ระบบจัดการงานบริการสารสนเทศ

ระบบจัดการงานบริการสารสนเทศ IT Service Management System

สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศจัดทำ“ระบบจัดการงานบริการสารสนเทศ”(IT Service Management System) เพื่อเป็นช่องทางในการรับคำร้องขอใช้บริการและแจ้งปัญหาเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านทางเว็บไซต์ https://support.it.chula.ac.th

>> คู่มือการใช้งาน