ข่าวรับสมัครงาน

เอกสาร รับสมัครวันที่
คณะครุศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ ประจำสาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา PDF icon 0551.pdf 02 มี.ค. 2017 - 31 มี.ค. 2017
ศูนย์สัตว์ทดลอง ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (การเกษตร) P8 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 582-2.pdf 01 มี.ค. 2017 - 15 มี.ค. 2017
คณะครุศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา PDF icon 0537.pdf 01 มี.ค. 2017 - 31 มี.ค. 2017
คณะครุศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา PDF icon 0538.pdf 01 มี.ค. 2017 - 30 เม.ย. 2017
สำนักบริหารวิชาการ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 0561-2.pdf 28 ก.พ. 2017 - 14 มี.ค. 2017
สำนักบริหารวิชาการ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7 จำนวน 3 อัตรา PDF icon 0561-1.pdf 28 ก.พ. 2017 - 14 มี.ค. 2017
สำนักบริหารยุทธศาสตร์และการงบประมาณ ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 582-1.pdf 25 ก.พ. 2017 - 31 มี.ค. 2017
ศูนย์สื่อสารองค์กร ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ประชาสัมพันธ์) P7 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 0530-7.pdf 15 ก.พ. 2017 - 14 มี.ค. 2017
ศูนย์กฎหมายและนิติการ ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง นิติกร P7 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 0530-6.pdf 15 ก.พ. 2017 - 14 มี.ค. 2017
สำนักบริหารระบบกายภาพ ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (ประปา) P8 จำนวน 3 อัตรา PDF icon 0530-5.pdf 15 ก.พ. 2017 - 14 มี.ค. 2017
สำนักบริหารระบบกายภาพ ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (เทคนิค) P8 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 0530-4.pdf 15 ก.พ. 2017 - 14 มี.ค. 2017
สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 25600720-1.pdf
สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 25600615.pdf
สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 25600519-1.pdf
สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา PDF icon e-Exam-01088.pdf
สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 01089-2.pdf

หน้า

Subscribe to ข่าวรับสมัครงาน