แบบฟอร์มขอใช้บริการต่างๆผ่านระบบ ITSM (https://support.it.chula.ac.th/) และคู่มือการใช้งาน

  

  แบบฟอร์มขอใช้บริการ คู่มือการใช้งาน

1. Blackboard

แบบฟอร์มขอเปิดรายวิชาบนระบบ Blackboard
 

ส่งแบบฟอร์มผ่านระบบ ITSM คลิก "สร้างคำร้องขอใช้บริการ" ปุ่มเมนูด้านบน

เลือกประเภทบริการ "1. Blackboard"

1. วิธีดำเนินการย้ายข้อมูลจากรายวิชาเดิมไปยังรายวิชาที่เปิดสอนใหม่

2. วิธีการสำเนาข้อมูลจากDigital Dropbox

3. เอกสารวิธีการใช้ระบบ Blackboard (สำหรับผู้สอน)

4. การเตรียมการสอน

5. การจัดกิจกรรมในชั้นเรียน

6. การวัดและประเมินผล

2. E-mail

1. แบบฟอร์มขอเปิด/เปลี่ยนแปลงจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หน่วยงาน
(Word | PDF)

2. แบบฟอร์มขอเปิด/เปลี่ยนแปลงจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มผู้รับ
(groupmail) (Word | PDF)

 

ส่งแบบฟอร์มผ่านระบบ ITSM คลิก "สร้างคำร้องขอใช้บริการ" ปุ่มเมนูด้านบน

เลือกประเภทบริการ "2. E-mail"

1. คู่มือการใช้งาน CU Webmail สำหรับบุคลากร

2. คู่มือการใช้งาน CU Webmail - (Share Mailbox/เมลหน่วยงาน)

3. คู่มือการใช้งาน CU Webmail - (Share Folder)

4. คู่มือการใช้งาน CU Webmail - (Calendar)

5. คู่มือการตั้งค่า E-mail (Mobile Device)

6. การตั้งค่า E-mail (Microsoft Outlook  แบบ Exchange)

7. การตั้งค่า E-mail (MAC OS)

8. การกำหนดค่าสำหรับโปรแกรม Thunderbird

3. PC Support
(เฉพาะ สนม.)

แบบฟอร์มแสดงความต้องการเครื่องคอมพิวเตอร์
(สำหรับหน่วยงานสำนักงานมหาวิทยาลัย)
 

7. บริการอินเตอร์เน็ต

1. แบบฟอร์มขอใช้บริการอินเตอร์เน็ต (สำหรับบุคลากร) ภาษาไทย | English

2. แบบฟอร์มขอเปลี่ยนรหัสผ่าน สำหรับบุคลากร

3. แบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

ส่งแบบฟอร์มผ่านระบบ ITSM คลิก "สร้างคำร้องขอใช้บริการ" ปุ่มเมนูด้านบน

เลือกประเภทบริการ "7. บริการอินเตอร์เน็ต"

 

8. บริการจองห้องอบรม

แบบฟอร์มจองการใช้ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ (Word | PDF)

ส่งแบบฟอร์มผ่านระบบ ITSM คลิก "สร้างคำร้องขอใช้บริการ" ปุ่มเมนูด้านบน

เลือกประเภทบริการ "8. บริการจองห้องอบรม"

 
9. บริการห้องประชุมทางไกล แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์  

 

คู่มือและเอกสาร

แบบฟอร์ม
 1. แบบฟอร์มขอใช้พื้นที่สำหรับจัดทำโฮมเพจ (สำหรับหน่วยงาน)

 2. ตัวอย่าง ร่างบันทึกข้อความขอใช้บริการ SMTP Server (สำหรับหน่วยงาน)

 3. ​แบบฟอร์มคำร้องขอรายชื่อตัวแทนผู้ดูแลและจัดการซอฟท์แวร์สำหรับหน่วยงาน (Word | PDF)

 4. แบบฟอร์มแผนพัฒนาวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 คู่มือการตั้งค่าเชื่อมต่อ ChulaWiFi 

