Jump to Navigation

ข่าวรับสมัครงาน

เอกสาร รับสมัครวันที่
คณะนิเทศศาสตร์ รับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ A-5 ด้านภาพยนตร์ จำนวน 1 อัตรา และด้านภาพถ่าย จำนวน 1 อัตรา 20112557-2.pdf 20 พฤศจิกายน 2014 - 5 มกราคม 2015
คณะนิเทศศาสตร์ รับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน อัตราเลขที่ J28011 จำนวน 1 อัตรา 20112557-1.pdf 20 พฤศจิกายน 2014 - 15 ธันวาคม 2014
สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร รับสมัครงานตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร จำนวน 1 อัตรา 1669.pdf 18 พฤศจิกายน 2014 - 25 พฤศจิกายน 2014
คณะนิติศาสตร์ รับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 2 อัตรา 1668_2.pdf 17 พฤศจิกายน 2014 - 10 ธันวาคม 2014
คณะนิติศาสตร์ รับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ ระดับ A-5 สาขากฏหมายภาษีอากร จำนวน 1 อัตรา 1668_1.pdf 17 พฤศจิกายน 2014 - 12 ธันวาคม 2014
สำนักบริหารวิจัย รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา(วิชาการศึกษา) P7 จำนวน 2 อัตรา 1624.pdf 12 พฤศจิกายน 2014 - 25 พฤศจิกายน 2014
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร จำนวน 1 อัตรา 1622_4.pdf 12 พฤศจิกายน 2014 - 30 พฤศจิกายน 2014
สำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ รับสมัครงานตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายเครือข่ายนานาชาติ จำนวน 1 อัตรา 1622_3.pdf 12 พฤศจิกายน 2014 - 25 พฤศจิกายน 2014
สำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ รับสมัครงานตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา 1622_2.pdf 12 พฤศจิกายน 2014 - 25 พฤศจิกายน 2014
สำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ รับสมัครงานตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ จำนวน 1 อัตรา 1622_1.pdf 12 พฤศจิกายน 2014 - 25 พฤศจิกายน 2014
คณะนิติศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ ระดับ A-5 จำนวน 3 อัตรา ตำแหน่ง อาจารย์ ระดับ A-5 สาขากฎหมายอาญา จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง อาจารย์ ระดับ A-5 สาขากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง อาจารย์ ระดับ A-5 สาขากฎหมายอาญา จำนวน 1 อัตรา
4 พฤศจิกายน 2014 - 21 พฤศจิกายน 2014
ศูนย์การจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 Module FI จำนวน 2 อัตรา 1582.pdf 4 พฤศจิกายน 2014 - 25 ธันวาคม 2014
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ขยายเวลารับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน(การเงิน) P7 จำนวน 2 อัตรา 1578_2.pdf 31 ตุลาคม 2014 - 25 พฤศจิกายน 2014
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ขยายเวลารับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน(บัญชี) P7 จำนวน 2 อัตร 1578_1.pdf 31 ตุลาคม 2014 - 25 พฤศจิกายน 2014
สำนักบริหารวิจัย ขยายเวลารับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 2 อัตรา 1557_4.pdf 30 ตุลาคม 2014 - 10 พฤศจิกายน 2014
สำนักบริหารวิจัย ขยายเวลารับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) P7 จำนวน 3 อัตรา 1557_1.pdf
1557_2.pdf
1557_3.pdf
30 ตุลาคม 2014 - 10 พฤศจิกายน 2014
คณะนิเทศศาสตร์ รับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ A-5 จำนวน 3 อัตรา ตำแหน่ง อาจารย์ A-5 จำนวน 2 อัตรา
ตำแหน่ง อาจารย์ A-5 จำนวน 1 อัตรา
30 ตุลาคม 2014 - 30 พฤศจิกายน 2014
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา(วิชาการศึกษา) P7 จำนวน 1 อัตรา 1552_5.pdf 29 ตุลาคม 2014 - 10 พฤศจิกายน 2014
สำนักบริหารกิจการนิสิต รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน(พัสดุ) P7 จำนวน 1 อัตรา 1552_4.pdf 29 ตุลาคม 2014 - 10 พฤศจิกายน 2014
สำนักบริหารกิจการนิสิต รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน(การเงิน) P7 จำนวน 1 อัตรา 1552_3.pdf 29 ตุลาคม 2014 - 10 พฤศจิกายน 2014

หน้า

Subscribe to ข่าวรับสมัครงาน


Main menu 2