ลืมรหัสผ่าน ต้องทำอย่างไร

บุคลากร
หากลืมรหัสผ่านสามารถติดต่อขอเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ได้ 2 ช่องทางคือ
1. ติดต่อด้วยตนเอง ณ เคาน์เตอร์ให้บริการ จามจุรี 3 ชั้น 4
2. ส่งแบบฟอร์มขอเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ โหลดแบบฟอร์มจากหน้าเว็บ www.it.chula.ac.th เมนู คู่มือและเอกสาร ส่งแบบฟอร์มผ่านระบบ ITSM (https://support.it.chula.ac.th) เลือก สร้างคำร้องขอใช้บริการ ระบุประเภท 7. ขอใช้บริการอินเตอร์เน็ต ชื่อบริการ ขอเปลี่ยนรหัสผ่าน

นิสิต
1. กรุณามาติดต่อที่สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารจามจุรี 3 ชั้น 4 ด้วยตนเองเพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่
2. หากไม่สามารถมาด้วยตนเองได้ ให้ทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน โดยมีเอกสารดังนี้ .-
- หนังสือมอบอำนาจ / หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา (อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้)
- สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต ในกรณีมอบอำนาจ (เจ้าตัว)
- สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต / บัตรประจำตัวประชาชน ของผู้รับมอบอำนาจ ในกรณีมอบอำนาจ (ผู้ที่มาแทน)
นำเอกสารข้างต้นมาติดต่อขอเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ที่สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

กรณีเข้าเมนูลืมรหัสผ่านนั้นจะสามารถใช้ได้ต่อเมื่อได้ตั้งคำถาม-คำตอบไว้ก่อนแล้ว เมื่อลืมรหัสผ่านจะให้ใส่ข้อมูลส่วนตัวและตอบคำถามตามที่ได้ตั้งไว้ จึงจะสามารถกำหนดรหัสผ่านใหม่ได้ด้วยตนเอง

รูปแบบปัญหา: