ประกาศขอแจ้งผลกระทบการปรับปรุงระบบไฟฟ้า

ด้วยการไฟฟ้านครหลวงจะดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง ในวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2560 เวลา 17.00 น. โดยอาคารบรมราชกุมารีจะไม่มีไฟฟ้าใช้ตามวันและเวลาดังกล่าว ส่งผลให้ระบบเครือข่าย ระบบเครือข่ายไร้สาย(WiFi) และระบบ CCTV ภายนอกอาคาร บริเวณโดยรอบอาคารบรมราชกุมารีไม่สามารถใช้งานได้ โดยส่งผลกระทบกับคณะและอาคารต่างๆ ดังนี้
  • อาคารบรมราชกุมารี
  • คณะอักษรศาสตร์ (ยกเว้นอาคารมหาจักรีสิรินธร)
  • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • อาคารมหาจุฬาลงกรณ์
  • หอประชุมจุฬาฯ
  • อาคารศิลปวัฒนธรรม
  • อาคารพิพิธภัณฑ์ฯ
ทั้งนี้ ระบบเครือข่าย ระบบเครือข่ายไร้สาย(WiFi) และระบบ CCTV ภายนอกอาคาร บริเวณดังกล่าวจะกลับมาใช้งานได้โดยอัตโนมัติ เมื่อกระแสไฟฟ้าอาคารบรมราชกุมารีกลับมาใช้งานได้ตามปกติ
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้