การกำหนดค่าสำหรับโปรแกรม Outlook Express

1. เปิดโปรแกรม Outlook Express โดยการคลิกที่ Start > Programs > Outlook Express เลือก เมนู Toos > Accounts .. ดังรูป

 

รูป 1 หน้าจอ Outlook Express

2. คลิกที่ Tab Mail > Add  เพื่อ สร้าง account สำหรับ รับ/ส่ง เมล

รูป 2 สร้าง account

3. ใส่ชื่อ-นามสกุล หลังจากนั้นคลิก Next

4. ใส่ email address หลังจากนั้นคลิก Next

5. ใส่ loginname หลังจากนั้นคลิก Next

6. หลังจากนั้น กำหนดค่า config ต่าง ๆ เพิ่มเติมดังนี้

6.1 ไปที่ เมนู Toos > Accounts
6.2  เลือก Tab Mail  คลิกเลือก account ที่ต้องการแก้ค่า config หลังจากนั้นคลิก Properties

7. คลิกที่ Tab Servers ตรวจสอบค่าต่าง ๆ ดังนี้

7.1  บุคลากร
incoming mail(POP3): pops.it.chula.ac.th
incoming mail (IMAP): imaps.it.chula.ac.th
(แนะนำให้เลือก incoming mail แบบ IMAP)
Outgoing mail (SMTP): smtps.it.chula.ac.th
7.2 นิสิต
incoming mail(POP3): pops.student.chula.ac.th
incoming mail (IMAP): imaps.student.chula.ac.th
(แนะนำให้เลือก incoming mail แบบ IMAP)
Outgoing mail (SMTP): smtps.student.chula.ac.th
หมายเหตุ
ส่วนใน MS Outlook 2007 ให้เลือกเป็น TLS
7.3 ตรวจสอบค่าใน Outgoing Mail Server

       คลิกเลือกที่ My Server requires authentication จากนั้นคลิกปุ่ม Settings

7.4 หลังจากคลิกปุ่ม Setting ในหัวข้อ 7.3 จะปรากฏหน้า Outgoing Mail Server ให้คลิกเลือกที่ Use same Setting as my incoming mail server หลังจากนั้น คลิกปุ่ม OK

8. คลิกที่ Tab Advanced เพื่อตรวจสอบค่าดังนี้

8.1 ที่ Server Port Numbers 
      - Outgoing mail (SMTP) ให้คลิกที่  This server requires a secure connection (SSL)
      - Incoming mail (IMAP) ให้คลิกที่  This server requires a secure connection (SSL)
        จากนั้นกดปุ่ม OK

หมายเหตุ ระบบของมหาวิทยาลัยรองรับ การเข้ารหัสของ SMTP แบบ TLS แต่ใน Outlook Express ไม่รองรับ TLS จึงต้องเลือกแบบ SSL (SSL เป็นการเข้ารหัสรุ่นแรก และต่อมาพัฒนาเป็น TLS)

9. หลังจากตรวจสอบค่าต่าง ๆ แล้ว ทดลองรับ/ส่งเมล จะมีหน้าต่าง เพื่อให้ login ใส่ username และ password สำหรับ รับ/ส่ง  email

10. หากใส่ login และ รหัสผ่านถูกต้อง โปรแกรม จะเข้าสู่การใช้งาน ซึ่งท่านจะสามารถ รับ/ส่ง เมลได้ตามปกติ