ประกาศสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศแจ้งปิดทำการสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

​ด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 33 (WUNCA33rd)  ระหว่างวันที่ 13 - 15 กรกฎาคม 2559 และสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการข้างต้น ตามวันดังกล่าว  
   
***ในการนี้ สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอแจ้งปิดทำการ เป็นจำนวน 2 วัน ได้แก่ วันพุธที่ 13  และวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฏาคม 2559***

ประกาศปิดปรับปรุงระบบ ESS/EDMS

 ประกาศปิดปรับปรุงระบบ ESS/EDMS

ในวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2559 เวลา 08:00 น. ถึง 22:00 น.
ส่งผลทำให้ไม่สามารถใช้งาน ระบบลา ระบบจองห้อง ในช่วงเวลาดังกล่าว

หน้า