บริการโปรแกรม Adobe

บริการโปรแกรม Adobe

โปรแกรมของบริษัท adobe ดังนี้

 
Windows 32-bit
Windows 64-bit / MAC OS
1
Acrobat 
Acrobat
2
Audition 
After Effects
3
Bridge 
Animate 
4
Dreamweaver 
Audition 
5
Extendscript Toolkit
Bridge 
6
Extension Manager
Character Animator 
7
Fireworks
Dreamweaver 
8
Flash Builder Premium
Extendscript Toolkit 
9
Flash Professional
Extension Manager 
10
Fuse CC (Beta)
Fireworks 
11
Gaming SDK
Flash Builder Premium
12
Illustrator
Fuse CC (Beta)
13
InCopy
Gaming SDK 
14
InDesign
Illustrator 
15
Lightroom 
InCopy 
16
Photoshop
InDesign 
17
Prelude
Lightroom 
18
-
Media Encoder 
19
-
Muse 
20
-
Photoshop 
21
-
Prelude 
22
-
Premiere Pro 
23
-
Project Felix
24
-
Scout 
25
-
SpeedGrade

 

เงื่อนไขการใช้งาน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศได้ทำข้อตกลงกับบริษัท adobe ซึ่งการทำข้อตกลงดังกล่าวทำให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีสิทธิใช้งานโปรแกรมของบริษัท adobe ดังนี้

  1. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
การขอใช้

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย สามารถโหลดโปรแกรมได้ที่ https://downloads.it.chula.ac.th/adobe
หากหน่วยงานใดประสงค์ใช้งานให้แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ตามแบบฟอร์ม Word | PDF ส่งมายังสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ของแต่ละส่วนงานเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินการ