Jump to Navigation

ข่าวรับสมัครงาน

เอกสาร รับสมัครวันที่
สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (คอมพิวเตอร์) P8 จำนวน 1 อัตรา 25580527-1.pdf 27 พฤษภาคม 2015 - 25 มิถุนายน 2015
สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 2 อัตรา 25580525-1.pdf 25 พฤษภาคม 2015 - 10 มิถุนายน 2015
ศูนย์บริหารกลาง รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน(บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา 0963.pdf 8 พฤษภาคม 2015 - 10 มิถุนายน 2015
ศูนย์การจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 Module FI จำนวน 2 อัตรา 0962.pdf 8 พฤษภาคม 2015 - 10 มิถุนายน 2015
สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (คอมพิวเตอร์) P8 จำนวน 1 อัตรา 25580506-01138.pdf 6 พฤษภาคม 2015 - 26 พฤษภาคม 2015
คณะนิติศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ ระดับ A-5 จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่ง อาจารย์ ระดับ A-5 สาขากฎหมายอาญา จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง อาจารย์ ระดับ A-5 สาขากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จำนวน 1 อัตรา
30 เมษายน 2015 - 19 มิถุนายน 2015
สำนักบริหารระบบกายภาพ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป (คนสวน) P9 จำนวน 1 อัตรา 0921.pdf 30 เมษายน 2015 - 11 พฤษภาคม 2015
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา(โสตทัศนศึกษา) P7 จำนวน 1 อัตรา 0482_3.pdf 24 เมษายน 2015 - 11 พฤษภาคม 2015
สำนักบริหารยุทธศาสตร์และการงบประมาณ ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา 0482_2.pdf 24 เมษายน 2015 - 11 พฤษภาคม 2015
สำนักบริหารระบบกายภาพ ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (ประปา) P8 จำนวน 1 อัตรา 0482_1.pdf 24 เมษายน 2015 - 11 พฤษภาคม 2015
ศูนย์การจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา 0481.pdf 24 เมษายน 2015 - 10 มิถุนายน 2015
ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย รับสมัครงาน ตำแหน่งเลขานุการฝ่าย และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา 25580421-3.pdf 21 เมษายน 2015 - 29 พฤษภาคม 2015
ศูนย์สื่อสารองค์กร รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ประชาสัมพันธ์) P7 จำนวน 1 อัตรา 0464.pdf 21 เมษายน 2015 - 11 พฤษภาคม 2015
สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 2 อัตรา 25580421-2.pdf 21 เมษายน 2015 - 11 พฤษภาคม 2015
สำนักบริหารวิชาการ รับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา(วิชาการศึกษา) P7 จำนวน 1 อัตรา 0450_3.pdf 10 เมษายน 2015 - 24 เมษายน 2015
สำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ธุรการ) P8 จำนวน 1 อัตรา 0450_2.pdf 10 เมษายน 2015 - 24 เมษายน 2015
สำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน(บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา 0450_1.pdf 10 เมษายน 2015 - 24 เมษายน 2015
สำนักบริหารระบบกายภาพ ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการทั่วไป (นักการภารโรง) P9 จำนวน 1 อัตรา 0433.pdf 3 เมษายน 2015 - 10 เมษายน 2015
ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ ขยายเวลารับสมัครผู้เช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายและซ่อมแซมอุปกรณ์กีฬา จำนวน 1 ร้าน 0440.pdf 3 เมษายน 2015 - 27 เมษายน 2015
ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ รับสมัครงานตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการฝ่าย/ผู้อำนวยการศูนย์ 0435_2.pdf 1 เมษายน 2015 - 15 พฤษภาคม 2015

หน้า

Subscribe to ข่าวรับสมัครงาน


Main menu 2