ประกาศสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

Joomla แจ้งเตือนอับเดท 3.7.5 แก้ไขบัคการโจมตี

Joomla! 3.7.5 ออกมาแล้ว แก้บัค  1 จุด

Joomla! 3.7.5 ออกมา แก้ไขข้อบกพร่องสำหรับ Joomla! 3.x series! มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการป้องกันการติดตั้ง Joomla! 3.7.4 กับฐานข้อมูลระยะไกล

ประกาศขอแจ้งผลกระทบการปรับปรุงระบบไฟฟ้า

 ขอแจ้งผลกระทบการปรับปรุงระบบไฟฟ้า
ด้วยการไฟฟ้านครหลวงจะดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง ในวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2560 เวลา 17.00 น. โดยอาคารบรมราชกุมารีจะไม่มีไฟฟ้าใช้ตามวันและเวลาดังกล่าว ส่งผลให้ระบบเครือข่าย ระบบเครือข่ายไร้สาย(WiFi) และระบบ CCTV ภายนอกอาคาร บริเวณโดยรอบอาคารบรมราชกุมารีไม่สามารถใช้งานได้ โดยส่งผลกระทบกับคณะและอาคารต่างๆ ดังนี้
  • อาคารบรมราชกุมารี
  • คณะอักษรศาสตร์ (ยกเว้นอาคารมหาจักรีสิรินธร)
  • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • อาคารมหาจุฬาลงกรณ์
  • หอประชุมจุฬาฯ
  • อาคารศิลปวัฒนธรรม
  • อาคารพิพิธภัณฑ์ฯ
ทั้งนี้ ระบบเครือข่าย ระบบเครือข่ายไร้สาย(WiFi) และระบบ CCTV ภายนอกอาคาร บริเวณดังกล่าวจะกลับมาใช้งานได้โดยอัตโนมัติ เมื่อกระแสไฟฟ้าอาคารบรมราชกุมารีกลับมาใช้งานได้ตามปกติ
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

 

ประกาศปิดปรับปรุงระบบ LessPaper

 ประกาศปิดปรับปรุงระบบ LessPaper

ในวันอังคารที่ 11 กรกฏาคม 2560 เวลา 22:00 น. ถึงเวลา 24:00 น.

เพื่อทำการปรับปรุง Script Monitoring ระบบบนเครื่องแม่ข่ายของระบบ Lesspaper ซึ่งจะส่งผลทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบในช่วงเวลาดังกล่าวได้ และระบบจะเปิดให้บริการได้ตามปกติอีกครั้งในวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 00.00 น. เป็นต้นไป

 

 

ETDA เชิญร่วมทำแบบสำรวจผู้ใช้อินเทอร์เน็ต พาประเทศไทยสู่ Thailand 4.0

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ทำการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน ลักษณะ และพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย โดยในปีนี้จะมีคำถามพิเศษเรื่องพฤติกรรมการซื้อสินค้า/บริการออนไลน์ของคนไทยในยุค Thailand 4.0

หน้า