ประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ e - market)

เอกสาร ขอรับเอกสาร ยื่นซองเสนอราคา เปิดซองเสนอราคา
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ขายทอดตลาดถังคอนเทนเนอร์ (ถังขยะ) จำนวน 3 รายการ PDF icon 2915-0.pdf 19/10/2017 - 27/10/2017 30/10/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 280 รายการ PDF icon 2857-0.pdf 12/10/2017 - 19/10/2017 20/10/2017 20/10/2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง บริเวณชั้น G,1 อาคารสยามกิตต์ PDF icon 2393-0.pdf 29/08/2017 - 06/09/2017 11/09/2017 11/09/2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบจัดการอาคารอัตโนมัติ (BAS) อาคารจัตุรัสจามจุรี PDF icon 2392-0.pdf 31/08/2017 - 08/09/2017 14/09/2017 14/09/2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างบริการสุขอนามัยภายในห้องน้ำ อาคารจัตุรัสจามจุรี PDF icon 2394-0.pdf 31/08/2017 - 08/09/2017 15/09/2017 15/09/2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างติดตั้งทางเดิน (catwalk) ชั้น 11 โซน C อาคารจัตุรัสจามจุรี PDF icon 2391-0.pdf 30/08/2017 - 07/09/2017 12/09/2017 12/09/2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างปรับปรุงฉนวนท่อน้ำเย็น โซนพลาซ่า อาคารจัตุรัสจามจุรี PDF icon 2390-0.pdf 30/08/2017 - 07/09/2017 13/09/2017 13/09/2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างงานซ่อมแซมน้ำรั่วซึมบริเวณขอบกระจกอลูมิเนียมภายใน-ภายนอกอาคารวิทยกิตต์ PDF icon 2323-0.pdf 28/08/2017 - 05/09/2017 11/09/2017 11/09/2017
ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อวัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้า จำนวน 101 รายการ PDF icon 2317-0.pdf 22/08/2017 - 01/09/2017 05/09/2017 06/09/2017
ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างเหมาบริการดูแลและรักษาความสะอาด PDF icon 2318-0.pdf 22/08/2017 - 12/09/2017 18/09/2017 19/09/2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างงานป้องกันและกำจัดแมลง (Pest Control) อาคารจัตุรัสจามจุรี PDF icon 2320-0.pdf 25/08/2017 - 04/09/2017 07/09/2017 07/09/2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างงานติดตั้งเครื่องผลิต O-Zone สำหรับบำบัดน้ำ Cooling Tower อาคารสยามสแควร์วัน PDF icon 2322-0.pdf 25/08/2017 - 04/09/2017 07/09/2017 07/09/2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างล้างทำความสะอาดท่อดูดควัน(Kitchen Exhaust) ส่วนกลางอาคารสยามสแควร์วัน PDF icon 2321-0.pdf 25/08/2017 - 04/09/2017 07/09/2017 07/09/2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างงานบริการรักษาความสะอาดและดูแลบำรุงรักษาสวน Park@Siam บริเวณสยามสแควร์ PDF icon 2287-1.pdf 23/08/2017 - 31/08/2017 05/09/2017 05/09/2017
คณะสหเวชศาสตร์ ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อกล้องจุลทรรศน์ 2 กระบอกตา จำนวน 20 กล้อง PDF icon 2314-0.pdf 22/08/2017 - 31/08/2017 01/09/2017 04/09/2017
คณะสหเวชศาสตร์ ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อชุดเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม จำนวน 1 ชุด PDF icon 2315-1.pdf 22/08/2017 - 31/08/2017 01/09/2017 05/09/2017
คณะสหเวชศาสตร์ ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อชุดเครื่องปั่นเหวี่ยงแบบควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 1 ชุด PDF icon 2316-0.pdf 22/08/2017 - 31/08/2017 01/09/2017 05/09/2017
สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศเชิญชวนทั่วไปเพื่อจัดทำบัตรประจำตัวนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย PDF icon 20170822.pdf
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างปรับปรุงประตูทางเข้า-ออก ประตูฟูจิ อาคารจัตุรัสจามจุรี PDF icon 2251-1.pdf 18/08/2017 - 28/08/2017 31/08/2017 31/08/2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ปั๊มสูบตะกอน(Sludge Pump) อาคารจัตุรัสจามจุรี PDF icon 2215-0.pdf 21/08/2017 - 29/08/2017 04/09/2017 04/09/2017

หน้า

Subscribe to ประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ e - market)