ประกาศสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

เรียนผู้ใช้บริการ CUNET ทุกท่าน โปรดระวังอีเมลหลอกลวงซึ่งอ้างว่าส่งมาจาก helpdesk@chula.ac.th เพื่อสอบถาม user/password

ทางสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอยืนยันว่าสำนักฯ ไม่มีนโยบายส่งอีเมลเพื่อสอบถาม user/password หรือข้อมูลของท่าน
หากท่านได้รับอีเมลหลอกลวง กรุณาลบอีเมลดังกล่าวทันที

โครงการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • เรื่อง "การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานกลุ่มในระบบออนไลน์ด้วย Google Apps"
  • เรื่อง "การสร้างเอกสารออนไลน์และการทำแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Docs"

รายละเอียดการอบรม

เปิดทดสอบระบบบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้ (CUNET Account Management Services)

เรียนผู้ใช้บริการ CUNET ทุกท่าน
ด้วยสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จะเริ่มใช้งาน "ระบบบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้" ในวันที่ 4 เมษายน 2554
ผู้สนใจสามารถทดสอบการใช้งานระบบดังกล่าวได้ที่ https://userportal.it.chula.ac.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับนิสิตใหม่

นิสิตสามารถใช้ระบบเว็บเมลใหม่ได้ที่ https://webmail.student.chula.ac.th และเพิ่มโควต้า สำหรับ mailbox จาก 200 M เป็น 2 G

หน้า