ประกาศสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

ETDA เชิญร่วมทำแบบสำรวจผู้ใช้อินเทอร์เน็ต พาประเทศไทยสู่ Thailand 4.0

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ทำการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน ลักษณะ และพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย โดยในปีนี้จะมีคำถามพิเศษเรื่องพฤติกรรมการซื้อสินค้า/บริการออนไลน์ของคนไทยในยุค Thailand 4.0

ประกาศขอแจ้งผลกระทบการปรับปรุงระบบไฟฟ้า

 ประกาศขอแจ้งผลกระทบการปรับปรุงระบบไฟฟ้า

ตามที่ มหาวิทยาลัยจะดำเนินการซ่อมแซมและปรับปรุง สถานีหม้อแปลงไฟฟ้าและตู้ RMU ตามหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งการไฟฟ้านครหลวงจะปรับปรุงระบบไฟฟ้า บริเวณจุฬาฯ ซอย 13 ซึ่งจำเป็นจะต้องดับกระแสไฟฟ้าและส่งผลทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายและระบบเครือข่ายไร้สายได้ โดยช่วงเวลาและบริเวณที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่

วัน/เดือน/ปี

เวลา

อาคารที่มีผลกระทบ

5 พ.ค. 2560

20.00 น. – 24.00 น.

อาคารพินิจประชานาท

6 พ.ค. 2560

08.00 น. – 17.00 น.

อาคารสถาบัน 2 อาคารสถาบัน 3

6 พ.ค. 2560

09.00 น. – 09.30 น.

กลุ่มอาคารหอพักนิสิต (ยกเว้น หอพักชวนชม และอาคารอเนกประสงค์/โรงอาหารหอพัก) เรือนไทย อาคารวิทยนิเวศน์ อาคารวิทยพัฒนา

7 พ.ค. 2560

08.00 น. – 17.00 น.

กลุ่มอาคารหอพักนิสิต (ยกเว้น หอพักชวนชม และอาคารอเนกประสงค์/โรงอาหารหอพัก) เรือนไทย อาคารวิทยนิเวศน์ อาคารวิทยพัฒนา

8-9 พ.ค. 2560

21.00 น. (8 พ.ค.) – 02.00 น. (9 พ.ค.)

อาคารมหิตลาธิเบศร

ทั้งนี้ ระบบเครือข่ายและระบบเครือข่ายไร้สายของบริเวณที่ได้รับผลกระทบจะกลับมาใช้งานได้ตามปกติ หลังจากการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเสร็จสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวก

ประกาศปรับปรุงการทำงานของระบบเครือข่าย

 ประกาศปรับปรุงการทำงานของระบบเครือข่าย

สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศจะปรับปรุงการทำงานของระบบเครือข่าย  ในวันที่ 12 เมษายน 2560 เวลา 06:30 - 07:00  ทำให้ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตออกไปข้างนอกจุฬาฯได้  จึงเรียนมาเพื่อขออภัยในความไม่สะดวก

หน้า