ประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ e - market)

เอกสาร ขอรับเอกสาร ยื่นซองเสนอราคา เปิดซองเสนอราคา
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างทำเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับทำหน้าที่เวปเซิฟเวอร์ จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลด 08 ส.ค. 2017 - 18 ส.ค. 2017 21 ส.ค. 2017 22 ส.ค. 2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างงานปรับปรุงพื้นที่ส่วนกลาง ชั้น 2 อาคารตลาดสามย่าน ดาวน์โหลด 08 ส.ค. 2017 - 17 ส.ค. 2017 22 ส.ค. 2017 22 ส.ค. 2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าประจำปี อาคารระเบียงจามจุรีและอาคารเรือนวิรัชมิตร ดาวน์โหลด 09 ส.ค. 2017 - 18 ส.ค. 2017 24 ส.ค. 2017 24 ส.ค. 2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์จุฬาฯ ดาวน์โหลด 07 ส.ค. 2017 - 16 ส.ค. 2017 17 ส.ค. 2017 18 ส.ค. 2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างดูแลกำจัดหนู มด แมลงสาบ และปลวก ดาวน์โหลด 07 ส.ค. 2017 - 21 ส.ค. 2017 25 ส.ค. 2017 28 ส.ค. 2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างทำชุดปลูกผักแนวตั้งในร่ม จำนวน 4 ชุด ดาวน์โหลด 07 ส.ค. 2017 - 17 ส.ค. 2017 18 ส.ค. 2017 21 ส.ค. 2017
คณะอักษรศาสตร์ ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อเครื่องผสมสัญญาณเสียงระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลด 07 ส.ค. 2017 - 18 ส.ค. 2017 18 ส.ค. 2017 21 ส.ค. 2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างเปลี่ยนบันไดลงบ่อดักไขมัน ภายในห้องดักไขมัน อาคารจัตุรัสจามจุรี ดาวน์โหลด 09 ส.ค. 2017 - 18 ส.ค. 2017 24 ส.ค. 2017 24 ส.ค. 2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด CLOSE CIRCUIT TELEVISION อาคารจัตุรัสจามจุรี ดาวน์โหลด 08 ส.ค. 2017 - 17 ส.ค. 2017 23 ส.ค. 2017 23 ส.ค. 2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบ Ceiling Concealed ห้องพัก 2102, 2014 อาคารจัตุรัสจามจุรี ดาวน์โหลด 08 ส.ค. 2017 - 17 ส.ค. 2017 22 ส.ค. 2017 22 ส.ค. 2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างงานบริการรักษาความปลอดภัย อาคารระเบียงจามจุรี (CU TERRACE) และอาคารเรือนวิรัชมิตร (CU I HOUSE) ดาวน์โหลด 08 ส.ค. 2017 - 17 ส.ค. 2017 23 ส.ค. 2017 23 ส.ค. 2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างเหมาดูแลสวนและภูมิทัศน์พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ดาวน์โหลด 04 ส.ค. 2017 - 18 ส.ค. 2017 22 ส.ค. 2017 23 ส.ค. 2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อเครื่องเติมอากาศแบบตั้งพื้นที่พร้อมติดตั้ง จำนวน 8 ตัว ดาวน์โหลด 04 ส.ค. 2017 - 16 ส.ค. 2017 18 ส.ค. 2017 21 ส.ค. 2017
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อระบบติดตามการเคลื่อนไหว Motion Tracking System จำนวน 1 ชุด ดาวน์โหลด 31 ก.ค. 2017 - 09 ส.ค. 2017 10 ส.ค. 2017 11 ส.ค. 2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างซ่อมแซมน้ำรั่วซึมระเบียงชั้น 3 โซน B อาคารจัตุรัสจามจุรี ดาวน์โหลด 04 ส.ค. 2017 - 15 ส.ค. 2017 21 ส.ค. 2017 21 ส.ค. 2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างซ่อมแซมน้ำรั่วซึม บริเวณพื้นที่ดาดฟ้า อาคารพักอาศัย อาคารจัตุรัสจามจุรี ดาวน์โหลด 02 ส.ค. 2017 - 10 ส.ค. 2017 18 ส.ค. 2017 18 ส.ค. 2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างปรับปรุงสำนักงานบริเวณชั้น 3 อาคารตลาดสามย่าน ดาวน์โหลด 01 ส.ค. 2017 - 09 ส.ค. 2017 15 ส.ค. 2017 15 ส.ค. 2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างงานบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารระเบียงจามจุรีและอาคารเรือนวิรัชมิตร ดาวน์โหลด 02 ส.ค. 2017 - 10 ส.ค. 2017 17 ส.ค. 2017 17 ส.ค. 2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างงานบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) อาคารระเบียงจามจุรีและอาคารเรือนวิรัชมิตร ดาวน์โหลด 02 ส.ค. 2017 - 10 ส.ค. 2017 18 ส.ค. 2017 18 ส.ค. 2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างปรับปรุงหลังคาผ้าใบลวดสลิง บริเวณทางเชื่อมคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจัตุรัสจามจุรี ดาวน์โหลด 02 ส.ค. 2017 - 10 ส.ค. 2017 17 ส.ค. 2017 17 ส.ค. 2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างล้างทำความสะอาดภายในบ่อระบบบำบัดน้ำเสีย สูบสิ่งปฏิกูลและไขมันระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารสยามสแควร์วัน ดาวน์โหลด 04 ส.ค. 2017 - 16 ส.ค. 2017 21 ส.ค. 2017 21 ส.ค. 2017
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์ ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ -70 อาศาเซลเซียส แบบแนวตั้ง จำนวน 1 ตู้ ดาวน์โหลด 01 ส.ค. 2017 - 09 ส.ค. 2017 15 ส.ค. 2017 16 ส.ค. 2017
คณะอักษรศาสตร์ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารมหาวชิราวุธ ดาวน์โหลด 01 ส.ค. 2017 - 11 ส.ค. 2017 15 ส.ค. 2017 16 ส.ค. 2017
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างเหมาบริการดูแลรักษาสวน จำนวน 1 งาน ดาวน์โหลด 25 ก.ค. 2017 - 04 ส.ค. 2017 10 ส.ค. 2017 11 ส.ค. 2017
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อเครื่อง DAta logger จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลด 26 ก.ค. 2017 - 10 ส.ค. 2017 11 ส.ค. 2017 15 ส.ค. 2017
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อเครื่องสแกนวัตถุ 3 มิติ ด้วยแสงเลเซอร์แบบมือถือพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลด 26 ก.ค. 2017 - 10 ส.ค. 2017 11 ส.ค. 2017 15 ส.ค. 2017
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อชุดการทดลองการวัดรังสีระบบ SCA จำนวน 1 ชุด ดาวน์โหลด 26 ก.ค. 2017 - 09 ส.ค. 2017 10 ส.ค. 2017 11 ส.ค. 2017
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อชุดการทดลองระบบการวัดรังสี Geiger Mueller จำนวน 1 ชุด ดาวน์โหลด 26 ก.ค. 2017 - 09 ส.ค. 2017 10 ส.ค. 2017 11 ส.ค. 2017
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อชุดการทดลองเพื่อการศึกษาค่าครึ่งชีวิต จำนวน 1 ชุด ดาวน์โหลด 26 ก.ค. 2017 - 09 ส.ค. 2017 10 ส.ค. 2017 11 ส.ค. 2017
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ชุด ดาวน์โหลด 25 ก.ค. 2017 - 08 ส.ค. 2017 09 ส.ค. 2017 10 ส.ค. 2017

หน้า

Subscribe to ประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ e - market)