พิธีรับมอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ธราพงษ์ วิทิตศานต์ รองอธิการบดี และคณะผู้บริหาร พร้อมทั้งทีมงาน เข้าร่วมพิธีรับมอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ด้านระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management System: ISMS) จากผู้แทนฝ่ายบริหาร British Standards Institution (BSI)

นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันเกิดจากความความมุ่งมั่น และวิสัยทัศน์ของผู้บริหารในการยกระดับการบริหารจัดการและธรรมาภิบาลที่ดีด้านสารสนเทศ เพื่อมุ่งสู่การเป็น Digital University และเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกต่อไป