เครือข่ายไร้สาย(NirasNet)


Image: chawalitpix / FreeDigitalPhotos.net

      เครือข่ายนิราศรัย หรือ NirasNet (Nomad Infrastructure & Remote Access Service) เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบเครือข่าย CUNET เพื่อให้ประชาคมชาวจุฬาฯ ใช้งานระบบเครือข่าย CUNET ได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยอาศัยเทคโนโลยีระบบเครือข่ายไร้สายตามมาตรฐาน WiFi เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายตามมาตรฐานดังกล่าว จะสามารถเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายนิราศรัย ได้หลังจากทำการลงทะเบียนใช้งานแล้ว และสามารถใช้เครือข่ายนิราศรัยได้ทุกๆ แห่งทั่วจุฬาฯ

ความร่วมมือ
      สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศได้ริเริ่มระบบเครือข่ายนิราศรัย โดยเริ่มติดตั้ง ณ บริเวณอาคารส่วนกลางต่างๆ และได้รับความร่วมมือจากสถาบันวิทยบริการในการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สาย ภายในอาคารสถาบันวิทยบริการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของระบบเครือข่ายนิราศรัย และคาดว่าจะได้รับความร่วมมือจากคณะ/สถาบันต่างๆ ที่มีเป้าหมายที่จะพัฒนาการให้บริการ เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของระบบในอนาคต

เทคโนโลยี
      ระบบเครือข่ายนิราศรัย ใช้เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายตามมาตรฐาน WiFi สนับสนุนมาตรฐาน 802.11 a/b/g/n ซึ่งรองรับการส่งถ่ายข้อมูลด้วยความเร็วสูงสุดถึง 150Mbps สามารถใช้งานได้จากระบบปฏิบัติการทุกระบบ เช่น Microsoft Windows  XP, Vista, 7, pocketPC, palm, Linux, MacOS และอื่นๆ

ใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา
      ผู้ที่ลงทะเบียนได้สูงสุด 6 อุปกรณ์ และเมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วจะสามารถใช้งานเครือข่ายนิราศรัยได้ ทันที และใช้งานได้ต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง ณ จุดที่มี Access Point ติดตั้งอยู่

 

 

หากท่านต้องการลงทะเบียนการใช้งานเครือข่ายไร้สาย ให้ท่านเข้าไปทำการลงทะเบียน

       ได้ที่หน้าเว็บของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ http://www.it.chula.ac.th จากนั้น ให้คลิกลิงค์ไปที่ เครือข่ายไร้สาย(NirasNet) ในหัวข้อ บริการ ด้านขวาของหน้าจอ

เมื่อคลิกที่ เครือข่ายไร้สาย(NirasNet) แล้ว จะปรากฎหน้าจอเครือข่ายไร้สาย(NirasNet) ดังรูป

ให้คลิก ลงทะเบียนใช้งาน จะปรากฎหน้าต่างให้ล็อกอิน ดังรูป

จากรูป ท่านจะต้องใส่ Login name และ Password ในส่วนของ Login name สามารถใสตัวอักษรได้ 8 ตัว

      จาก นั้นเลือก Dropdown Menu หากเป็นบุคลากร ให้เลือก pioneer.netserv.chula.ac.th หากเป็นนิสิตให้เลือก student.netserv.chula.ac.th จากนั้นคลิกปุ่ม Submit ถ้าต้องการลบข้อมูลให้คลิกปุ่ม Reset

หากล็อกอินเรียบร้อยแล้วจะปรากฎหน้าจอ ดังรูป

     ระบบ จะแสดง Login name ที่ท่านได้ทำการล็อกอินเข้ามา พร้อมกับหมายเลข MacAddress ที่ลงทะเบียนแล้ว หากเป็นการลงทะเบียนครั้งแรกหมายเลข MacAddress จะยังไม่ปรากฏ ส่วนข้อมูลในตารางแรกนั้น จะมีข้อมูลอยู่ 3 ส่วน คือ หมายเลข MacAddress Logout และเวลาที่ใช้ไป ข้อมูลทั้งสามส่วนนี้หมายถึง ข้อมูลการใช้งานเครือข่ายไร้สายของท่าน

     ที่ผ่านมา ซึ่งเช่นเดียวกันหากเป็นการลงทะเบียนครั้งแรกข้อมูลจะยังไม่ปรากฏ ในหน้าจอหลักนี้ท่านสามารถเลือกจัดการหมายเลข MacAddress ของท่านได้ 3 ทาง คือ

