ข่าวรับสมัครงาน

เอกสาร รับสมัครวันที่
สำนักงานตรวจสอบ ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน (ตรวจสอบภายใน) P5 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 0136-1.pdf 04 ม.ค. 2018 - 31 ม.ค. 2018
สำนักบริหารระบบกายภาพ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน P7 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 3514-7.pdf 20 ธ.ค. 2017 - 12 ม.ค. 2018
สำนักบริหารวิจัย รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา P7 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 3514-8.pdf 19 ธ.ค. 2017 - 12 ม.ค. 2018
คณะสหเวชศาสตร์ รับสมัครงานตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร คณะสหเวชศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา PDF icon 3508-1.pdf 19 ธ.ค. 2017 - 18 ม.ค. 2018
ศูนย์วิเคราะห์รายได้และปฏิบัติการลงทุน รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ P7 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 3514-9.pdf 14 ธ.ค. 2017 - 09 ม.ค. 2018
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน P7 จำนวน 2 อัตรา PDF icon 3514-1.pdf 14 ธ.ค. 2017 - 09 ม.ค. 2018
วิทยาลัยประชากรศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง บรรณารักษ์ P7 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 3349.pdf 13 ธ.ค. 2017 - 08 ม.ค. 2018
สำนักงานตรวจสอบ รับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 3514-6.pdf 12 ธ.ค. 2017 - 03 ม.ค. 2018
สำนักงานตรวจสอบ รับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน (ตรวจสอบภายใน) P7 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 3514-5.pdf 12 ธ.ค. 2017 - 03 ม.ค. 2018
สำนักงานตรวจสอบ รับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน (ตรวจสอบภายใน) P7 จำนวน 2 อัตรา PDF icon 3514-4.pdf 12 ธ.ค. 2017 - 03 ม.ค. 2018
สำนักงานตรวจสอบ รับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน (ตรวจสอบภายใน) P6 จำนวน 3 อัตรา PDF icon 3514-3.pdf 12 ธ.ค. 2017 - 03 ม.ค. 2018
สำนักงานตรวจสอบ รับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน (ตรวจสอบภายใน) P5 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 3514-2.pdf 12 ธ.ค. 2017 - 03 ม.ค. 2018
คณะครุศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา PDF icon 3347.pdf 08 ธ.ค. 2017 - 30 มี.ค. 2018
สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน P7 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 4122560-01383.pdf 04 ธ.ค. 2017 - 29 ธ.ค. 2017
สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบงานบุคคล จำนวน 1 อัตรา PDF icon 3508-3.pdf 01 ธ.ค. 2017 - 05 ม.ค. 2018
คณะนิเทศศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง บรรณารักษ์ P7 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 3235-0.pdf 28 พ.ย. 2017 - 29 ธ.ค. 2017
สำนักบริหารวิจัย รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 3244-1.pdf 23 พ.ย. 2017 - 07 ธ.ค. 2017
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ จำนวน 1 อัตรา PDF icon 3173-0.pdf 20 พ.ย. 2017 - 04 ธ.ค. 2017
ศูนย์ไพรเมทแห่งชาติ ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สังกัดศูนย์ไพรเมทแห่งชาติ จำนวน 1 อัตรา PDF icon 3508-2.pdf 17 พ.ย. 2017 - 05 ม.ค. 2018
สำนักบริหารยุทธศาสตร์และการงบประมาณ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (นโยบายและแผน) P7 จำนวน 2 อัตรา PDF icon 3197-1.pdf 15 พ.ย. 2017 - 30 พ.ย. 2017

หน้า

Subscribe to ข่าวรับสมัครงาน