ประกาศสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งวันปิดทำการ

ด้วยสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดสัมมนาบุคลากรประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมวีรันดา รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ในการนี้ สำนักบริหารฯ จึงขอปิดทำการในวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2557

การแก้ไขปัญหาอีเมล(บุคลากร)ไม่ครบถ้วน

เรียน ผู้ใช้บริการทุกท่าน

สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศจะดำเนินการแก้ไขปัญหาเมล(บุคลากร)ไม่ครบถ้วน ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 โดยระหว่างการย้ายผู้ใช้สามารถใช้งานระบบอีเมลได้ตามปกติ

หน้า