Jump to Navigation

ข่าวรับสมัครงาน

เอกสาร รับสมัครวันที่
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการคณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา 1533.pdf 22 ตุลาคม 2014 - 10 พฤศจิกายน 2014
สำนักบริหารยุทธศาสตร์และการงบประมาณ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา 1532.pdf 22 ตุลาคม 2014 - 10 พฤศจิกายน 2014
สำนักบริหารระบบกายภาพ รับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการงานช่าง P8 จำนวน 4 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (ไฟฟ้า) P8 จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (ประปา) P8 จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (ช่างแอร์) P8 จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (เครื่องกล) P8 จำนวน 1 อัตรา
22 ตุลาคม 2014 - 10 พฤศจิกายน 2014
สำนักบริหารระบบกายภาพ รับสมัครงานตำแหน่ง วิศวกร P7 จำนวน 1 อัตรา 1522_10.pdf 22 ตุลาคม 2014 - 10 พฤศจิกายน 2014
สำนักบริหารระบบกายภาพ รับสมัครงานตำแหน่ง สถาปนิก P7 จำนวน 1 อัตรา 1522_9.pdf 22 ตุลาคม 2014 - 10 พฤศจิกายน 2014
สำนักบริหารกิจการนิสิต รับสมัครงานตำแหน่ง นักจิตวิทยา P6 จำนวน 1 อัตรา 1522_8.pdf 22 ตุลาคม 2014 - 10 พฤศจิกายน 2014
สำนักบริหารวิชาการ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา(วิชาการศึกษา) P7 จำนวน 1 อัตรา 1522_7.pdf 22 ตุลาคม 2014 - 10 พฤศจิกายน 2014
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ขยายเวลารับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน P7 จำนวน 5 อัตรา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บัญชี) P7 จำนวน 2 อัตรา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) P7 จำนวน 2 อัตรา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (พัสดุ) P7 จำนวน 1 อัตรา
22 ตุลาคม 2014 - 24 ตุลาคม 2014
สำนักบริหารวิจัย ขยายเวลารับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา 1522_3.pdf 22 ตุลาคม 2014 - 24 ตุลาคม 2014
สำนักบริหารวิจัย ขยายเวลารับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) P7 จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) P7 จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) P7 จำนวน 1 อัตรา
22 ตุลาคม 2014 - 24 ตุลาคม 2014
คณะครุศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา 1521.pdf 22 ตุลาคม 2014 - 24 ตุลาคม 2014
ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ ขยายเวลารับสมัครผู้เช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 1 ร้าน และร้านอาหารเพื่อสุขภาพ จำนวน 1 ร้าน 1495.pdf 16 ตุลาคม 2014 - 15 พฤศจิกายน 2014
สำนักบริหารยุทธศาสตร์และการงบประมาณ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (นโยบายและแผน) P7 จำนวน 1 อัตรา 1492_2.pdf 16 ตุลาคม 2014 - 24 ตุลาคม 2014
สำนักบริหารกิจการนิสิต รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา(กิจการนิสิต) P7 จำนวน 1 อัตรา 1492_1.pdf 16 ตุลาคม 2014 - 24 ตุลาคม 2014
สำนักบริหารกิจการนิสิต รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา(วิชาการศึกษา) P7 จำนวน 1 อัตรา 1493.pdf 16 ตุลาคม 2014 - 24 ตุลาคม 2014
สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บุคคล) P7 จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บุคคล) P7 จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บุคคล) P7 จำนวน 1 อัตรา
13 ตุลาคม 2014 - 24 ตุลาคม 2014
คณะเภสัชศาสตร์ รับสมัครผู้เช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหาร (ร้านอิสลาม) 1433.pdf 7 ตุลาคม 2014 - 24 ตุลาคม 2014
คณะนิติศาสตร์ รับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ ระดับ A-5 สาขากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จำนวน 1 อัตรา 1432.pdf 7 ตุลาคม 2014 - 31 ตุลาคม 2014
สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา อัตราเลขที่ 01090
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา อัตราเลขที่ 01091
3 ตุลาคม 2014 - 24 ตุลาคม 2014
สำนักบริหารวิจัย รับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน(บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 2 อัตรา 1387_4.pdf 30 กันยายน 2014 - 24 ตุลาคม 2014

หน้า

Subscribe to ข่าวรับสมัครงาน


Main menu 2