ฐานะหน่วยงาน

สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่มีฐานะเป็นสำนักเทียบเท่าสำนัก ต่างๆ ในสำนักงานมหาวิทยาลัย