บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยแบบเสมือน (CUNET VPN service)

บริการสำหรับอาจารย์, บุคลากร และนิสิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ทำให้ใช้บริการจากภายนอกมหาวิทยาลัย (เช่น ใช้งานจากอินเทอร์เน็ตแบบ ADSL) เสมือนใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์จากภายในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการใช้บริการฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัย, การเข้าถึง File Sharing, การเข้าถึง Print Server, หรือการเข้าถึงเครื่องแม่ข่ายที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัย

คลิกดาวน์โหลดโปรแกรม โดยใส่ username password ที่เป็น CUNET account

Cisco AnyConnect for Windows v. 4.6.02074

Cisco AnyConnect for Mac v. 4.6.02074

Cisco AnyConnect for Linux v. 4.6.03049


คู่มือเอกสาร