1. วิธีการเชื่อมต่อ ChulaWiFi บน iOS

2. วิธีการเชื่อมต่อ ChulaWiFi บน Android

3. วิธีการเชื่อมต่อ ChulaWiFi บน MAC

4. วิธีการเชื่อมต่อ ChulaWiFi บน Windows XP

5. วิธีการเชื่อมต่อ ChulaWiFi บน Windows 7

6. วิธีการเชื่อมต่อ ChulaWiFi บน Windows 8/8.1

7. วิธีการเชื่อมต่อ ChulaWiFi บน Windows 10

 คู่มือการตั้งค่าเชื่อมต่อ Chula-guest

1. วิธีการเชื่อมต่อ Chula-guest สำหรับ iOS

2. วิธีการเชื่อมต่อ Chula-guest สำหรับ Android

3. วิธีการเชื่อมต่อ Chula-guest สำหรับ Windows 7

4. วิธีการเชื่อมต่อ Chula-guest สำหรับ Windows 8 / 8.1 / 10

 คู่มือการตั้งค่าเชื่อมต่อ eduroam

1. วิธีการเชื่อมต่อ eduroam บน iOS

2. วิธีการเชื่อมต่อ eduroam บน MAC

3. วิธีการเชื่อมต่อ eduroam บน Android

4. วิธีการเชื่อมต่อ eduroam บน Windows 7

 คู่มือการใช้งานอีเมลบุคลากร

1. คู่มือการใช้งาน CU Webmail สำหรับบุคลากร

2. คู่มือการใช้งาน CU Webmail - (Share Mailbox/เมลหน่วยงาน)

3. คู่มือการใช้งาน CU Webmail - (Share Folder)

4. คู่มือการใช้งาน CU Webmail - (Calendar)

5. คู่มือการตั้งค่า E-mail (Mobile Device)

6. การตั้งค่า E-mail (Microsoft Outlook 2010 แบบ Exchange)

7. การตั้งค่า E-mail (MAC OS)

8. การกำหนดค่าสำหรับโปรแกรม Thunderbird

 


คู่มือการใช้งานอีเมลนิสิต
 1. คู่มือการใช้งานเว็บเมล สำหรับนิสิต

 2. การตั้งค่าอีเมลนิสิตบน Mobile Device ระบบ iOS

 3. การตั้งค่าอีเมลนิสิตบนโปรแกรม Microsoft Outlook

 คู่มือการใช้งาน ITSM (ระบบจัดการงานบริการสารสนเทศ)
 1. คู่มือการสร้างคำร้องขอใช้บริการ (Create Request)

 2. คู่มือการแจ้งปัญหา (Report Problem)

 คู่มือเอกสารระบบ Blackboard
 1. แบบฟอร์มขอเปิดรายวิชาบนระบบ Blackboard

 2. วิธีดำเนินการย้ายข้อมูลจากรายวิชาเดิมไปยังรายวิชาที่เปิดสอนใหม่

 3. วิธีการสำเนาข้อมูลจากDigital Dropbox

 4. เอกสารวิธีการใช้ระบบ Blackboard (สำหรับผู้สอน)

 คู่มือโปรแกรมป้องกันมัลแวร์
 1. คู่มือการติดตั้งโปรแกรมป้องกัน Malware

 2. คู่มือการใช้งานเบื้องต้นโปรแกรมป้องกัน Malware

 3. คู่มือการถอนการติดตั้งโปรแกรมป้องกัน Malware

 คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้
 1. คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้(การเปลี่ยนรหัสผ่าน,การตั้งคำถามกันลืม)

 คู่มือเอกสารการใช้บริการโฮมเพจ
 1. การใช้งาน FTPS โฮมเพจสำหรับหน่วยงาน

 2. คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการพื้นที่เว็บสำหรับเว็บหน่วยงาน

 3. วิธีการอับโหลดไฟล์ขึ้นเว็บด้วยระบบ File Manager

 4. การใช้งาน FTP โฮมเพจบุคลากร

 คู่มือเอกสารโปรแกรมต่าง ๆ ภายในจุฬาฯ
 1. เอกสารแนะนำสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ CUNET

 2. คู่มือการติดตั้งโปรแกรม SPSS สำหรับใช้งานภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 3. การตั้งค่าภาษาไทย โปรแกรม SPSS (PASW) 17.0 for Windows

 4. ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (EDMS/ESS)

 เอกสารด้านความปลอดภัยทางสารสนเทศ
 1. แผนแม่บทความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 2. นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (CU IT Security Policy)

 


อื่น ๆ
 1. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550