ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1. โครงการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง

2. โครงการให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์แบบคลื่นผสม จำนวน 2 เครื่อง

วันที่ประกาศเผยแพร่: 
12 ม.ค. 2561