ประกาศสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศปิดปรับปรุงระบบพื้นที่สำหรับจัดทำโฮมเพจ (สำหรับหน่วยงาน)

 ประกาศปิดปรับปรุงระบบพื้นที่สำหรับจัดทำโฮมเพจ (สำหรับหน่วยงาน)

เพื่อทำการดูแลรักษา (Maintenance) ระบบพื้นที่สำหรับจัดทำโฮมเพจ (สำหรับหน่วยงาน) ในวันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2561 เวลา 00:00 น. ถึง 00:30 น.

มีผลให้บางเว็บไซต์ไม่สามารถให้บริการในช่วงเวลาดังกล่าวได้ (รายละเอียดตามไฟล์แนบ) และเว็บไซต์ทั้งหมดจะสามารถกลับมาให้บริการได้

ตามปกติในเวลา 00.31 ของวันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2561 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

หน้า