เพิ่ม แก้ไข และลบหมายเลข MacAddress ดังรายละเอียดและวิธีการต่อไปนี้

การเพิ่มหมายเลข MacAddress

เริ่มทำการลงทะเบียนโดยการคลิก Add ภายใต้ตาราง Manage MacAddress

    in the System เมื่อคลิกแล้วจะปรากฎหน้าจอ ดังรูป จากนั้นท่านสามารถป้อนหมายเลข MacAddress ที่จะลงทะเบียนได้เลย โดยรายละเอียดหมายเลข MacAddress จะอยู่ในหน้าจอนี้แล้ว

จากนั้นกดปุ่ม Submit


 

ระบบจะแสดงหมายเลข MacAddress ที่ท่านได้ลงทะเบียน จากนั้นให้คลิก รายละเอียด เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก

ในหน้าจอนี้ ท่านจะเห็นหมายเลขที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว

การแก้ไขหมายเลข MacAddress

      การแก้ไข เปลี่ยนแปลงหมายเลข MacAddress ให้คลิกที่ Update เมื่อคลิกแล้ว จะปรากฏหน้าจอ ดังรูป

      ท่านต้องเลือกหมายเลข MacAddress เก่าก่อน ว่าต้องการแก้ไขหมายเลขใด จากนั้น ให้ป้อนหมายเลข MacAddress ใหม่ที่ต้องการแล้วคลิกปุ่ม Submit จะปรากฏหน้าต่าง

ดังรูปที่ 11 จากนั้นคลิกลิงค์ รายละเอียด เพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก

จากรูป จะเห็นว่าหมายเลข MacAddress ได้ถูกเปลี่ยนแปลงเรียบร้อยแล้ว

การลบหมายเลข MacAddress

      จากหน้าจอหลักให้คลิกที่ Delete จากนั้นจะปรากฏหน้าจอ ดังรูปที่ 13

       ให้คลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมหน้าหมายเลข MacAddress ที่ต้องการลบจากนั้นกดปุ่ม Submit ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการลบ แล้วคลิกที่ รายละเอียด เพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก จะสังเกตเห็นว่าไม่มีหมายเลข MacAddress แล้ว

      ทุกครั้งที่เลิกใช้งานการลงทะเบียน แก้ไข และตรวจสอบ MacAddress ควร Logout ออกจากระบบเสมอ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของหมายเลข MacAddress ของท่าน

     เพื่อสนับสนุนให้นิสิตและบุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย จึงติดตั้งสถานีเครือข่ายไร้สาย ซึ่งมีทำหน้าที่เป็นสถานีฐาน ณ อาคารและจุดสำคัญต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้นิสิตและบุคคลากรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกันมากขึ้น อุปกรณ์ที่ใช้ในเครื่อข่ายนิราศรัย อิงตามมาตรฐาน 802.11 a/b/g/n ซึ่งรองรับการส่งถ่ายข้อมูลด้วยความเร็วสูงสุดถึง 150Mbps

     การใช้บริการเครือข่ายนิราศรัยจำเป็นต้องเตรียมอุปกรณ์ต่อไปนี้ได้แก่

     1. เครื่องคอมพิวเตอร์ : เครื่อง PC คอมพิวเตอร์ หรือ notebook ที่ติดตั้งระบบปฎิบัติการวินโดว์ 98,XP, Vista,7 หรือเครื่อง pocket pc ที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows CE และมีสล็อต USB หรือ pcmcia

     2. มีอุปกรณ์เครือข่ายไร้สายแบบติดตั้งภายในหรือแบบภายอก อุปกรณ์ที่ใช้งานกับเครือข่ายนิราศรัยได้ต้องเป็นมาตรฐาน 802.11 b/g หรือ 802.11 b/g/n หรือ 802.11 a/b/g/n(แนะนำให้ซื้อแบบนี้)

     3. Driver : สามารถดาวน์โหลด Driver ของ Wireless Lan Card ได้จากเวบไซท์ของผู้ผลิตหรือ CD-Rom ที่แนบมากับ Wireless Lan Card

การติดตั้งอุปกรณ์

    การติดตั้งWireless Lan Card์สำหรับเครื่อง notebook หรือ pocket pc โดยนำWireless Lan Cardติดตั้งเข้ากับสล็อต PCMCIA ดังรูป


