ประกาศสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศปิดปรับปรุงระบบ ESS/EDMS

 ประกาศปิดปรับปรุงระบบ ESS/EDMS

ในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 ตั้งแต่ 18.00 น. ถึงวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2559 เวลา 18.00 น.
สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศมีความจำเป็นต้องปิดระบบ ESS/EDMS ทำให้ไม่สามารถใช้งาน ระบบลา ระบบจองห้อง ในช่วงเวลาดังกล่าว

ประกาศดำเนินการย้ายเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่าย ณ อาคารมหิตลาธิเบศร

 ดำเนินการย้ายเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่าย ณ อาคารมหิตลาธิเบศร

ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 22.00 น.
ถึง วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2559 เวลา 6.00 น.

ด้วยสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จะดำเนินการย้ายเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่าย ณ อาคารมหิตลาธิเบศร ส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตในช่วงเวลา และอาคารดังกล่าว ขออภัยในความไม่สะดวก

 

พิธีรับมอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ธราพงษ์ วิทิตศานต์ รองอธิการบดี และคณะผู้บริหาร พร้อมทั้งทีมงาน เข้าร่วมพิธีรับมอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ด้านระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management System: ISMS)

 

 

 

 

ปรับปรุงอุปกรณ์เครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับ Gateway ของมหาวิทยาลัย

 ปรับปรุงอุปกรณ์เครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับ Gateway ของมหาวิทยาลัย

ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 4.00 น. ถึง 6.00 น.

ด้วยสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จะดำเนินการปรับปรุงอุปกรณ์เครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับ Gateway ของมหาวิทยาลัย ส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อออกไปนอกมหาวิทยาลัยในช่วงวันและเวลาดังกล่าวได้ ขออภัยในความไม่สะดวก

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านการรับมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านการรับมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013

เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2559 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 ด้านระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management System-ISMS)
 
ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันเกิดจากความความมุ่งมั่น และวิสัยทัศน์ของผู้บริหารในการยกระดับการบริหารจัดการและธรรมาภิบาลที่ดีด้านสารสนเทศ เพื่อมุ่งสู่การเป็น Digital University และเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกต่อไป
 
ทั้งนี้ ISO/IEC 27001:2013 เป็นมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก ที่จะช่วยสนับสนุนให้การดำเนินงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ลดความเสี่ยงจากภัยคุกคาม รวมทั้งช่วยให้ระบบสารสนเทศอยู่ภายใต้การกำกับดูแลและบริหารจัดการที่ดี และมีประสิทธิภาพ
 
ขอบเขตการรับรอง ISO/IEC 27001:2013 ของ สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นั้นครอบคลุม ศูนย์ข้อมูล (Data Center) ทั้ง 2 แห่ง ได้แก่ อาคารจามจุรี 9 และ อาคารมหิตลาธิเบศร ซึ่งประกอบด้วยความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพและสภาพแวดล้อม, ระบบบริหารจัดการเครือข่ายและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย รวมทั้งระบบบริหารจัดการสำหรับการให้บริการรับฝากเครื่องแม่ข่าย (Co-Location Service) ที่มีความมั่นคงปลอดภัยและได้มาตรฐาน

 

แจ้งดับไฟฟ้าเพื่อปักเสาพาดสายบริเวณซอยจุฬาลงกรณ์ 12

 แจ้งดับไฟฟ้าเพื่อปักเสาพาดสายบริเวณซอยจุฬาลงกรณ์ 12

เนื่องจาก การไฟฟ้านครหลวงจะดำเนินการปักเสาพาดสายบริเวณ ซอยจุฬาลงกรณ์ 12 ตามโครงการ Sky Walk จึงมีความจำเป็นต้องตัดกระแสไฟฟ้าของสายป้อนเป็นผลทำให้ อาคารดังต่อไปนี้

1. อาคารจุฬาพัฒน์ 1,2,3,4 และ 5
2. อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10)
3. ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรม (เรือนไทย)
4. อาคารหอพักจำปา
5. อาคารหอพักจำปี
6. อาคารหอพักพุดซ้อน
7. อาคารหอพักพุดตาน
8. อาคารวิทยนิเวศน์
9. อาคารจุฬาวิเวศน์
10. อาคารศศนิเวศน์
11. อาคารวิทยพัฒนา

ไฟฟ้าดับในวันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 9.00 ถึง 13.00 น.

และอาคารบรมราชชนนีศรีศตพรรษ ไฟฟ้าดับในวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 23.00 ถึง 24.00 น.
ส่งผลให้ไม่สามารถใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายไร้สายได้ในช่วงเวลาดังกล่าว ขออภัยในความไม่สะดวก

ระวังเมลหลอกลวง

 ระวังเมลหลอกลวง

From: Web-mail User
Sent: Friday, March 11, 2016 2:58 PM
To: Recipients
Subject: Technical Support

Dear Web-mail User

Your Mail quota has reached limit, You might not be able to send or get
updates until you re-validate your mailbox.

To re-validate your mailbox reply to this mail and fill your.

{user-name :
{Password :
{Confirm Password

หน้า