ส่งไฟล์ทางอีเมลได้มากสุดเท่าไหร่

การใช้บริการส่งอีเมล

  • สามารถส่งเมลขนาดไม่เกิน 30 MB ต่อฉบับ สำหรับบุคลากร
  • สามารถส่งเมลขนาดไม่เกิน 10 MB ต่อฉบับ สำหรับนิสิต