Jump to Navigation

ข่าวรับสมัครงาน

เอกสาร รับสมัครวันที่
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา(โสตทัศนศึกษา) P7 จำนวน 1 อัตรา 0482_3.pdf 24 เมษายน 2015 - 11 พฤษภาคม 2015
สำนักบริหารยุทธศาสตร์และการงบประมาณ ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา 0482_2.pdf 24 เมษายน 2015 - 11 พฤษภาคม 2015
สำนักบริหารระบบกายภาพ ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (ประปา) P8 จำนวน 1 อัตรา 0482_1.pdf 24 เมษายน 2015 - 11 พฤษภาคม 2015
ศูนย์การจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา 0481.pdf 24 เมษายน 2015 - 10 มิถุนายน 2015
ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย รับสมัครงาน ตำแหน่งเลขานุการฝ่าย และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา 25580421-3.pdf 21 เมษายน 2015 - 29 พฤษภาคม 2015
ศูนย์สื่อสารองค์กร รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ประชาสัมพันธ์) P7 จำนวน 1 อัตรา 0464.pdf 21 เมษายน 2015 - 11 พฤษภาคม 2015
สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 2 อัตรา 25580421-2.pdf 21 เมษายน 2015 - 11 พฤษภาคม 2015
สำนักบริหารวิชาการ รับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา(วิชาการศึกษา) P7 จำนวน 1 อัตรา 0450_3.pdf 10 เมษายน 2015 - 24 เมษายน 2015
สำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ธุรการ) P8 จำนวน 1 อัตรา 0450_2.pdf 10 เมษายน 2015 - 24 เมษายน 2015
สำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน(บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา 0450_1.pdf 10 เมษายน 2015 - 24 เมษายน 2015
สำนักบริหารระบบกายภาพ ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการทั่วไป (นักการภารโรง) P9 จำนวน 1 อัตรา 0433.pdf 3 เมษายน 2015 - 10 เมษายน 2015
ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ ขยายเวลารับสมัครผู้เช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายและซ่อมแซมอุปกรณ์กีฬา จำนวน 1 ร้าน 0440.pdf 3 เมษายน 2015 - 27 เมษายน 2015
ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ รับสมัครงานตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการฝ่าย/ผู้อำนวยการศูนย์ 0435_2.pdf 1 เมษายน 2015 - 15 พฤษภาคม 2015
ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ รับสมัครงานตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักบริหาร 0435_1.pdf 1 เมษายน 2015 - 15 พฤษภาคม 2015
คณะนิติศาสตร์ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน(บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 2 อัตรา 0434.pdf 1 เมษายน 2015 - 24 เมษายน 2015
สำนักบริหารยุทธศาสตร์และการงบประมาณ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (นโยบายและแผน) P7 จำนวน 1 อัตรา 0400.pdf 31 มีนาคม 2015 - 10 เมษายน 2015
สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 2 อัตรา 25580331-1.pdf 31 มีนาคม 2015 - 10 เมษายน 2015
สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ รับสมัครงานตำแหน่ง นักวิจัย AR-5 จำนวน 1 อัตรา 0426.pdf 30 มีนาคม 2015 - 17 เมษายน 2015
สำนักบริหารกิจการนิสิต รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน(การเงิน) P7 จำนวน 1 อัตรา 0375.pdf 24 มีนาคม 2015 - 10 เมษายน 2015
สำนักบริหารวิชาการ ขยายเวลารับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา(วิชาการศึกษา) P7 จำนวน 1 อัตรา 0374.pdf 24 มีนาคม 2015 - 10 เมษายน 2015

หน้า

Subscribe to ข่าวรับสมัครงาน


Main menu 2