ข้อมูลการใช้บริการ CUNET สำหรับบุคลากรและนิสิต

ข้อมูล
พื้นที่สำหรับเมล(Inbox)
พื้นที่ส่วนบุคคล(Home)
ขนาดเมลต่อฉบับ(ไม่เกิน)

บุคลากร

5 G

150 MB
30 MB
นิสิต  2 G
100 MB
 30 MB