Jump to Navigation

ข่าวรับสมัครงาน

เอกสาร รับสมัครวันที่
สำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิรัชกิจ P7 จำนวน 1 อัตรา และเจ้าหน้าที่สำนักงาน (บัญชี) P8 จำนวน 1 อัตรา เจ้าหน้าที่วิรัชกิจ P7 จำนวน 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บัญชี) P8 จำนวน 1 อัตรา
24 สิงหาคม 2015 - 9 กันยายน 2015
ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาฯ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ(จัดสอบ) จำนวน 1 อัตรา และเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ(บัญชี) จำนวน 1 อัตรา เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ(จัดสอบ) จำนวน 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ(บัญชี) จำนวน 1 อัตรา
ใบสมัครงาน
24 สิงหาคม 2015 - 11 กันยายน 2015
ศูนย์จุฬาฯ-ชนบท รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป (ขับรถยนต์) P9 จำนวน 1 อัตรา 1966-2.pdf 19 สิงหาคม 2015 - 25 สิงหาคม 2015
ศูนย์จุฬาฯ-ชนบท รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7 จำนวน 1 อัตรา 1966-1.pdf 19 สิงหาคม 2015 - 25 สิงหาคม 2015
คณะนิติศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ ระดับ A-5 สาขากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จำนวน 1 อัตรา 25580819-1-1.pdf 19 สิงหาคม 2015 - 25 กันยายน 2015
ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ธุรการ) P8 จำนวน 1 อัตรา 1918-2.pdf 14 สิงหาคม 2015 - 9 กันยายน 2015
ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (โสตทัศนศึกษา) P7 จำนวน 1 อัตรา 1918-1.pdf 14 สิงหาคม 2015 - 9 กันยายน 2015
สำนักบริหารกิจการนิสิต รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา 1835.pdf 14 สิงหาคม 2015 - 25 สิงหาคม 2015
สำนักบริหารระบบกายภาพ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป (ขับรถยนต์) P9 จำนวน 1 อัตรา 1874_2.pdf 10 สิงหาคม 2015 - 3 กันยายน 2015
สำนักบริหารวิจัย รับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7 จำนวน 1 อัตรา 1874_1.pdf 10 สิงหาคม 2015 - 25 สิงหาคม 2015
ศูนย์การจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 2 อัตรา 1753.pdf 5 สิงหาคม 2015 - 10 สิงหาคม 2015
ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ รับสมัครงานตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักบริหาร/ผู้อำนวยการสำนัก ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักบริหารวิชาการ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักบริหารวิจัย
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักกิจการวุฒยาจารย์
3 สิงหาคม 2015 - 17 สิงหาคม 2015
สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (คอมพิวเตอร์) P8 จำนวน 1 อัตรา 25580722-1.pdf 22 กรกฎาคม 2015 - 25 สิงหาคม 2015
ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการทั่วไป (งานสนาม) จำนวน 1 อัตรา 1620.pdf 20 กรกฎาคม 2015 - 29 กรกฎาคม 2015
สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ รับสมัครนิสิตทำงาน จำนวน 2 อัตรา ประกาศรับสมัคร
โครงการจ้างนิสิตทำงาน
11 กรกฎาคม 2015 - 29 กรกฎาคม 2015
ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ ขยายเวลารับสมัครผู้เช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 1 ร้าน ณ บริเวณสนามเทนนิส 1 1266_2.pdf 15 มิถุนายน 2015 - 24 มิถุนายน 2015
ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ ขยายเวลารับสมัครผู้เช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหารเพื่อสุขภาพ จำนวน 1 ร้าน บริเวณอาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน 1266_1.pdf 15 มิถุนายน 2015 - 24 มิถุนายน 2015
สำนักบริหารระบบกายภาพ ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (ประปา) P8 จำนวน 1 อัตรา 1032.pdf 2 มิถุนายน 2015 - 10 มิถุนายน 2015
ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (โสตทัศนศึกษา) P7 จำนวน 1 อัตรา 1025_3.pdf 2 มิถุนายน 2015 - 10 มิถุนายน 2015
ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน(การเงิน) P7 จำนวน 1 อัตรา 1025_2.pdf 2 มิถุนายน 2015 - 10 มิถุนายน 2015

หน้า

Subscribe to ข่าวรับสมัครงาน


Main menu 2