ศูนย์การเรียนรู้

ศูนย์การเรียนรู้
วันที่เปิดทำการ
เวลา
จำนวนเครื่อง
อาคารหอพักนิสิต
จันทร์-ศุกร์
เสาร์-อาทิตย์
16.00-22.00 น.
10.00-20.00 น.
40
จามจุรี9
จันทร์-ศุกร์
8.00-17.00 น.
40
จุฬาพัฒน์13
จันทร์-ศุกร์
8.00-17.00 น.
108

เงื่อนไข/ข้อตกลงการให้บริการ

    ♦ นิสิตต้องนำบัตรประจำตัวนิสิตมาจึงสามารถใช้บริการได้
    ♦ บุคลากรแสดงบัตรประจำตัวที่มหาวิทยาลัยออกให้
    ♦ ห้ามนำบัตรประจำตัวของผู้อื่นมาใช้โดยเด็ดขาด
    ♦ ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าห้อง
    ♦ ผู้ใช้บริการห้องศูนย์การเรียนรู้ฯต้องแต่งกายสุภาพ
    ♦ ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของศูนย์การเรียนรู้ฯ เช่น ห้ามส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น ห้ามเล่นกันในห้อง

วิธีติดต่อขอใช้บริการ

ติดต่อขอใช้บริการด้วยตนเองที่ศูนย์การเรียนรู้ฯพร้อมทั้งแสดงบัตรประจำตัวนิสิต ต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ
    ♦ ศูนย์การเรียนรู้อาคารพินิตประชานาถ (ชั้น1)
    ♦ ศูนย์การเรียนรู้อาคารหอพักนิสิต (ชั้น 2)
    ♦ ศูนย์การเรียนรู้อาคารจุฬาพัฒน์ 13 (ชั้น M)
    ♦ ศูนย์การเรียนรู้อาคารจามจุรี 9 (ชั้น4)
 

วิธีใช้บริการ

1. กรณีมาใช้บริการที่ศูนย์การเรียนรู้อาคารพินิตประชานาถ
    1.1 แสดงบัตรประจำนิสิตให้เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ เพื่อบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรม DBmanager
    1.2 นำบัตรประจำตัวนิสิตเสียบที่เครื่องอ่านบัตร(Card Reader)
    1.3 เลือกเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องการใช้งาน
2. กรณีที่มาใช้บริการศูนย์การเรียนรู้อาคารจามจุรี 9 ,อาคารหอพักนิสิต และอาคารจุฬาพัฒน์ 13
    2.1 แสดงบัตรประจำนิสิตให้เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ
    2.2 พิมพ์ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวนิสิต และคณะ ลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์
    2.3 หากเป็นบุคลากรแสดงบัตรที่ทางมหาวิทยาลัยออกให้ เจ้าหน้าที่จะทำการเลือกเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เข้าไปใช้งาน