การเพิ่มเมลหน่วยงาน (shared mailbox) สำหรับ Android

  1. ชื่ออีเมลหน่วยงาน รหัสผ่าน CUNET ส่วนบุคคลของท่านเอง แล้วกด Manual Setup