รูปการติดตั้งWireless Lan Cardบนเครื่อง notebook และ pocket pc

     การติดตั้งWireless Lan Cardสำหรับเครื่อง PC เนื่องจากมาตรฐานเครื่อง PC ไม่มีสล็อต PCMCIA จึงจำเป็นต้องมีการ์ด PCI adapter ซึ่งทำหน้าที่เป็นอินเทอร์เฟสระหว่างWireless Lan Cardกับสล็อต PCI บนเครื่อง pc มีลักษณะดังรูป


รูปการติดตั้งWireless Lan Cardเข้ากับ PCI adapter

     ตัวอย่างการติดตั้ง Driver ของ Wireless Lan Card ต่อไปนี้ เป็นการติดตั้งไดร์ฟเวอร์ Wireless Lan Card ของ Cisco บน Windows XP ซึ่งมีลักษณะการติดตั้งไดร์ฟเวอร์คล้ายกับผู้ผลิตรายอื่น

     ดาวน์โหลด Driver ของ Wireless Lan Card จากบริษัทผู้ผลิต หรือใช้จาก CD-ROM ที่แนบมากับอุปกรณ์

     Extract Driver ของ Wireless Lan Card ลงในไดเรกทอรีที่ต้องการ(ควรใส่ไว้บน Desktop เพื่อความสะดวกในการเรียกใช้)

     ติดตั้ง Wireless Lan Card ลงบนสล็อต PCMCIA ของเครื่อง Notebook

     โดยทั่วไป Windows XP จะสนับสนุนการใช้งาน Wireless Lan Card ของผู้ผลิตบางราย และสามารถติดตั้งให้โดยอัตโนมัติ เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างถูกต้องควรติดตั้งไดร์ฟเวอร์ที่ถูกต้องตรงตามผู้ผลิตโดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

     ไปที่ "Control Panel" เลือก "Network and Internet connections" และให้เลือก "Network connections" จากนั้นดับเบิ้ลคลิกที่ "Wireless Network connections" ดังภาพ

     คลิกที่ Configure ในแท็บ General

     เลือกที่ แท็บ Driver เพื่ออัพเดต Driver ของ Wireless Lan Cardใหม่ให้ตรงกับผู้ผลิต

     เลือกที่ "Install from a list or specific location (Advanced)" จากนั้นคลิกที่ "Next"

     เมื่อขึ้นหน้าจอดังกล่าวให้เลือกดังภาพเพื่อที่จะระบุตำแหน่ง Driver ของ Wireless Lan Cardที่จะติดตั้งเอง

     เมื่อขึ้นหน้าจอดังข้างล่างให้คลิกที่ "Have disk"

     เลือกตำแหน่ง Driver ของ Wireless Lan Cardที่ได้ extract ไว้แล้ว และคลิก "Yes"

     คลิกที่ "Finish" เพื่อยืนยันเสร็จสิ้นการติดตั้ง

     หลังจากที่ติดตั้ง Driver ของ Wireless Lan Card เสร็จแล้ว ขั้นตอนต่อไปเป็นการปรับค่า IP Address และใช้งานเครือข่ายนิราศรัย

     การปรับค่า IP Address เพื่อใช้งานเครือข่ายนิราศรัย ให้เลือกการจ่าย IP แบบอัตโนมัติ (DHCP) ดังต่อไปนี้

     เลือกที่ Wireless Network Connection และคลิกไปที่ Properties ดังภาพ

     ที่แท็บ General เลือกไปที่ Internet Protocol (TCP/IP) ดังภาพและคลิกไปที่ Properties

     ที่แท็บ General เลือกปรับ IP Address และ DNS แบบอัตโนมัติ โดยเลือกที่ Obtain an IP address automatically และ Obtain DNS server address automatically ดังภาพและคลิก OK

     ที่หน้าต่าง Wireless Network Connection ให้เลือกแท็บไปที่ Wireless Networks จะเห็นเครือข่าย NirasNet ดังภาพและคลิกที่ OK

     หลังจากเสร็จการติดตั้ง Wireless Lan Card ลง Driver และการปรับค่า IP Addressแล้ว ท่านจะต้องหาค่า MAC Address เพื่อลงทะเบียนใช้งานเครือข่ายนิราศรัย

      Mac Address คือหมายเลขเฉพาะที่ใช้อ้างถึงอุปกรณ์ที่ต่อกับเครือข่าย หมายเลขนี้จะมากับการ์ดแลน โดยการ์ดแลนแต่ละการ์ดจะมีหมายเลขที่ไม่ซ้ำกัน ตัวเลขเหล่านั้นจะอยู่ในรูปของเลขฐาน 16 จำนวน 6 คู่ ตัวเลขเหล่านี้จะมีประโยชน์ไว้ใช้สำหรับการส่งผ่านข้อมูลไปยังต้นทางและปลายทางได้อย่างถูกต้อง โดยหมายเลข Mac Address นี้จะมีให้เห็นตามหลัง Wireless Lan Card แต่ละใบหรือตามเอกสารเกี่ยวกับ Wireless Lan Card ชนิดนั้น ซึ่งสามารถหาค่า Mac Address ได้ ดังนี้

