สารพันบริการ

บริการบัญชีรายชื่อผู้ใช้

  1. บัญชีรายชื่อสำหรับบุคลากร

  2. บัญชีรายชื่อสำหรับนิสิต

  3. บัญชีรายชื่อแบบชั่วคราว

  4. บริการเปลี่ยนรหัสผ่าน

สำหรับนิสิตใหม่รับรหัสผ่านสำหรับการใช้งาน CUNET

 

บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

  1. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล

  2. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับหน่วยงาน

อีเมลบุคลากร
อีเมลนิสิต

 

บริการเว็บ

  1. บริการพื้นที่เว็บสำหรับเว็บหน่วยงาน

      เป็นบริการพื้นที่สำหรับจัดทำเว็บหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัย รองรับเทคโนโลยีเว็บแบบ html, php และฐานข้อมูล MySQL ทั้งนี้ผู้รับผิดขอบสามารถบริการจัดการพื้นที่ของตัวเองได้ผ่านโปรแกรม Plesk

  2. บริการพื้นที่เว็บสำหรับเว็บส่วนบุคคล

     เป็นบริการพื้นที่สำหรับบุคลากรและนิสิต รองรับเทคโนโลยีเว็บแบบ html

โฮมเพจบุคลากร
โฮมเพจนิสิต

บริการห้อง Data Center

  1. บริการ Cloud Computing แบบ IaaS

      บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนโดยใช้เทคโนโลยี VMware

  2. บริการรับฝากเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

      บริการรับฝากเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่สามารถยึดติดตั้งกับตู้มาตรฐาน 19 นิ้วได้

บริการตอบคำถาม

  บริการตอบคำถามการใช้งานเบื้องต้นของระบบต่างๆ ผ่านทางโทรศัพท์ 83314 และอีเมล help@chula.ac.th

บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์

  1. เครือข่ายคอมพิวเตอร์แกนหลัก

      บริการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระดับส่วนงานเข้ากับเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลักที่ความเร็ว 100 Mbps/ 1 Gbps

  2. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย

    บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สายตามาตรฐาน IEEE 802.1 a/b/g/n

  3. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ผ่านโมเด็ม

      บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ผ่านโมเด็ม

  4. ทดสอบความเร็วเครือข่ายคอมพิวเตอร์

      บริการทดสอบความเร็วเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระหว่างจุดทดสอบกับเครือข่ายหลักของมหาวิทยาลัย

  5.บริการ VPN

      5.1. WebVPN

      บริการที่ทำให้ผู้ใช้บริการที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตจากนอกมหาวิทยาลัย สามารถใช้บริการต่างๆของมหาวิทยาลัยได้เสมือนใช้งานอยู่ภายในมหาวิทยาลัย

  6. บริการ DNS server

  7. บริการ DHCP server

บริการซอฟต์แวร์

  1. ซอฟต์แวร์ของบริษัท Microsoft

  2. ซอฟต์แวร์ของบริษัท AutoDesk

  3. ซอฟต์แวร์SPSS

      บริการโปรแกรม SPSS โดยสามารถใช้งานได้พร้อมๆกันจำนวน 1000 เครื่อง

  4. บริการป้องกัน Malware

บริการระบบสารสนเทศด้านการบริหาร

  1. ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

      โครงการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยที่ประกอบด้วยระบบย่อย 6 งาน ได้แก่ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (Document Tracking System: DTS) ระบบบริหารทุนวิจัย (Research Fund Management System :RD) ระบบ Employee Self Service (ESS) ระบบบริหารระบบกายภาพ (Physical Resource Management Information System :PRMIS) ระบบบริหารระบบรักษาความปลอดภัย (Security Management Information system :SMIS) และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณภาพและมาตรฐานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Quality Assurance Management Information System :QAIS)

  2. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

      ระบบจัดเก็บข้อมูลในลักษณะ Data warehouse และนำเสนอผู้บริหารเพื่อการตัดสินใจผ่านระบบ CU Business Intelligence Center (CUBIC)

บริการระบบสารสนเทศด้านการศึกษา

  1. ระบบบริหารจัดการการเรียนการสอน (Learning Management System:LMS)

      บริการระบบเพื่อการสนับสนุนการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ปัจจุบันระบบนี้ใช้โปรแกรม Blackboard

บริการดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์

  บริการเพื่อดูแลคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน เฉพาะหน่วยงานที่สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย

สามารถแจ้งปัญหาได้ที่ระบบ Helpdesk (TAM) หรือทางโทรศัพท์ 83314

บริการศูนย์การเรียนรู้

  บริการห้องคอมพิวเตอร์สำหรับนิสิตเพื่อการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง

รายละเอียด

บริการห้องอบรมคอมพิวเตอร์

  บริการห้องอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับหน่วยงานที่จัดอบรมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย

รายละเอียด

บริการอื่นๆ

  1. ระบบระบุตัวตนและสิทธิของผู้ใช้บริการ

      บริการระบุตัวตัวผู้ใช้บริการตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

  2. ระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์

      บริการจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

  3. บริการเวลามาตรฐาน

      บริการเทียบเวลาในเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ตรงกับเวลามาตรฐานโลก

  4. Directory Services

      บริการตรวจสอบผู้มีสิทธิใช้งาน

  5. E-book / E-journal

      บริการร่วมกับสำนักบริหารวิชาการเพื่อให้บริการหนังสือและวารสารแบบอิเล็กทรอนิกส์

  6. ระบบประชุมทางไกล

      บริการประชุมทางไกลผ่านเว็บ