แบบฟอร์มขอใช้บริการต่างๆผ่านระบบ ITSM (https://support.it.chula.ac.th/) และคู่มือการใช้งาน

  แบบฟอร์มขอใช้บริการ คู่มือการใช้งาน

1. Blackboard

แบบฟอร์มขอเปิดรายวิชาบนระบบ Blackboard

1. วิธีดำเนินการย้ายข้อมูลจากรายวิชาเดิมไปยังรายวิชาที่เปิดสอนใหม่

2. วิธีการสำเนาข้อมูลจากDigital Dropbox

3. เอกสารวิธีการใช้ระบบ Blackboard (สำหรับผู้สอน)

4. การเตรียมการสอน

5. การจัดกิจกรรมในชั้นเรียน

6. การวัดและประเมินผล

2. E-mail

1. แบบฟอร์มขอเปิด/เปลี่ยนแปลงจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หน่วยงาน
(Word | PDF)
2. แบบฟอร์มขอเปิด/เปลี่ยนแปลงจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มผู้รับ
(groupmail) (Word | PDF)

1. คู่มือการใช้งาน CU Webmail สำหรับบุคลากร

2. คู่มือการใช้งาน CU Webmail - (Share Mailbox/เมลหน่วยงาน)

3. คู่มือการใช้งาน CU Webmail - (Share Folder)

4. คู่มือการใช้งาน CU Webmail - (Calendar)

5. คู่มือการตั้งค่า E-mail (Mobile Device)

6. การตั้งค่า E-mail (Microsoft Outlook 2010 แบบ Exchange)

7. การตั้งค่า E-mail (MAC OS)

8. ข้อมูล configuration สำหรับโปรแกรม mail client ต่างๆ

9. การกำหนดค่าสำหรับโปรแกรม Thunderbird

3. PC Support
(เฉพาะ สนม.)

แบบฟอร์มแสดงความต้องการเครื่องคอมพิวเตอร์
(สำหรับหน่วยงานสำนักงานมหาวิทยาลัย)
 

4. บริการอินเตอร์เน็ต

1. แบบฟอร์มขอใช้บริการอินเตอร์เน็ต (สำหรับบุคลากร)
ภาษาไทย (Word | PDF)
English (Word | PDF)
2. แบบฟอร์มขอเปลี่ยนรหัสผ่าน สำหรับบุคลากร
Word | PDF
3. แบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

 

 

5. บริการจองห้องอบรม

แบบฟอร์มจองการใช้ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ (Word | PDF)  

 

คู่มือและเอกสาร

แบบฟอร์ม
 1. แบบฟอร์มขอใช้พื้นที่สำหรับจัดทำโฮมเพจ (สำหรับหน่วยงาน)

 2. ตัวอย่าง ร่างบันทึกข้อความขอใช้บริการ SMTP Server (สำหรับหน่วยงาน)

 3. ใบร้องขอใช้งานระบบ Netcast แบบออนดีมาน (On Demand Netcast Request Form)

 4. ใบร้องขอเพิ่มผู้ดูแลระบบ Netcast แบบออนดีมาน (Approver/Uploader Request Form)

 5. ใบร้องขอยืมอุปกรณ์ Encoder (Encoder Request Form)

 6. แบบฟอร์มขอใช้บริการ Video Conference

 7. แบบฟอร์มขอเป็นผู้ดูแลระบบ Office365 และ Google Apps สำหรับหน่วยงาน

 8. แบบฟอร์มแผนพัฒนาวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 9. ​แบบฟอร์มคำร้องขอรายชื่อตัวแทนผู้ดูแลและจัดการซอฟท์แวร์สำหรับหน่วยงาน (Word | PDF)คู่มือการตั้งค่าเชื่อมต่อ ChulaWiFi 

1. วิธีการเชื่อมต่อ ChulaWiFi บน iOS

2. วิธีการเชื่อมต่อ ChulaWiFi บน Android

3. วิธีการเชื่อมต่อ ChulaWiFi บน MAC

4. วิธีการเชื่อมต่อ ChulaWiFi บน Windows XP

5. วิธีการเชื่อมต่อ ChulaWiFi บน Windows 7

6. วิธีการเชื่อมต่อ ChulaWiFi บน Windows 8/8.1

7. วิธีการเชื่อมต่อ ChulaWiFi บน Windows 10คู่มือการตั้งค่าเชื่อมต่อ Chula-guest

1. วิธีการเชื่อมต่อ Chula-guest สำหรับ iOS

2. วิธีการเชื่อมต่อ Chula-guest สำหรับ Android

3. วิธีการเชื่อมต่อ Chula-guest สำหรับ Windows 7

4. วิธีการเชื่อมต่อ Chula-guest สำหรับ Windows 8 / 8.1 / 10คู่มือการตั้งค่าเชื่อมต่อ eduroam

