Jump to Navigation

ข่าวรับสมัครงาน

เอกสาร รับสมัครวันที่
สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บุคคล) P7 จำนวน 2 อัตรา 0585_2.pdf 18 เมษายน 2014 - 24 เมษายน 2014
สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บุคคล) P7 จำนวน 1 อัตรา 0585_1.pdf 18 เมษายน 2014 - 24 เมษายน 2014
สำนักบริหารยุทธศาสตร์และการงบประมาณ รับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา 0547_3.pdf 7 เมษายน 2014 - 24 เมษายน 2014
สำนักบริหารระบบกายภาพ รับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (เขียนแบบ) P8 จำนวน 1 อัตรา 0547_2.pdf 7 เมษายน 2014 - 24 เมษายน 2014
สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ รับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (พัสดุ) P8 จำนวน 1 อัตรา 0547_1.pdf 7 เมษายน 2014 - 9 เมษายน 2014
สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ รับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บุคคล) P7 จำนวน 2 อัตรา 0546_2.pdf 7 เมษายน 2014 - 24 เมษายน 2014
สำนักบริหารวิจัย รับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (ประสานงานวิจัย) P7 จำนวน 1 อัตรา 0546_1.pdf 7 เมษายน 2014 - 24 เมษายน 2014
คณะนิติศาสตร์ รับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ A-5 จำนวน 3 อัตรา ตำแหน่ง อาจารย์ A-5 สาขากฎหมายอาญา จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง อาจารย์ A-5 สาขากฎหมายภาษีอากร จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง อาจารย์ A-5 สาขากฎหมายหมายชน จำนวน 1 อัตรา
1 เมษายน 2014 - 2 พฤษภาคม 2014
ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค รับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (ไฟฟ้า) P8 จำนวน 1 อัตรา 0538_3.pdf 1 เมษายน 2014 - 25 เมษายน 2014
ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค รับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) P7 จำนวน 1 อัตรา 0538_2.pdf 1 เมษายน 2014 - 25 เมษายน 2014
ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค รับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (การเกษตร) P7 จำนวน 1 อัตรา 0538_1.pdf 1 เมษายน 2014 - 25 เมษายน 2014
ศูนย์กฎหมายและนิติการ ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายและนิติการ จำนวน 1 อัตรา 0536.pdf 1 เมษายน 2014 - 9 เมษายน 2014
ศูนย์การจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 6 อัตรา เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 กลุ่มระบบงาน FI จำนวน 3 อัตรา
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 Technique จำนวน 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 กลุ่มระบบงาน MM จำนวน 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 กลุ่มระบบงาน FM/CO จำนวน 1 อัตรา
27 มีนาคม 2014 - 24 เมษายน 2014
คณะนิติศาสตร์ รับสมัครงานตาแหน่ง เจ้าหน้าที่สานักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา 0517.pdf 24 มีนาคม 2014 - 9 เมษายน 2014
คณะนิติศาสตร์ รับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ A-5 จำนวน 4 อัตรา ตำแหน่ง อาจารย์ A-5 สาขากฎหมายอาญา จำนวน 2 อัตรา
ตำแหน่ง อาจารย์ A-5 สาขากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง อาจารย์ A-5 สาขากฎหมายหมายชน จำนวน 1 อัตรา
17 มีนาคม 2014 - 11 เมษายน 2014
สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ รับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา 25570312-1.pdf 12 มีนาคม 2014 - 31 มีนาคม 2014
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาวิจัยทรัพยากรการเกษตร รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (โสตทัศนศึกษา) P7 จำนวน 1 อัตรา 25570310-1.pdf 10 มีนาคม 2014 - 12 มีนาคม 2014
ศูนย์กฎหมายและนิติการ รับสมัครงานตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายและนิติการ จำนวน 1 อัตรา 0431.pdf 5 มีนาคม 2014 - 18 มีนาคม 2014
ศูนย์บริหารความเสี่ยง รับสมัครงานตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์บริหารความเสี่ยง จำนวน 1 อัตรา 0430.pdf 5 มีนาคม 2014 - 25 มีนาคม 2014
สำนักบริหารวิชาการ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา(วิชาการศึกษา) P7 จำนวน 1 อัตรา 0426.pdf 5 มีนาคม 2014 - 25 มีนาคม 2014

หน้า

Subscribe to ข่าวรับสมัครงาน


Main menu 2