1. สำหรับผู้ใช้ Windows 2000 และ XP

      1.1. คลิ๊กที่ปุ่ม start แล้วเลือก Run

      1.2. พิมพ์ cmd ในช่อง Open แล้วเลือก OK จะมีหน้า command prompt เปิดขึ้นมา

      1.3. พิมพ์คำสั่ง ipconfig/all จาก command prompt

      1.4. นำค่า Physical Address(วงกลมสีแดง หมายเลข 2) จาก command prompt ไปทำการลงทะเบียน

2. สำหรับผู้ใช้ Windows Vista

      2.1. คลิ๊กที่ปุ่ม start แล้วคลิ๊กที่ All Programs

      2.2. จากนั้นคลิ๊กที่ Accessories และคลิ๊กที่ Command Prompt จะมีหน้า command prompt เปิดขึ้นมา

      2.3. จากนั้นพิมพ์คำสั่ง ipconfig/all และดูค่า Physical Address จาก command promptไปทำการลงทะเบียน ตามข้อ 1.3 และ 1.4

3. สำหรับผู้ใช้ Apple Mac

     3.1. คลิ๊กที่ปุ่มไอคอล Apple แล้วเลือก About This Mac

     3.2. มีหน้า About This Mac ขึ้นมา ให้คลิ๊กปุ่ม More Info...

     3.3. จะหน้าใหม่ขึ้นมา ให้กดเลือก Network จากนั้นนำค่า MAC Address ไปทำการลงทะเบียน

*** สำหรับผู้ใช้ Wireless Lan Card ของ Cisco เท่านั้น ***

      โปรแกรม ACU เป็นโปรแกรมสำหรับอำนวยความสะดวกในการใช้งานเครือข่ายไร้สาย สามารถสร้าง profile เพื่อเก็บข้อมูลสำหรับการปรับแต่งเครือข่ายไร้สายแต่ละเครือข่ายได้ เช่น สามารถปรับอัตราเร็วในการส่งได้ เลือกโหมดประหยัดพลังงานได้ เลือกช่องสัญญาณที่ใช้ส่งได้เป็นต้น และสามารถตรวจดูคุณลักษณะอื่นๆ ของการใช้งานได้เช่น ระดับความแรงของสัญญาณ

      หลังจากติดตั้งโปรแกรมเสร็จแล้วให้รันโปรแกรม ACU จะได้หน้าจอดังภาพ

       เลือกที่ profile manager เพื่อสร้างหรือเปลี่ยนแปลง profile ใหม่ จากตัวอย่างตั้งชื่อ profile ว่า NirasNet จากนั้นคลิกไปที่ edit เพื่อปรับแต่งค่าการใช้งานเครือข่าย

      โปรแกรม ACU สามารถปรับแต่งการใช้งานเครือข่ายไร้สายออกเป็น 4 หมวดแสดงที่แท็บบาร์ดังรูปข้างล่าง ที่แท็บ System Parameters แบ่งการปรับแต่งออกเป็นสามกลุ่ม กลุ่มแรกเป็นการปรับแต่งค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ที่ Client Name และเลือกชื่อของเครือข่ายที่ใช้คือที่ SSID (Service Set Identifier ) ซึ่งเครือข่ายนิราศรัยใช้ SSID ชื่อ NirasNet

Power Save Mode เป็นการเลือกโหมดประหยัดพลังงานมี 3 ตัวเลือกคือ

      1. CAM (Constantly Awake Mode) Wireless Lan Card จะทำงานตลอดเวลา ใช้พลังงานมากที่สุด แต่ให้อัตราการส่งข้อมูลสูงสุด ดังนั้นการใช้งานโน๊ตบุคโดยใช้แหล่งพลังงานจากไฟฟ้าภายในอาคาร

      2. Max PSP (Max Power Saving) โหมดประหยัดพลังงานสูงสุด ทำให้สามารถทำงานโดยใช้แบตเตอรี่ได้นานที่สุด แต่อัตราการส่งข้อมูลจะต่ำลง (โดยปกติไม่แนะนำให้ใช้โหมดนี้)

