Jump to Navigation

ข่าวรับสมัครงาน

เอกสาร รับสมัครวันที่
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ขยายเวลารับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน(การเงิน) P7 จำนวน 2 อัตรา 1578_2.pdf 31 ตุลาคม 2014 - 25 พฤศจิกายน 2014
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ขยายเวลารับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน(บัญชี) P7 จำนวน 2 อัตร 1578_1.pdf 31 ตุลาคม 2014 - 25 พฤศจิกายน 2014
สำนักบริหารวิจัย ขยายเวลารับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 2 อัตรา 1557_4.pdf 30 ตุลาคม 2014 - 10 พฤศจิกายน 2014
สำนักบริหารวิจัย ขยายเวลารับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) P7 จำนวน 3 อัตรา 1557_1.pdf
1557_2.pdf
1557_3.pdf
30 ตุลาคม 2014 - 10 พฤศจิกายน 2014
คณะนิเทศศาสตร์ รับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ A-5 จำนวน 3 อัตรา ตำแหน่ง อาจารย์ A-5 จำนวน 2 อัตรา
ตำแหน่ง อาจารย์ A-5 จำนวน 1 อัตรา
30 ตุลาคม 2014 - 30 พฤศจิกายน 2014
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา(วิชาการศึกษา) P7 จำนวน 1 อัตรา 1552_5.pdf 29 ตุลาคม 2014 - 10 พฤศจิกายน 2014
สำนักบริหารกิจการนิสิต รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน(พัสดุ) P7 จำนวน 1 อัตรา 1552_4.pdf 29 ตุลาคม 2014 - 10 พฤศจิกายน 2014
สำนักบริหารกิจการนิสิต รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน(การเงิน) P7 จำนวน 1 อัตรา 1552_3.pdf 29 ตุลาคม 2014 - 10 พฤศจิกายน 2014
สำนักบริหารกิจการนิสิต รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน(บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา 1552_2.pdf 29 ตุลาคม 2014 - 10 พฤศจิกายน 2014
สำนักบริหารกิจการนิสิต รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา(กิจการนิสิต) P7 จำนวน 1 อัตรา 1552_1.pdf 29 ตุลาคม 2014 - 10 พฤศจิกายน 2014
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการคณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา 1533.pdf 22 ตุลาคม 2014 - 10 พฤศจิกายน 2014
สำนักบริหารยุทธศาสตร์และการงบประมาณ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา 1532.pdf 22 ตุลาคม 2014 - 10 พฤศจิกายน 2014
สำนักบริหารระบบกายภาพ รับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการงานช่าง P8 จำนวน 4 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (ไฟฟ้า) P8 จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (ประปา) P8 จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (ช่างแอร์) P8 จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (เครื่องกล) P8 จำนวน 1 อัตรา
22 ตุลาคม 2014 - 10 พฤศจิกายน 2014
สำนักบริหารระบบกายภาพ รับสมัครงานตำแหน่ง วิศวกร P7 จำนวน 1 อัตรา 1522_10.pdf 22 ตุลาคม 2014 - 10 พฤศจิกายน 2014
สำนักบริหารระบบกายภาพ รับสมัครงานตำแหน่ง สถาปนิก P7 จำนวน 1 อัตรา 1522_9.pdf 22 ตุลาคม 2014 - 10 พฤศจิกายน 2014
สำนักบริหารกิจการนิสิต รับสมัครงานตำแหน่ง นักจิตวิทยา P6 จำนวน 1 อัตรา 1522_8.pdf 22 ตุลาคม 2014 - 10 พฤศจิกายน 2014
สำนักบริหารวิชาการ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา(วิชาการศึกษา) P7 จำนวน 1 อัตรา 1522_7.pdf 22 ตุลาคม 2014 - 10 พฤศจิกายน 2014
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ขยายเวลารับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน P7 จำนวน 5 อัตรา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บัญชี) P7 จำนวน 2 อัตรา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) P7 จำนวน 2 อัตรา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (พัสดุ) P7 จำนวน 1 อัตรา
22 ตุลาคม 2014 - 24 ตุลาคม 2014
สำนักบริหารวิจัย ขยายเวลารับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา 1522_3.pdf 22 ตุลาคม 2014 - 24 ตุลาคม 2014
สำนักบริหารวิจัย ขยายเวลารับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) P7 จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) P7 จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) P7 จำนวน 1 อัตรา
22 ตุลาคม 2014 - 24 ตุลาคม 2014

หน้า

Subscribe to ข่าวรับสมัครงาน


Main menu 2