ข่าวทั่วไป

เอกสาร ในวันที่
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ขายทอดตลาดรถโดยสาร และรถยนต์ จำนวน 8 รายการ PDF icon 1199-0.pdf 25 พ.ค. 2017 - 02 มิ.ย. 2017
สำนักงานวิทยทรัพยากร ขยายเวลาให้บริการพิเศษต้อนรับช่วงสอบปลายภาค ดังนี้ 14 พ.ย. 2016 - 13 ธ.ค. 2016
คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญร่วมโครงการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 9 PDF icon 2730-0.pdf 30 มี.ค. 2017 - 01 เม.ย. 2017
คณะแพทยศาสตร์ ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ 6th International Workshop on Protein Expression and Purification Strategies 2016 PDF icon PEP workshop 2016.pdf, PDF icon PEP app 2016.pdf 13 ธ.ค. 2016 - 16 ธ.ค. 2016
สำนักงานวิทยทรัพยากร ประมูลขายทอดตลาดพัสดุ ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพจากการใช้งาน จำนวน 144 รายการ PDF icon 2378-0.pdf 21 ก.ย. 2016
ฝ่ายการงบประมาณ สำนักบริหารยุทธศาสตร์และการงบประมาณ ประกาศแบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ PDF icon งบประมาณแผ่นดิน, PDF icon งบเงินรายได้
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ขายทอดตลาดรถยนต์เก๋งและรถยนต์ตู้ จำนวน 18 รายการ PDF icon 1227.pdf 18 พ.ค. 2016 - 27 พ.ค. 2016
คณะเภสัชศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "Physiologically-based Pharmacokinetics (PBPK) and Pharmacodynamics: Principles and applications to drug development and research" PDF icon 25590418-1.pdf 01 มิ.ย. 2016 - 03 มิ.ย. 2016
เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สหสาขาวิชายุโรปศึกษา (ปริญญาโท/หลักสูตรนานาชาติ) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 30 มี.ค. 2016 - 30 เม.ย. 2016
คณะสหเวชศาสตร์ มีความประสงค์จะจัดทำร้านกาแฟ PDF icon 0842.pdf 05 เม.ย. 2016 - 12 เม.ย. 2016
Subscribe to ข่าวทั่วไป