ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้ออุปกรณ์ Interactive Whiteboard จำนวน 6 ชุด

ขอรับเอกสาร: 
08 มี.ค. 2017 - 17 มี.ค. 2017
ยื่นซองเสนอราคา: 
20 มี.ค. 2017
เปิดซองเสนอราคา: 
21 มี.ค. 2017