - 09/08/2017 16/08/2017 16/08/2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างปรับปรุงระบบบ่อดักไขมันบริเวณหลังศูนย์อาหาร ชั้น B อาคารจัตุรัสจามจุรี ดาวน์โหลด 01/08/2017 - 09/08/2017 15/08/2017 15/08/2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) เครื่องยนต์สูบน้ำดับเพลิงและเครื่องสูบน้ำรักษาแรงดัน (Engine Fire Pump&jockey Pump) แบบรวมอะไหล่สิ้นเปลือง อาคารจัตุรัสจามจุรี ดาวน์โหลด 25/07/2017 - 03/08/2017 08/08/2017 08/08/2017
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายอาคารวิศวกรรมศาสตร์ 2 จำนวน 2 ระบบ ดาวน์โหลด 21/07/2017 - 03/08/2017 04/08/2017 08/08/2017
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อ เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จำนวน 8 เครื่อง ดาวน์โหลด 17/07/2017 - 27/07/2017 01/08/2017 02/08/2017
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างเหมาบริการดูแลรักษางานระบบวิศวกรรม ตึก 4, ตึก 5 จำนวน 1 งาน ดาวน์โหลด 17/07/2017 - 27/07/2017 04/08/2017 07/08/2017
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อ Portable Sensor จำนวน 8 เครื่อง ดาวน์โหลด 21/07/2017 - 02/08/2017 03/08/2017 04/08/2017
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อ Firewall จำนวน 1 ระบบ ดาวน์โหลด 21/07/2017 - 03/08/2017 07/08/2017 09/08/2017
คณะนิเทศศาสตร์ ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างเหมาทำความสะอาด อาคาร 1 และอาคารมงกุฎสมมติวงศ์ ดาวน์โหลด 25/07/2017 - 04/08/2017 08/08/2017 15/08/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างทำเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับทำหน้าที่ฐานข้อมูลเซิฟเวอร์ จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลด 18/07/2017 - 31/07/2017 01/08/2017 02/08/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างทำเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับทำหน้าที่แอปเซิฟเวอร์ จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลด 18/07/2017 - 31/07/2017 01/08/2017 02/08/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างทำเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับทำหน้าที่เวปเซิฟเวอร์ จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลด 18/07/2017 - 31/07/2017 01/08/2017 02/08/2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างปรับปรุงงานระบบไฟฟ้าภายในตู้ CAP BANK ชั้น 11 อาคารจัตุรัสจามจุรี ดาวน์โหลด 20/07/2017 - 31/07/2017 04/08/2017 04/08/2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างปรับปรุงพื้นที่ส่วนกลางและห้องน้ำ ชั้น 12 อาคารจัตุรัสจามจุรี ดาวน์โหลด 20/07/2017 - 31/07/2017 03/08/2017 03/08/2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 15 เครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 25 เครื่อง ดาวน์โหลด 21/07/2017 - 31/07/2017 04/08/2017 04/08/2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน มีความประสงค์จะจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด ล้าสมัย จากการใช้งาน จำนวน 125 รายการ 321 ชิ้น ดาวน์โหลด 14/07/2017 - 21/07/2017 25/07/2017 25/07/2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างงานบริการป้องกันและกำจัดแมลง มด หนู แมลงสาบ ยุง ปลวก และสัตว์รบกวน จำนวน 3 งาน ดาวน์โหลด 14/07/2017 - 24/07/2017 27/07/2017 27/07/2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจัดซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ แบบกลม ชนิด 1 ชั้น สีขาว จำนวน 7,800 กล่อง ดาวน์โหลด 13/07/2017 - 21/07/2017 26/07/2017 26/07/2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปขายซากพัสดุ จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลด 07/07/2017 - 14/07/2017 19/07/2017 19/07/2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างงานบริการรักษาความสะอาด จำนวน 3 งาน ดาวน์โหลด 12/07/2017 - 21/07/2017 26/07/2017 26/07/2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างงานบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 3 งาน ดาวน์โหลด 12/07/2017 - 21/07/2017 26/07/2017 26/07/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างเปลี่ยนรางระบายน้ำฝนแนวดิ่ง อาคารจามจุรี 1-2 ดาวน์โหลด 06/07/2017 - 19/07/2017 24/07/2017 25/07/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างทำชุดปลูกผักแนวตั้งในร่ม จำนวน 4 ชุด ดาวน์โหลด 06/07/2017 - 18/07/2017 19/07/2017 20/07/2017

หน้า

Subscribe to ประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ e - market)