บริการซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟท์

ซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศได้ทำข้อตกลงกับบริษัทไมโครซอฟท์ ในลักษณะ Campus Agreement ซึ่งการทำข้อตกลงดังกล่าวทำให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีสิทธิใช้งานโปรแกรมของบริษัทไมโครซอฟท์ดังนี้

  1. ระบบปฎิบัติการ Windows Vista/7/8/8.1/10 โดยมีสิทธิ upgrade ระบบปฎิบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ PC/NB ได้ โดยมีเงือนไขว่า คอมพิวเตอร์ดังกล่าว จะต้องมีระบบปฎิบัติการ Windows ที่ถูกต้อง เช่น Windows ที่เป็น pre-install แบบ OEM หรือ แบบ Full Package ก็ได้
  2. โปรแกรม Microsoft Office Enterprise 2003/2007/2010/2013/2016 สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ PC/NB
  3. สิทธิการเข้าถึงทรัพยากรของ Windows Server (Windows Server CAL) เช่น การใช้งาน share ไฟล์, การใช้งาน AD หรือการใช้งาน share เครื่องพิมพ์ เป็นต้น  แต่สิทธินี้ไม่รวมถึงระบบปฎิบัติการ Windows Server
  4. สิทธิการเข้าใช้งาน Windows Exchange Server (Exchange Server Standard CAL) ซึ่งสิทธินี้ไม่รวมถึง Windows Exchange Server
  5. สิทธิการใช้งาน Office Sharepoint Server (Offie Sharepoint Standard CAL) ซึ่งสิทธินี้ไม่รวมถึง Office Sharepoint Server
เงื่อนไขการใช้ซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์

เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีสิทธิติดตั้งโปรแกรม/ซอฟต์แวร์ ดังกล่าว

  1. เครื่องคอมพิวเตอร์ PC/NB ของมหาวิทยาลัย
  2. เครื่องคอมพิวเตอร์ PC/NB ส่วนตัวของบุคลากรมหาวิทยาลัย(ทั้งอาจารย์และเจ้าหน้าที่) ในกรณีที่บุคลากรประสงค์จะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวดังกล่าวเพื่องานของมหาวิทยาลัย และจะต้องลบหรือถอนโปรแกรมที่ติดตั้งผ่านข้อตกลงนี้ออกทั้งหมด เมื่อสิ้นสุดการทำงานที่ได้รับมอบหมายหรือพ้นสภาพการเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย
การขอใช้ซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย สามารถโหลดโปรแกรมได้ที่ https://downloads.it.chula.ac.th/mssw
หากหน่วยงานใดประสงค์ใช้งานให้แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ตามแบบฟอร์ม Word | PDF ส่งมายังสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

กรณีติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ของแต่ละส่วนงานเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินการ 
หากเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสำนักงานมหาวิทยาลัย และ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ให้ติดต่อสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

กรณีติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวและใช้คอมพิวเตอร์ส่วนตัวนั้นเพื่องานของมหาวิทยาลัย
บุคลากรท่านใดสังกัดส่วนงานใด ให้ติดต่อ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ของส่วนงานนั้น โดยดูรายชื่อเจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยงานได้ที่ Intranet (รายชื่อผู้รับผิดชอบการใช้ซอฟท์แวร์ไมโครซอฟท์)
หากเป็นบุคลากรสังกัดหน่วยงานในสำนักงานมหาวิทยาลัย และ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ให้ติดต่อสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