ข่าวรับสมัครงาน

เอกสาร รับสมัครวันที่
วิทยาลัยประชากรศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง บรรณารักษ์ P7 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 3349.pdf 13 ธ.ค. 2017 - 08 ม.ค. 2018
คณะครุศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา PDF icon 3347.pdf 08 ธ.ค. 2017 - 30 มี.ค. 2018
สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน P7 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 4122560-01383.pdf 04 ธ.ค. 2017 - 29 ธ.ค. 2017
คณะนิเทศศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง บรรณารักษ์ P7 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 3235-0.pdf 28 พ.ย. 2017 - 29 ธ.ค. 2017
สำนักบริหารวิจัย รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 3244-1.pdf 23 พ.ย. 2017 - 07 ธ.ค. 2017
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ จำนวน 1 อัตรา PDF icon 3173-0.pdf 20 พ.ย. 2017 - 04 ธ.ค. 2017
สำนักบริหารยุทธศาสตร์และการงบประมาณ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (นโยบายและแผน) P7 จำนวน 2 อัตรา PDF icon 3197-1.pdf 15 พ.ย. 2017 - 30 พ.ย. 2017
สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (คอมพิวเตอร์) P8 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 15112560-01128.pdf 15 พ.ย. 2017 - 29 ธ.ค. 2017
วิทยาลัยประชากรศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง บรรณารักษ์ P7 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 3137-0.pdf 15 พ.ย. 2017 - 30 พ.ย. 2017
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา(วิชาการศึกษา) P7 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 3197-2.pdf 14 พ.ย. 2017 - 30 พ.ย. 2017
สำนักบริหารระบบกายภาพ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 3120-2.pdf 13 พ.ย. 2017 - 30 พ.ย. 2017
สำนักบริหารระบบกายภาพ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (การเกษตร) P7 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 3120-1.pdf 13 พ.ย. 2017 - 30 พ.ย. 2017
สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ รับสมัครงานตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบงานบุคคล จำนวน 1 อัตรา PDF icon 3068-2.pdf 08 พ.ย. 2017 - 30 พ.ย. 2017
ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ การให้เช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 1 ร้าน ณ บริเวณสนามกีฬาจุฬาฯ PDF icon 3027-0.pdf 06 พ.ย. 2017 - 17 พ.ย. 2017
ศูนย์สื่อสารองค์กร รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน(บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 3067-6.pdf 01 พ.ย. 2017 - 17 พ.ย. 2017
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บัญชี) P7 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 3067-2.pdf 01 พ.ย. 2017 - 30 พ.ย. 2017
สำนักบริหารระบบกายภาพ ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (ไฟฟ้า) P8 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 3067-5.pdf 31 ต.ค. 2017 - 06 ธ.ค. 2017
คณะนิเทศศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง บรรณารักษ์ P7 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 2982-0.pdf 31 ต.ค. 2017 - 17 พ.ย. 2017
สำนักบริหารระบบกายภาพ ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (เขียนแบบ) P8 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 3067-4.pdf 25 ต.ค. 2017 - 20 พ.ย. 2017
สำนักบริหารระบบกายภาพ ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง วิศวกร P7 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 3067-3.pdf 25 ต.ค. 2017 - 20 พ.ย. 2017

หน้า

Subscribe to ข่าวรับสมัครงาน