      3. Fast PSP (Fast Power saving) เป็นโหมดที่เหมาะสำหรับการใช้งานโดยใช้แหล่งพลังงานจากแบตเตอรี่

Network Type

      คือ ประเภทของเครือข่ายที่ใช้ มีให้เลือกอยู่ 2 แบบคือ Ad-Hoc และ Infrastructure สำหรับการใช้งานเครือข่ายนิราศรัย ให้เลือกที่ Intrastructure

       ที่ Tab RF Network เป็นการปรับแต่งเกี่ยวกับการส่งข้อมูลในระดับฟิสิคัลเช่น อัตราการส่งข้อมูล ช่องสัญญาณที่ใช้ กำลังส่งเป็นต้น

       สำหรับการใช้งานเครือข่ายนิราศรัยให้เลือกที่ World Mode ซึ่งหมายถึงให้สามารถใช้งานได้ทุกช่องสัญญาณความถี่

      ที่ Tab Site Survey แสดงระดับความแรงของสัญญาณที่ได้รับจาก Access Point ที่ Signal Strength และระดับของสัญญาณรบกวนที่ Noise Level IP Address ของ Access Point และช่องสัญญาณที่ใช้

      ที่แท็บ Link Status Meter แสดงถึงสถานะของสัญญาณที่ได้รับจาก Access Point ว่าอยู่ในระดับใด จากภาพตัวอย่าง เครื่องไคลเอนต์รับสัญญาณจาก Access Point AP350-CPC-Mutn สถานะของสัญญาณ์อยู่ในระดับ EXCELLENT

*** หมายเหตุ โปรแกรมอรรถประโยชน์ ACU เป็นโปรแกรมที่ใช้เพื่อความสะดวกในการใช้งานเครือข่ายไร้สาย ไม่ใช่สิ่งจำเป็นสำหรับการใช้งาน

    ในการเปิดใช้งาน Wireless LAN ภายในจุฬาฯนั้น เมื่อลงทะเบียนใช้งานเครือข่ายนิราศรัย(NirasNet) หรือ Wireless Lan เรียบร้อยแล้ว จะสามารถเปิดใช้งานได้ดังนี้

สำหรับผู้ใช้ Windows XP

1. การไปหน้า Wireless Network Connection

    เป็นการเข้าไปที่หน้าที่ใช้จัดการทำงาน Wireless Network ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีวิธีเข้า 2 วิธี คือ

    วิธีที่ 1 • คลิ๊กปุ่ม Start ไปที่ Connect TO แล้วคลิ๊ก Show all connections

            • มีหน้า Network Connections ขึ้นมา ให้คลิ๊กขวาที่ Wireless Network Connection แล้วเลือก View Available Wireless Networks

    วิธีที่ 2 • คลิ๊กขวาที่ไอคอน Wireless Connection (อยู่มุมล่างขวาของ Task bar) กดเลือก View Available Wireless Networks

2. การเลือกใช้งานเครือข่าย NirasNet

    เมื่อกดเลือก View Available Wireless Networks จะมีหน้า Wireless Network Connection ขึ้นมา เป็นหน้าที่ใช้จัดการทำงานของ Wireless Network ซึ่งมีวิธีการเปิดใช้งานเครือข่าย NirasNet ดังนี้

    1. กดเลือกเครือข่าย NirasNet แล้วกดปุ่ม Connect

    * ถ้าส่วน Choose a Wireless Network ไม่มีตัวเลือก ให้กดปุ่ม Refresh network list เพื่อทำการค้นหาเครือข่าย

    2. เมื่อกดปุ่ม Connect เครื่องจะทำการติดต่อกับเครือข่าย NirasNet

    3. เมื่อ Connect เสร็จ จะมีคำเตือนขึ้นมา ให้เลือก Connect Anyway

    4. เป็นอันเสร็จวิธีการเปิดใช้งาน Wireless Network สังเกตถ้าเปิดใช้งานสำเร็จไอคอน Wireless Connection (อยู่มุมล่างขวาของ Task bar) จะไม่มีกากบาท

สำหรับผู้ใช้ Windows Vista

     1. คลิ๊กขวาที่ไอคอน Wireless Connection (อยู่มุมล่างขวาของ Task bar) เลือก Connect to a network

     2. เลือกเครือข่าย NirasNet แล้วกดปุ่ม Connect เครื่องจะทำการติดต่อกับเครือข่าย NirasNet

     3. เป็นอันเสร็จวิธีการเปิดใช้งาน Wireless Network สังเกตถ้าเปิดใช้งานสำเร็จไอคอน Wireless Connection (อยู่มุมล่างขวาของ Task bar) จะไม่มีกากบาท