การตั้งค่า Incoming และ Outgoing

Incoming (POP3): pops.student.chula.ac.th
Port : 995
Encrypted connection : SSL

Incoming (IMAPS): imaps.student.chula.ac.th (Recommend)
Port : 993
Encrypted connection : SSL

Outgoing (SMTPS): smtps.student.chula.ac.th
Port : 587
Encrypted connection : TLS