Jump to Navigation

ข่าวรับสมัครงาน

เอกสาร รับสมัครวันที่
ศูนย์การจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 module FI จำนวน 2 อัตรา 0277.pdf 26 กุมภาพันธ์ 2015 - 24 เมษายน 2015
คณะนิติศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน(บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา 25580223-2.pdf 23 กุมภาพันธ์ 2015 - 16 มีนาคม 2015
ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ รับสมัครผู้เช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายและซ่อมแซมอุปกรณ์กีฬา จำนวน 1 ร้าน 0242.pdf 16 กุมภาพันธ์ 2015 - 20 มีนาคม 2015
สำนักบริหารวิชาการ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน(บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา 0234_3.pdf 13 กุมภาพันธ์ 2015 - 11 มีนาคม 2015
สำนักบริหารวิจัย รับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา(วิชาการศึกษา) P7 จำนวน 1 อัตรา 0234_2.pdf 13 กุมภาพันธ์ 2015 - 24 กุมภาพันธ์ 2015
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา(โสตทัศนศึกษา) P7 จำนวน 1 อัตรา 0234_1.pdf 13 กุมภาพันธ์ 2015 - 24 กุมภาพันธ์ 2015
สำนักบริหารวิจัย รับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา(วิชาการศึกษา) P7 จำนวน 1 อัตรา 0233_3.pdf 13 กุมภาพันธ์ 2015 - 24 กุมภาพันธ์ 2015
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ รับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน(การเงิน) P7 จำนวน 2 อัตรา 0233_2.pdf 13 กุมภาพันธ์ 2015 - 24 กุมภาพันธ์ 2015
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ รับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน(บัญชี) P7 จำนวน 2 อัตรา 0233_1.pdf 13 กุมภาพันธ์ 2015 - 24 กุมภาพันธ์ 2015
ศูนย์การจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา 0209.pdf 11 กุมภาพันธ์ 2015 - 10 เมษายน 2015
ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ รับสมัครผู้รับจ้างทำอาหาร โครงการ Leadership Kids Camp 2015 รุ่นที่ 1-2 จำนวน 2 รายการ 0232.pdf 10 กุมภาพันธ์ 2015 - 24 กุมภาพันธ์ 2015
ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการทั่วไป (งานสนาม) จำนวน 1 อัตรา 0206.pdf 10 กุมภาพันธ์ 2015 - 27 กุมภาพันธ์ 2015
คณะนิติศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ ระดับ A-5 สาขากฎหมายภาษีอากร จำนวน 1 อัตรา 0193_3.pdf 9 กุมภาพันธ์ 2015 - 31 มีนาคม 2015
ศูนย์บริหารกลาง รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน(บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา 0192.pdf 9 กุมภาพันธ์ 2015 - 24 กุมภาพันธ์ 2015
คณะนิเทศศาสตร์ รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา(วิชาการศึกษา) อัตราเลขที่ J28009 จำนวน 1 อัตรา 25580209-1.pdf 9 กุมภาพันธ์ 2015 - 15 มีนาคม 2015
คณะนิติศาสตร์ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน(บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน(บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน(บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา
5 กุมภาพันธ์ 2015 - 11 มีนาคม 2015
สำนักบริหารระบบกายภาพ ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการงานช่าง(ช่างแอร์) P8 จำนวน 1 อัตรา 0178_5.pdf 5 กุมภาพันธ์ 2015 - 24 กุมภาพันธ์ 2015
สำนักบริหารระบบกายภาพ ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการงานช่าง(ประปา) P8 จำนวน 1 อัตรา 0178_4.pdf 5 กุมภาพันธ์ 2015 - 24 กุมภาพันธ์ 2015
สำนักบริหารระบบกายภาพ รับสมัครงานตำแหน่งวิศวกร P7 จำนวน 1 อัตรา 0178_4.pdf 5 กุมภาพันธ์ 2015 - 24 กุมภาพันธ์ 2015
สำนักบริหารระบบกายภาพ รับสมัครงานตำแหน่งสถาปิก P7 จำนวน 1 อัตรา 0178_3.pdf 5 กุมภาพันธ์ 2015 - 24 กุมภาพันธ์ 2015

หน้า

Subscribe to ข่าวรับสมัครงาน


Main menu 2