ห้องอบรมคอมพิวเตอร์

บริการใช้เป็นสถานที่จัดฝึกอบรมกิจกรรมต่างๆที่ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีการต่อเชื่อมเครือข่ายของมหาวิทยาลัย พร้อมมีอุปกรณ์ด้านทัศนูอุปกรณ์ เช่น เครื่องฉายภาพ LCD พร้อมจอภาพ เครื่องฉาย DVD อุปกรณ์ด้านเครื่องเสียง ไมโครโฟน เครื่องเล่น DVD และลำโพง โดยมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยพร้อมใช้งาน จำนวน 50 เครื่อง และสำหรับวิทยากรอีก 1 เครื่อง นอกจากนี้จากยังมีโปรแกรม Netsupport ที่เหมาะสำหรับใช้ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายได้

ช่วงเวลาให้บริการ  จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น. และนอกเวลาทำการที่ ได้รับอนุญาตให้ใช้เป็นรายๆ

เงื่อนไข/ข้อตกลงการให้บริการ

1. จำกัดผู้เข้าร่วมอบรมต้องไม่เกิน 50 คน
2. ต้องเป็นหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยเท่านั้น
3. ผู้เข้าร่วมการอบรมจะต้องมี Username พร้อมรหัสผ่าน
4. ในกรณีที่ต้องติดตั้ง Software เพิ่มเติม จะต้องแจ้งก่อน และ Software ที่ติดตั้งต้องมีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือเป็นประเภท Freeware
5. ต้องปฏิบัติตามระเบียบ/ข้อห้าม เช่น ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่ม เข้ามาในห้องอบรม ควรแต่งกายสุภาพเรียบร้อย
6. เป็นบริการที่ไม่มีค่าใช้จ่าย (ยกเว้นในกรณีขอใช้นอกเวลาทำการ)

วิธีขอใช้บริการ

1. ประสานงานเพื่อตรวจสอบวัน/เวลา ที่ต้องการขอใช้บริการก่อน
2. ทำบันทึกข้อความเพื่อขอใช้บริการ และระบุเหตุผลการใช้ด้วย
3. กรณีที่ต้องการลงโปรแกรมที่จะใช้อบรมเพิ่มเติม จะต้องจองวันการใช้ห้องอบรมเผื่อไว้ด้วย
4. กรณีที่จะจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ต้องประสานงานกับทางฝ่ายอาคารจามจุรี 9 และต้องใช้สถานที่จัดเลี้ยงที่กำหนดไว้
5. กรณีขอใช้นอกเวลาทำการต้องทำบันทึกข้อความ ระบุวัน/เวลา เหตุผลที่ขอใช้นอกเวลา และรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่ขอใช้นอกเวลาทำการ และต้องได้รับอนุมัติจากผู้อำนวยการสำนักฯ ก่อนจึงจะมีสิทธิ์ขอใช้บริการได้