ข่าวทั่วไป

เอกสาร ในวันที่
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารแผนและการคลัง เผยแพร่แผนการเช่าโปรแกรม Bloomberg Professional Services PDF icon 2637-0.pdf
สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศรายชื่อธนาคารที่มีสิทธิเข้ามานำเสนอรูปแบบข้อเสนอโครงการ PDF icon 25600922-1.pdf 26 ก.ย. 2017
ศูนย์สัตว์ทดลอง เผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 3 เครื่อง
ศูนย์สัตว์ทดลอง เผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดมด แมลง หนู และยุง PDF icon 2627-3.pdf
ศูนย์สัตว์ทดลอง เผยแพร่แผนการจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบ Chiller Plant Management System (CPMS) PDF icon 2627-2.pdf
ศูนย์สัตว์ทดลอง เผยแพร่แผนการจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องเอ๊กซเรย์ PDF icon 2627-1.pdf
คณะสหเวชศาสตร์ เผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม จำนวน 1 ชุด และกล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 กระบอกตา สำหรับงานจุลชีววิทยา จำนวน 20 กล้อง PDF icon 2626-0.pdf
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ เผยแพร่แผนการจัดเช่าโปรแกรม Bloomberg Professional Servics PDF icon 2445-0.pdf
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ เผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัยภายในจุฬาฯ PDF icon 2446-0.pdf
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ขายทอดตลาดรถโดยสาร และรถยนต์ จำนวน 8 รายการ PDF icon 1199-0.pdf 25 พ.ค. 2017 - 02 มิ.ย. 2017

หน้า

Subscribe to ข่าวทั่วไป