ข่าวรับสมัครงาน

เอกสาร รับสมัครวันที่
ศูนย์ไพรเมทแห่งชาติ รับสมัครงานตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สังกัดศูนย์ไพรเมทแห่งชาติ จำนวน 1 อัตรา PDF icon 25591021-14.pdf
21 ตุลาคม 2016 - 15 พฤศจิกายน 2016
ศูนย์ไพรเมทแห่งชาติ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป(ขับรถยนต์) P9 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 25591021-10.pdf
21 ตุลาคม 2016 - 06 พฤศจิกายน 2016
ศูนย์ไพรเมทแห่งชาติ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป(เจ้าหน้าที่เลี้ยงลิง) P9 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 25591021-9.pdf
21 ตุลาคม 2016 - 06 พฤศจิกายน 2016
ศูนย์ไพรเมทแห่งชาติ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน(การเงิน) P7 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 25591021-8.pdf
21 ตุลาคม 2016 - 06 พฤศจิกายน 2016
ศูนย์ไพรเมทแห่งชาติ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน(พัสดุ) P7 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 25591021-7.pdf
21 ตุลาคม 2016 - 06 พฤศจิกายน 2016
ศูนย์ไพรเมทแห่งชาติ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) P7 จำนวน 3 อัตรา PDF icon 25591021-6.pdf
21 ตุลาคม 2016 - 06 พฤศจิกายน 2016
ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 2 อัตรา PDF icon 25591017-3-7.pdf
17 ตุลาคม 2016 - 22 ตุลาคม 2016
สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (ประวัติศาสตร์) P7 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 25591017-3-6.pdf
17 ตุลาคม 2016 - 22 ตุลาคม 2016
สำนักบริหารกิจการนิสิต รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา(กิจการนิสิต) P7 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 25591017-3-5.pdf
17 ตุลาคม 2016 - 22 ตุลาคม 2016
สำนักบริหารวิจัย รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 25591017-3-4.pdf
17 ตุลาคม 2016 - 22 ตุลาคม 2016
สำนักบริหารยุทธศาสตร์และการงบประมาณ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (นโยบายและแผน) P7 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 25591017-3-3.pdf
17 ตุลาคม 2016 - 22 ตุลาคม 2016
ศูนย์วิเคราะห์รายได้และปฏิบัติการลงทุน รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (นโยบายและแผน) P7 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 25591017-3-2.pdf
17 ตุลาคม 2016 - 22 ตุลาคม 2016
ศูนย์บริหารกลาง รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน(บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 25591017-3-1.pdf
17 ตุลาคม 2016 - 22 ตุลาคม 2016
สำนักบริหารวิชาการ รับสมัครงานตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาวิชาการ จำนวน 1 อัตรา PDF icon 25591017-2-2.pdf
17 ตุลาคม 2016 - 31 ตุลาคม 2016
ศูนย์บริหารความเสี่ยง รับสมัครงานตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์บริหารความเสี่ยง จำนวน 1 อัตรา PDF icon 25591017-2-1.pdf
17 ตุลาคม 2016 - 31 ตุลาคม 2016
สำนักบริหารระบบกายภาพ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน(ธุรการ) P8 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 25591017-1-6.pdf
17 ตุลาคม 2016 - 06 พฤศจิกายน 2016
สำนักบริหารระบบกายภาพ รับสมัครงานตำแหน่ง วิศกร P7 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 25591017-1-4.pdf
17 ตุลาคม 2016 - 06 พฤศจิกายน 2016
สำนักบริหารระบบกายภาพ รับสมัครงานตำแหน่ง วิศกรเครื่องกล P7 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 25591017-1-3.pdf
17 ตุลาคม 2016 - 06 พฤศจิกายน 2016
ศูนย์พัฒนกิจและนิสิตเก่าสัมพันธ์ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 25591017-1-2.pdf
17 ตุลาคม 2016 - 06 พฤศจิกายน 2016
สำนักบริหารกิจการนิสิต รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา(กิจการนิสิต) P7 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 25591017-1-1.pdf
17 ตุลาคม 2016 - 06 พฤศจิกายน 2016

หน้า

Subscribe to ข่าวรับสมัครงาน