ข้อมูล configuration สำหรับโปรแกรม mail client ต่างๆ

 บุคลากร
incoming mail(POP3): pops.it.chula.ac.th   (SSL) Port: 995
incoming mail (IMAP): imaps.it.chula.ac.th (SSL) Port: 993
(แนะนำให้เลือก incoming mail แบบ IMAP)

Outgoing mail (SMTP): smtps.it.chula.ac.th (TLS) Port: 587


นิสิต
incoming mail(POP3):
pops.student.chula.ac.th
incoming mail (IMAP): imaps.student.chula.ac.th
(แนะนำให้เลือก incoming mail แบบ IMAP)

Outgoing mail (SMTP): smtps.student.chula.ac.th

หมายเหตุ
ส่วนใน MS Outlook 2007 ให้เลือกเป็น TLS 

(แก้ไขล่าสุดวันที่ 27 มีนาคม 2557)