ข่าวรับสมัครงาน

เอกสาร รับสมัครวันที่
ศูนย์ไพรเมทแห่งชาติ ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง สัตวแพทย์ P6 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 2695-6.pdf 15 ก.ย. 2017 - 18 ต.ค. 2017
ศูนย์ไพรเมทแห่งชาติ ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง นักวิจัย AR-5 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 2695-5.pdf 15 ก.ย. 2017 - 18 ต.ค. 2017
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บัญชี) P7 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 2695-1.pdf 15 ก.ย. 2017 - 03 ต.ค. 2017
ศูนย์ไพรเมทแห่งชาติ ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) P7 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 2695-8.pdf 14 ก.ย. 2017 - 18 ต.ค. 2017
ศูนย์ไพรเมทแห่งชาติ ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) P7 จำนวน 2 อัตรา PDF icon 2695-7.pdf 14 ก.ย. 2017 - 18 ต.ค. 2017
สำนักบริหารระบบกายภาพ ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง วิศวกร P7 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 2695-2.pdf 14 ก.ย. 2017 - 03 ต.ค. 2017
ศูนย์บริหารกลาง รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน(บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 2625-1.pdf 14 ก.ย. 2017 - 28 ก.ย. 2017
สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 01087.pdf 14 ก.ย. 2017 - 30 ก.ย. 2017
สำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ รับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิรัชกิจ P7 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 2586-2.pdf 11 ก.ย. 2017 - 25 ก.ย. 2017
คณะนิติศาสตร์ รับสมัครงานตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สังกัดคณะนิติศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา PDF icon 2587-1.pdf 11 ก.ย. 2017 - 10 ต.ค. 2017
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา(วิชาการศึกษา) P7 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 2586-4.pdf 08 ก.ย. 2017 - 22 ก.ย. 2017
สำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ รับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิรัชกิจ P7 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 2586-1.pdf 08 ก.ย. 2017 - 22 ก.ย. 2017
คณะนิติศาสตร์ รับสมัครงานตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สังกัดคณะนิติศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา PDF icon 2587-2.pdf 08 ก.ย. 2017 - 29 ก.ย. 2017
คณะนิติศาสตร์ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 2500-0.pdf 08 ก.ย. 2017 - 22 ก.ย. 2017
ศูนย์สื่อสารองค์กร ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน(บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 2 อัตรา PDF icon 2625-3.pdf 07 ก.ย. 2017 - 06 ต.ค. 2017
ศูนย์สื่อสารองค์กร ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน(ประชาสัมพันธ์) P7 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 2625-2.pdf 07 ก.ย. 2017 - 06 ต.ค. 2017
ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาฯ ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ IT Support/Helpdesk จำนวน 1 อัตรา PDF icon 2474.pdf 07 ก.ย. 2017 - 29 ก.ย. 2017
สำนักบริหารระบบกายภาพ ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (เขียนแบบ) P8 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 2791-2.pdf 06 ก.ย. 2017 - 24 ต.ค. 2017
สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 25600904-3.pdf 04 ก.ย. 2017 - 18 ก.ย. 2017
สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 2 อัตรา PDF icon 25600904-2.pdf 04 ก.ย. 2017 - 18 ก.ย. 2017

หน้า

Subscribe to ข่าวรับสมัครงาน