คณะเภสัชศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "Physiologically-based Pharmacokinetics (PBPK) and Pharmacodynamics: Principles and applications to drug development and research"

ในวันที่: 
พุธ, 1 มิถุนายน, 2016 - ศุกร์, 3 มิถุนายน, 2016

คณะเภสัชศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักการและการประยุกต์ใช้แบบจำลองเภสัชจลนศาสตร์บนฐานสรีรวิทยา และเภสัชพลศาสตร์ในการพัฒนายาและการวิจัย เรื่อง "Physiologically-based Pharmacokinetics (PBPK) and Pharmacodynamics: Principles and applications to drug development and research" โดยจะจัดอบรมในวันที่ 1 - 3  มิถุนายน 2559 ณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมีรายละเอียดอัตราค่าลงทะเบียนและกำหนดหารอบรมตามเอกสารที่แนบมา ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมที่เป็นบุคลากรของรัฐจากส่วนงานและส่วนราชการต่างๆ สามารถเข้าร่วมอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียน

AttachmentSize
PDF icon 25590418-1.pdf574.22 KB