ความเป็นมา

     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้นำคอมพิวเตอร์มาใช้ในกิจกรรมต่างๆ ทั้งใน ด้าน การเรียน การสอน การวิจัย ตลอดจน การบริหารเป็นเวลานาน โดยในระยะแรกมี ลักษณะการใช้งานเฉพาะเครื่อง (stand alone) ต่อมา เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ เริ่มเปลี่ยนเป็นการใช้งานแบบเครือข่าย และมหาวิทยาลัยมีงานที่ต้องการเชื่อมโยง มากขึ้น ดังนั้นใน 2530 จึงมีการสำรวจความเป็นไปได้ ในการสร้างเครือข่ายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CUNET) จากนั้น เริ่มติดตั้งเครือข่ายสายใยแก้ว ในปี 2535 และเริ่มใช้งาน ในปี 2536

      เนื่องจากการพัฒนาเครือข่ายต้องใช้เทคโนโลยีระดับสูง และงบประมาณสูง มาก คณะกรรมการมหาวิทยาลัยที่ดูแลเรื่องนี้ จึงพัฒนาเครือข่ายในรูปของโครงการ เครือข่ายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีสำนักงานบริหารโครงการเครือข่าย ทำหน้า ที่ประสานด้านการบริหารจัดการ และดูแลด้านเทคนิคระบบเครือข่ายให้สมบูรณ์ โดยเร่งรัด และประสาน จัดตั้ง และวางระบบเครือข่ายให้แล้วเสร็จ ภายในปี 2539

      เมื่อโครงการที่มีมูลค่าประมาณ 80 ล้านบาทนี้ เสร็จสิ้นลงในเดือนกันยายน 2539 ภารกิจด้านระบบเครือข่ายได้ขยายขอบเขตอย่างกว้างขวาง ทั้งการดูแลระบบ การอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร การให้บริการแก้ไขปัญหา การให้คำปรึกษาและแนะนำ เกี่ยวกับการใช้เครือข่ายและโปรแกรม มหาวิทยาลัยจึงจัดตั้ง สำนักเทคโนโลยีสารสน เทศ ขึ้นมา เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2539 เพื่อรับมอบภาระงานต่างๆ ของสำนักงาน โครงการเครือข่ายฯ ตลอดจนการกำหนดนโยบาย การบริหารจัดการ การดูแลรักษา การประสานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งพัฒนาและกำกับกรอบการ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ให้เกิดประโยชน์สูงสุด