1. วิธีการเชื่อมต่อ eduroam บน iOS

2. วิธีการเชื่อมต่อ eduroam บน MAC

3. วิธีการเชื่อมต่อ eduroam บน Android

4. วิธีการเชื่อมต่อ eduroam บน Windows 7คู่มือการใช้งานอีเมลบุคลากร

1. คู่มือการใช้งาน CU Webmail สำหรับบุคลากร

2. คู่มือการใช้งาน CU Webmail - (Share Mailbox/เมลหน่วยงาน)

3. คู่มือการใช้งาน CU Webmail - (Share Folder)

4. คู่มือการใช้งาน CU Webmail - (Calendar)

5. คู่มือการตั้งค่า E-mail (Mobile Device)

6. การตั้งค่า E-mail (Microsoft Outlook 2010 แบบ Exchange)

7. การตั้งค่า E-mail (MAC OS)

8. ข้อมูล configuration สำหรับโปรแกรม mail client ต่างๆ

9. การกำหนดค่าสำหรับโปรแกรม Thunderbird


คู่มือการใช้งานอีเมลนิสิต
 1. คู่มือการใช้งานเว็บเมล สำหรับนิสิต
 2. ข้อมูล configuration สำหรับโปรแกรม mail client ต่างๆ
 3. การตั้งค่าอีเมลนิสิตบน Mobile Device ระบบ iOS


คู่มือการใช้งาน ITSM (ระบบจัดการงานบริการสารสนเทศ)
 1. คู่มือการใช้งานเบื้องต้น


คู่มือเอกสารระบบ Blackboard
 1. แบบฟอร์มขอเปิดรายวิชาบนระบบ Blackboard
 2. วิธีดำเนินการย้ายข้อมูลจากรายวิชาเดิมไปยังรายวิชาที่เปิดสอนใหม่
 3. วิธีการสำเนาข้อมูลจากDigital Dropbox
 4. เอกสารวิธีการใช้ระบบ Blackboard (สำหรับผู้สอน)


คู่มือโปรแกรมป้องกันมัลแวร์
 1. คู่มือการติดตั้งโปรแกรมป้องกัน Malware
 2. คู่มือการใช้งานเบื้องต้นโปรแกรมป้องกัน Malware
 3. คู่มือการถอนการติดตั้งโปรแกรมป้องกัน Malware


คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้
 1. คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้(การเปลี่ยนรหัสผ่าน,การตั้งคำถามกันลืม)


คู่มือเอกสารการใช้บริการโฮมเพจ
 1. คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการพื้นที่เว็บสำหรับเว็บหน่วยงาน
 2. การติดตั้งโปรแกรม Filezilla
 3. การใช้งาน FTP โฮมเพจบุคลากร
 4. การใช้งาน FTP สำหรับบริการโฮมเพจสำหรับหน่วยงาน


คู่มือเอกสารโปรแกรมต่าง ๆ ภายในจุฬาฯ
 1. เอกสารแนะนำสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ CUNET
 2. คู่มือโปรแกรม AutoCAD 2008
 3. คู่มือการติดตั้งโปรแกรม TELL ME MORE
 4. คู่มือการติดตั้งโปรแกรม SPSS สำหรับใช้งานภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 5. การตั้งค่าภาษาไทย โปรแกรม SPSS (PASW) 17.0 for Windows
 6. เอกสารแนะนำสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการต่างๆ
 7. ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (EDMS/ESS)
 8. การใช้โปรแกรม pine บนยูนิกซ์


เอกสารด้านความปลอดภัยทางสารสนเทศ
 1. แผนแม่บทความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (CU IT Security Policy)
 3. 13 พฤติกรรมเสี่ยง ในการใช้คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ และ พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์
   

อื่น ๆ
 1. เปิดตัวซอฟต์แวร์และโครงการใหม่ของสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
 2. ประกาศกทช.เกี่ยวกับมาตรฐานเทคนิคสำหรับอุปรณ์เครือข่ายไร้สาย
 3. มติคณะรัฐมตรี 18 ธันวาคม 2550 เรื่องการพัฒนาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสื่อสารภาครัฐ
 4. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
 5. เอกสารแผน ICT
 6. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ internet2