ประกาศ เปลี่ยน Certificate ChulaWiFi ในวันที่ 18/12/2560 เวลา 12.00 น.

 ประกาศ เปลี่ยน Certificate ChulaWiFi

สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะทำการเปลี่ยน Certificate ของ ChulaWiFi ที่จะหมดอายุลง โดยจะทำการเปลี่ยนเปลี่ยน Certificate ChulaWiFi ในวันที่ 18/12/2560 เวลา 12.00 น. และหลังจากที่เปลี่ยน Certificate ChulaWiFi จะทำให้อุปกรณ์เข้าใช้งาน ChulaWiFi ไม่ได้

 
วิธีแก้ไข
คู่มือการตั้งค่าเชื่อมต่อ ChulaWiFi ตามแต่ละประเภทอุปกรณ์