Jump to Navigation

ข่าวรับสมัครงาน

เอกสาร รับสมัครวันที่
สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บุคคล) P7 จำนวน 1 อัตรา 1804.pdf 16 ธันวาคม 2014 - 25 ธันวาคม 2014
ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ ขยายเวลารับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการทั่วไป (งานสนาม) จำนวน 1 อัตรา 1803.pdf 16 ธันวาคม 2014 - 19 ธันวาคม 2014
ศูนย์ยุโรปศึกษา รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สิ่งพิมพ์ จำนวน 1 อัตรา 1802.pdf 16 ธันวาคม 2014 - 23 มกราคม 2015
สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา อัตราเลขที่ 01090
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา อัตราเลขที่ 01091
16 ธันวาคม 2014 - 9 มกราคม 2015
สำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ จำนวน 1 อัตรา 1788.pdf 12 ธันวาคม 2014 - 25 ธันวาคม 2014
สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร จำนวน 1 อัตรา 1787.pdf 12 ธันวาคม 2014 - 25 ธันวาคม 2014
คณะแพทยศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าประกอบการร้านอาหาร 1779.pdf 9 ธันวาคม 2014 - 19 ธันวาคม 2014
สำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายเครือข่ายนานาชาติ จำนวน 1 อัตรา 1770_2.pdf 8 ธันวาคม 2014 - 25 ธันวาคม 2014
สำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา 1770_1.pdf 8 ธันวาคม 2014 - 25 ธันวาคม 2014
คณะนิติศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ ระดับ A-5 สาขากฏหมายอาญา จำนวน 1 อัตรา 1767.pdf 8 ธันวาคม 2014 - 5 มกราคม 2015
ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน(การเงิน) P7 จำนวน 1 อัตรา 1737_2.pdf 3 ธันวาคม 2014 - 25 ธันวาคม 2014
ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (โสตทัศนศึกษา) P7 จำนวน 1 อัตรา 1737_1.pdf 3 ธันวาคม 2014 - 25 ธันวาคม 2014
ศูนย์การจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา 1722.pdf 28 พฤศจิกายน 2014 - 9 กุมภาพันธ์ 2015
สำนักบริหารระบบกายภาพ รับสมัครงานตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายสถาปัตยกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 1 อัตรา 1705.pdf 26 พฤศจิกายน 2014 - 10 ธันวาคม 2014
ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการทั่วไป (งานสนาม) จำนวน 1 อัตรา 1702_2.pdf 26 พฤศจิกายน 2014 - 4 ธันวาคม 2014
ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การกีฬา จำนวน 1 อัตรา 1702_1.pdf 26 พฤศจิกายน 2014 - 4 ธันวาคม 2014
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ จำนวน 1 อัตรา 1700.pdf 26 พฤศจิกายน 2014 - 10 ธันวาคม 2014
ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ ขยายเวลารับสมัครผู้เช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 1 ร้าน และร้านอาหารเพื่อสุขภาพ จำนวน 1 ร้าน 1701.pdf 26 พฤศจิกายน 2014 - 31 ธันวาคม 2014
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (วิเคราะห์ติดตามและประเมินผล) P7 จำนวน 1 อัตรา 1699.pdf 26 พฤศจิกายน 2014 - 10 ธันวาคม 2014
คณะนิติศาสตร์ รับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ ระดับ A-5 สาขากฏหมายอาญา จำนวน 2 อัตรา อาจารย์ ระดับ A-5 สาขากฏหมายอาญา จำนวน 1 อัตรา
อาจารย์ ระดับ A-5 สาขากฏหมายอาญา จำนวน 1 อัตรา
25 พฤศจิกายน 2014 - 31 ธันวาคม 2014

หน้า

Subscribe to ข่าวรับสมัครงาน


Main menu 2