Jump to Navigation

ข่าวรับสมัครงาน

เอกสาร รับสมัครวันที่
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร จำนวน 1 อัตรา 1018.pdf 24 กรกฎาคม 2014 - 31 กรกฎาคม 2014
คณะเภสัชศาสตร์ รับสมัครผู้เช่าสถานที่จำหน่ายอาหารสำหรับ อาจารย์ ข้าราชการ บุคลากรและนิสิต บริเวณโถงใต้อาคาร 80 ปี 1019_1.pdf 21 กรกฎาคม 2014 - 19 สิงหาคม 2014
สำนักบริหารกิจการนิสิต รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สานักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สานักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สานักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา
18 กรกฎาคม 2014 - 24 กรกฎาคม 2014
สำนักบริหารกิจการนิสิต รับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (กิจการนิสิต) P7 จำนวน 1 อัตรา 0975_1.pdf 18 กรกฎาคม 2014 - 24 กรกฎาคม 2014
สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บุคคล) P7 จำนวน 2 อัตรา 0931.pdf 7 กรกฎาคม 2014 - 24 กรกฎาคม 2014
สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 4 อัตรา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา อัตราเลขที่ 01089
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา อัตราเลขที่ 01090
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา อัตราเลขที่ 01123
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา อัตราเลขที่ 01282
7 กรกฎาคม 2014 - 8 สิงหาคม 2014
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพย์สิน 0992.pdf 4 กรกฎาคม 2014 - 4 สิงหาคม 2014
คณะนิติศาสตร์ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ธุรการ) P8 จำนวน 2 อัตรา 0942_2.pdf
0942_3.pdf
4 กรกฎาคม 2014 - 24 กรกฎาคม 2014
คณะนิติศาสตร์ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7 จำนวน 1 อัตรา 0942_1.pdf 4 กรกฎาคม 2014 - 24 กรกฎาคม 2014
ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7 จำนวน 1 อัตรา 0929_2.pdf 4 กรกฎาคม 2014 - 8 สิงหาคม 2014
ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (โสตทัศนศึกษา) P7 จำนวน 1 อัตรา 0929_1.pdf 4 กรกฎาคม 2014 - 8 สิงหาคม 2014
ศูนย์บริหารความเสี่ยง ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (นโยบายและแผน) P7 จำนวน 1 อัตรา 0926.pdf 3 กรกฎาคม 2014 - 24 กรกฎาคม 2014
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี รับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) P8 จำนวน 2 อัตรา 0906_8.pdf 3 กรกฎาคม 2014 - 10 กรกฎาคม 2014
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี รับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) P7 จำนวน 2 อัตรา 0906_7.pdf 3 กรกฎาคม 2014 - 10 กรกฎาคม 2014
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี รับสมัครงานตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร จำนวน 1 อัตรา 0906_6.pdf 3 กรกฎาคม 2014 - 15 กรกฎาคม 2014
สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ รับสมัครงานตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา 0906_5.pdf 3 กรกฎาคม 2014 - 24 กรกฎาคม 2014
สำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักบริหารและผู้อำนวยการฝ่าย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการต่างประเทศ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายเครือข่ายนานาชาติ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการบริการนิสิตและอาจารย์ชาวต่างประเทศ
3 กรกฎาคม 2014 - 24 กรกฎาคม 2014
ศูนย์การจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 2 อัตรา เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 กลุ่มระบบงาน FM/CO จำนวน 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 Technique จำนวน 1 อัตรา
27 มิถุนายน 2014 - 24 กรกฎาคม 2014
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (พัสดุ) P7 จำนวน 1 อัตรา 0871.pdf 25 มิถุนายน 2014 - 10 กรกฎาคม 2014
สำนักบริหารกิจการนิสิต รับสมัครงานตำแหน่ง นักจิตวิทยา P7 จำนวน 2 อัตรา 0861.pdf 24 มิถุนายน 2014 - 10 กรกฎาคม 2014

หน้า

Subscribe to ข่าวรับสมัครงาน


Main menu 2