ประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ e - market)

เอกสาร ขอรับเอกสาร ยื่นซองเสนอราคา เปิดซองเสนอราคา
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างเหมาทำความสะอาดและบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน 653 เครื่อง PDF icon 2192-1.pdf
PDF icon 2192-2.pdf
PDF icon 2192-3.pdf
11/08/2017 - 23/08/2017 30/08/2017 31/08/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค จำนวน 48 เครื่อง PDF icon 2202-3.pdf 15/08/2017 - 24/08/2017 25/08/2017 28/08/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้ออุปกรณ์ Interactive Whiteboard จำนวน 8 ชุด PDF icon 2202-2.pdf 15/08/2017 - 24/08/2017 25/08/2017 28/08/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อเก้าอี้ จำนวน 384 ตัว PDF icon 2202-1.pdf 15/08/2017 - 24/08/2017 25/08/2017 28/08/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ อาคารส่วนกลาง PDF icon 2200-0.pdf 15/08/2017 - 25/08/2017 29/08/2017 30/08/2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าประจำปี 2561 อาคารสยามสแควร์วัน PDF icon 2172-0.pdf 15/08/2017 - 23/08/2017 28/08/2017 28/08/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างทำนิตยสารจามจุรี ปีที่ 20 จำนวน 3 ฉบับ PDF icon 2148-0.pdf 09/08/2017 - 18/08/2017 24/08/2017 25/08/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างทำระบบการจัดการการใช้ทรัพยากรและสถานที่ จำนวน 1 งาน PDF icon 2119-4.pdf 08/08/2017 - 18/08/2017 21/08/2017 22/08/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างทำเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับทำหน้าที่ฐานข้อมูลเซิฟเวอร์ จำนวน 1 เครื่อง PDF icon 2119-3.pdf 08/08/2017 - 18/08/2017 21/08/2017 22/08/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างทำเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับทำหน้าที่แอปเซิฟเวอร์ จำนวน 1 เครื่อง PDF icon 2119-2.pdf 08/08/2017 - 18/08/2017 21/08/2017 22/08/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างทำเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับทำหน้าที่เวปเซิฟเวอร์ จำนวน 1 เครื่อง PDF icon 2119-1.pdf 08/08/2017 - 18/08/2017 21/08/2017 22/08/2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างงานปรับปรุงพื้นที่ส่วนกลาง ชั้น 2 อาคารตลาดสามย่าน PDF icon 2114-0.pdf 08/08/2017 - 17/08/2017 22/08/2017 22/08/2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าประจำปี อาคารระเบียงจามจุรีและอาคารเรือนวิรัชมิตร PDF icon 2105-0.pdf 09/08/2017 - 18/08/2017 24/08/2017 24/08/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์จุฬาฯ PDF icon 2107-0.pdf 07/08/2017 - 16/08/2017 17/08/2017 18/08/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างดูแลกำจัดหนู มด แมลงสาบ และปลวก PDF icon 2108-0.pdf 07/08/2017 - 21/08/2017 25/08/2017 28/08/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างทำชุดปลูกผักแนวตั้งในร่ม จำนวน 4 ชุด PDF icon 2103-0.pdf 07/08/2017 - 17/08/2017 18/08/2017 21/08/2017
คณะอักษรศาสตร์ ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อเครื่องผสมสัญญาณเสียงระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง PDF icon 25600807-1.pdf 07/08/2017 - 18/08/2017 18/08/2017 21/08/2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างเปลี่ยนบันไดลงบ่อดักไขมัน ภายในห้องดักไขมัน อาคารจัตุรัสจามจุรี PDF icon 2087-0.pdf 09/08/2017 - 18/08/2017 24/08/2017 24/08/2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด CLOSE CIRCUIT TELEVISION อาคารจัตุรัสจามจุรี PDF icon 2090-0.pdf 08/08/2017 - 17/08/2017 23/08/2017 23/08/2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบ Ceiling Concealed ห้องพัก 2102, 2014 อาคารจัตุรัสจามจุรี PDF icon 2089-0.pdf 08/08/2017 - 17/08/2017 22/08/2017 22/08/2017

หน้า

Subscribe to ประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ e - market)