สำหรับนิสิตใหม่รับรหัสผ่านสำหรับการใช้งาน CUNET

 

 

 

 

New Password for Student 2016

ปีการศึกษา 2559 / Academic Year 2016


รับรหัสผ่าน (New Password) *** เฉพาะนิสิตปีปัจจุบันเท่านั้นที่สามารถขอรับรหัสผ่านได้ ***
๐ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 2559 (Graduate 2016)
๐ นิสิตระดับปริญญาบัณฑิต 2559 (Undergraduate 2016)
๐ Sasin Student Academic Year 2016

Click Here

 

!!! หลังจากได้รับรหัสผ่านแล้ว โปรดเปลี่ยนรหัสผ่านทันทีได้ที่ https://userportal.it.chula.ac.th

และเปิดการใช้งานคำถามพร้อมตั้งคำถาม-คำตอบ !!!

 คู่มือการเปลี่ยนรหัสผ่านและตั้งคำถาม http://www.it.chula.ac.th/sites/default/files/file/CU-userportal.pdf

คำแนะนำ CUNET
1. โปรดเปลี่ยนรหัสผ่านได้ที่ https://userportal.it.chula.ac.th และเปิดการใช้งานคำถามพร้อมตั้งคำถาม-คำตอบ
2. username สำหรับนิสิตคืออะไร http://www.it.chula.ac.th/th/faq/pw-student
3. ลืมรหัสผ่านต้องทำอย่างไร http://www.it.chula.ac.th/th/faq/forget-pw
4. นิสิตจะทราบอีเมลได้อย่างไร http://www.it.chula.ac.th/th/faq/mail-student
5. นิสิตจะเข้าเมลได้อย่างไร http://www.it.chula.ac.th/th/faq/student-login-webmail
6. eduroam คืออะไร http://www.it.chula.ac.th/th/faq/what-is-eduroam

รหัสผ่านที่นิสิตจะได้รับสามารถใช้บริการต่าง ๆ ได้ ดังนี้
1. บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ บริการอีเมลในรูปแบบ First.L@student.chula.ac.th
2. บริการโฮมเพจส่วนบุคคล
3. บริการ WebVPN
4. บริการระบบสนับสนุนการเรียนการสอน Blackboard
5. บริการลงทะเบียนเรียน / ข้อมูลส่วนบุคคล (สำนักงานการทะเบียน)
6. บริการเครือข่ายไร้สาย ChulaWiFi