บริการซอฟต์แวร์ SPSS Version 17

ดาวน์โหลดโปรแกรม

 โปรแกรม SPSS


ข้อกำหนด

  1. สามารถใช้งานสำหรับการเรียนการสอนและการทำงานวิจัยที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น
  2. ใช้ได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย คณะ หน่วยงาน หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ของอาจารย์ บุคลากร และนิสิต
  3. สงวนสิทธิ์การใช้งานสำหรับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเท่านั้น

คู่มือเอกสาร