Jump to Navigation

ข่าวรับสมัครงาน

เอกสาร รับสมัครวันที่
สำนักบริหารกิจการนิสิต รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน(การเงิน) P7 จำนวน 1 อัตรา 0375.pdf 24 มีนาคม 2015 - 10 เมษายน 2015
สำนักบริหารวิชาการ ขยายเวลารับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา(วิชาการศึกษา) P7 จำนวน 1 อัตรา 0374.pdf 24 มีนาคม 2015 - 10 เมษายน 2015
ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน(การเงิน) P7 จำนวน 1 อัตรา 0370_5.pdf 23 มีนาคม 2015 - 10 เมษายน 2015
ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (โสตทัศนศึกษา) P7 จำนวน 1 อัตรา 0370_4.pdf 23 มีนาคม 2015 - 10 เมษายน 2015
ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน(พัสดุ) P7 จำนวน 1 อัตรา 0370_3.pdf 23 มีนาคม 2015 - 10 เมษายน 2015
ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (นโยบายและแผน) P7 จำนวน 1 อัตรา 0370_2.pdf 23 มีนาคม 2015 - 10 เมษายน 2015
ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค รับสมัครงานตำแหน่ง สัตวแพทย์ P7 จำนวน 1 อัตรา 0370_1.pdf 23 มีนาคม 2015 - 10 เมษายน 2015
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ขยายเวลารับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน(การเงิน) P7 จำนวน 2 อัตรา 0307_7.pdf 9 มีนาคม 2015 - 11 มีนาคม 2015
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ขยายเวลารับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน(บัญชี) P7 จำนวน 2 อัตรา 0307_6.pdf 9 มีนาคม 2015 - 11 มีนาคม 2015
ศูนย์สัตว์ทดลอง ขยายเวลารับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน(การเงิน) P7 จำนวน 1 อัตรา 0307_5.pdf 9 มีนาคม 2015 - 11 มีนาคม 2015
สำนักบริหารระบบกายภาพ ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการงานช่าง(ประปา) P8 จำนวน 1 อัตรา 0307_4.pdf 9 มีนาคม 2015 - 11 มีนาคม 2015
สำนักบริหารระบบกายภาพ ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการงานช่าง(ช่างแอร์) P8 จำนวน 1 อัตรา 0307_3.pdf 9 มีนาคม 2015 - 11 มีนาคม 2015
สำนักบริหารระบบกายภาพ ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง สถาปนิก P7 จำนวน 1 อัตรา 0307_2.pdf 9 มีนาคม 2015 - 11 มีนาคม 2015
ศูนย์วิเคราะห์รายได้และปฏิบัติการลงทุน รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (นโยบายและแผน) P7 จำนวน 2 อัตรา 0307_1.pdf 9 มีนาคม 2015 - 26 มีนาคม 2015
ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ รับสมัครงาน ตำแหน่ง กรรมการผู้อำนวยการศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ 0306.pdf 9 มีนาคม 2015 - 31 มีนาคม 2015
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข รับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน(การเงิน) P7 จำนวน 1 อัตรา 0305.pdf 9 มีนาคม 2015 - 26 มีนาคม 2015
สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ รับสมัครนิสิตทำงาน จำนวน 5 อัตรา 25580305-1.pdf 5 มีนาคม 2015 - 16 มีนาคม 2015
คณะนิติศาสตร์ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา(โสตทัศนศึกษา) P7 จำนวน 1 อัตรา 0308.pdf 3 มีนาคม 2015 - 26 มีนาคม 2015
สำนักบริหารกิจการนิสิต รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน(บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา 0286.pdf 3 มีนาคม 2015 - 11 มีนาคม 2015
ศูนย์การจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 module FI จำนวน 2 อัตรา 0277.pdf 26 กุมภาพันธ์ 2015 - 24 เมษายน 2015

หน้า

Subscribe to ข่าวรับสมัครงาน


Main menu 2