การติดตั้งโปรแกรม SPSS สำหรับใช้งานภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1. โปรแกรม SPSS จะใช้โปรโตคอลการสื่อสารแบบ UDP ที่หมายเลขพอร์ต 5093 และ 5099 ในการตรวจสอบลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ดังนั้นหากเครื่องคอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่ายใดมี Firewall กั้นอยู่ ท่านจะต้องเตรียมความพร้อมในส่วนนี้ก่อนดำเนินการติดตั้ง

2. ตั้งชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์และชื่อกลุ่มคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

3. ติดต่อขอรับโปรแกรมได้ที่ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ของคณะหรือหน่วยงานของท่าน

4. ใส่แผ่นซีดีรอมที่ได้รับลงในเครื่องที่ต้องการติดตั้งโปรแกรม จะแสดงหน้าจอดังภาพ

5. คลิกเลือก “Install SPSS Statistics 17.0”

6. เลือกรูปแบบการติดตั้งเป็นแบบ “Network License” แล้วคลิกเลือกที่ปุ่ม “Next”

7. คลิกเลือกปุ่ม “Next”

8. ป้อนชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย “dc1.win.chula.ac.th” สำหรับใช้ในการตรวจสอบลิขสิทธิ์ แล้วกดปุ่ม Set

9. คลิกเลือกปุ่ม “Next”

10. เลือกรูปแบบภาษาในการขอความช่วยเหลือตามต้องการ แล้วคลิกเลือกปุ่ม “Next”

11. ระบุตำแหน่งโฟลเดอร์ที่ต้องการติดตั้งโปรแกรม แล้วคลิก “Next”

12. คลิกเลือกปุ่ม “Install”

13. รอกระบวนการติดตั้งโปรแกรมจนแล้วเสร็จ

14. ให้เอาเครื่องหมายถูกหน้า “Register with spss.com” ออก แล้วเลื่อนเมาส์ไปยังปุ่ม “OK” จะแสดงผลดังรูป

15. คลิกเลือกปุ่ม “Finish” เป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการติดตั้ง