ประกาศสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศขอแจ้งผลกระทบการปรับปรุงระบบไฟฟ้า

 ประกาศขอแจ้งผลกระทบการปรับปรุงระบบไฟฟ้า

ตามที่ มหาวิทยาลัยจะดำเนินการซ่อมแซมและปรับปรุง สถานีหม้อแปลงไฟฟ้าและตู้ RMU ตามหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งการไฟฟ้านครหลวงจะปรับปรุงระบบไฟฟ้า บริเวณจุฬาฯ ซอย 13 ซึ่งจำเป็นจะต้องดับกระแสไฟฟ้าและส่งผลทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายและระบบเครือข่ายไร้สายได้ โดยช่วงเวลาและบริเวณที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่

วัน/เดือน/ปี

เวลา

อาคารที่มีผลกระทบ

5 พ.ค. 2560

20.00 น. – 24.00 น.

อาคารพินิจประชานาท

6 พ.ค. 2560

08.00 น. – 17.00 น.

อาคารสถาบัน 2 อาคารสถาบัน 3

6 พ.ค. 2560

09.00 น. – 09.30 น.

กลุ่มอาคารหอพักนิสิต (ยกเว้น หอพักชวนชม และอาคารอเนกประสงค์/โรงอาหารหอพัก) เรือนไทย อาคารวิทยนิเวศน์ อาคารวิทยพัฒนา

7 พ.ค. 2560

08.00 น. – 17.00 น.

กลุ่มอาคารหอพักนิสิต (ยกเว้น หอพักชวนชม และอาคารอเนกประสงค์/โรงอาหารหอพัก) เรือนไทย อาคารวิทยนิเวศน์ อาคารวิทยพัฒนา

8-9 พ.ค. 2560

21.00 น. (8 พ.ค.) – 02.00 น. (9 พ.ค.)

อาคารมหิตลาธิเบศร

ทั้งนี้ ระบบเครือข่ายและระบบเครือข่ายไร้สายของบริเวณที่ได้รับผลกระทบจะกลับมาใช้งานได้ตามปกติ หลังจากการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเสร็จสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวก

ประกาศปรับปรุงการทำงานของระบบเครือข่าย

 ประกาศปรับปรุงการทำงานของระบบเครือข่าย

สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศจะปรับปรุงการทำงานของระบบเครือข่าย  ในวันที่ 12 เมษายน 2560 เวลา 06:30 - 07:00  ทำให้ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตออกไปข้างนอกจุฬาฯได้  จึงเรียนมาเพื่อขออภัยในความไม่สะดวก

ประกาศปรับปรุงระบบ Network ระหว่าง อาคารจามจุรี 9 – อาคารมหิตลาธิเบศร

 ประกาศปรับปรุงระบบ Network ระหว่าง อาคารจามจุรี 9 – อาคารมหิตลาธิเบศร

เนื่องด้วยทางสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จะทำการปรับปรุงระบบ Network ระหว่าง อาคารจามจุรี 9 – อาคารมหิตลาธิเบศร ในวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560 เวลา 18:00 น. ถึง 24:00 น. ส่งผลให้ระบบ Network และระบบงานดังต่อไปนี้ ไม่สามารถให้บริการได้ในช่วงเวลาดังกล่าวได้

  1. LessPaper
  2. Blackboard
  3. Echo360
  4. EDMS (ระบบบริหารจัดการด้านการลา และระบบบริหารกายภาพ)
  5. เว็บสารสนเทศภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

หน้า