ข่าวรับสมัครงาน

เอกสาร รับสมัครวันที่
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บัญชี) P7 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 2266-1.pdf 11 ส.ค. 2017 - 31 ส.ค. 2017
สำนักบริหารระบบกายภาพ รับสมัครงานตำแหน่ง วิศกรไฟฟ้า P7 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 2266-2.pdf 01 ส.ค. 2017 - 31 ส.ค. 2017
ศูนย์จุฬาฯ-ชนบท รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป (ขับรถยนต์) P9 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 25600810-1.pdf 01 ส.ค. 2017 - 31 ส.ค. 2017
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ประจำฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 ตำแหน่ง PDF icon 1937-0.pdf 01 ส.ค. 2017 - 31 ส.ค. 2017
ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาฯ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ IT Support/Helpdesk จำนวน 1 อัตรา PDF icon 1794.pdf 17 ก.ค. 2017 - 15 ส.ค. 2017
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ A-5 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 1748-0.pdf 13 ก.ค. 2017 - 04 ส.ค. 2017
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ A-5 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 1749.pdf 13 ก.ค. 2017 - 10 ส.ค. 2017
ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ การให้เช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายสินค้าที่สนับสนุนกิจกรรมกีฬาและสินค้าเบ็ดเตล็ด ณ สนามกีฬาจุฬาฯ จำนวน 1 ร้าน PDF icon 1778-0.pdf 11 ก.ค. 2017 - 20 ก.ค. 2017
คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 1649.pdf 07 ก.ค. 2017 - 24 ก.ค. 2017
ศูนย์การจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 3 อัตรา PDF icon 1534-0.pdf 26 มิ.ย. 2017 - 20 ก.ค. 2017
คณะครุศาสตร์ รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารในห้องอาหารคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ PDF icon 1542.pdf 26 มิ.ย. 2017 - 03 ก.ค. 2017
โรงพิมพ์แห่งจุฬาฯ ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง พนักงานการตลาด จำนวน 4 อัตรา PDF icon 1506.pdf 22 มิ.ย. 2017 - 30 มิ.ย. 2017
ศูนย์วิเคราะห์รายได้และปฏิบัติการลงทุน รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (นโยบายและแผน) P7 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 6666-6.pdf 16 มิ.ย. 2017 - 12 ก.ค. 2017
สำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ รับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิรัชกิจ P7 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 6666-3.pdf 16 มิ.ย. 2017 - 12 ก.ค. 2017
คณะนิติศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ธุรการ) P8 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 1441-3.pdf 15 มิ.ย. 2017 - 30 มิ.ย. 2017
คณะนิติศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (ช่างทั่วไป) P8 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 1441-2.pdf 15 มิ.ย. 2017 - 30 มิ.ย. 2017
คณะนิติศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 1441-1.pdf 15 มิ.ย. 2017 - 30 มิ.ย. 2017
ศูนย์วิเคราะห์รายได้และปฏิบัติการลงทุน ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) P7 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 6666-7.pdf 14 มิ.ย. 2017 - 14 ก.ค. 2017
สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (เทคนิค) P8 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 6666-5.pdf 14 มิ.ย. 2017 - 14 ก.ค. 2017
ศูนย์พัฒนกิจและนิสิตเก่าสัมพันธ์ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ธุรการ) P8 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 6666-9.pdf 12 มิ.ย. 2017 - 30 มิ.ย. 2017

หน้า

Subscribe to ข่าวรับสมัครงาน