Jump to Navigation

ข่าวรับสมัครงาน

เอกสาร รับสมัครวันที่
สำนักบริหารวิจัย รับสมัครงานตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์และเผยแพร่ผลงานวิจัย จำนวน 1 อัตรา 1315_2.pdf 19 กันยายน 2014 - 9 ตุลาคม 2014
คณะครุศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ จำนวน 1 อัตรา 1315_1.pdf 19 กันยายน 2014 - 9 ตุลาคม 2014
สำนักบริหารวิจัย รับสมัครงาน ตำแหน่ง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา 1314.pdf 19 กันยายน 2014 - 9 ตุลาคม 2014
ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ รับสมัครงานตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป (งานสนาม) จำนวน 1 อัตรา 1311.pdf 18 กันยายน 2014 - 30 กันยายน 2014
สถาบันวิจัยสังคม รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ (เอกสารสารสนเทศ) P7 จำนวน 1 อัตรา 1270_3.pdf 12 กันยายน 2014 - 24 กันยายน 2014
สถาบันวิจัยสังคม รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา 1270_2.pdf 12 กันยายน 2014 - 24 กันยายน 2014
สถาบันวิจัยสังคม รับสมัครงานตำแหน่ง นักวิจัย AR-5 จำนวน 2 อัตรา 1270_1.pdf 12 กันยายน 2014 - 31 ตุลาคม 2014
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร จำนวน 1 อัตรา 1268.pdf 11 กันยายน 2014 - 30 กันยายน 2014
คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับสมัครงานตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการคณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา 1267.pdf 11 กันยายน 2014 - 24 กันยายน 2014
คณะเภสัชศาสตร์ รับสมัครผู้เช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหาร (ร้านอิสลาม) 1265.pdf 10 กันยายน 2014 - 24 กันยายน 2014
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 2 อัตรา 8 กันยายน 2014
ศูนย์การจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา 1194.pdf 27 สิงหาคม 2014 - 24 กันยายน 2014
คณะนิเทศศาสตร์ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ/บรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา 26082557-2.pdf 26 สิงหาคม 2014 - 12 กันยายน 2014
สำนักบริหารวิชาการ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา(วิชาการศึกษา) P7 จำนวน 1 อัตรา 1188.pdf 26 สิงหาคม 2014 - 9 กันยายน 2014
ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค รับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (ไฟฟ้า) P8 จำนวน 1 อัตรา 1187.pdf 26 สิงหาคม 2014 - 24 กันยายน 2014
สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา 25082557-1.pdf 25 สิงหาคม 2014 - 9 กันยายน 2014
ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (โสตทัศนศึกษา) P7 จำนวน 1 อัตรา 1175_2.pdf 21 สิงหาคม 2014 - 9 กันยายน 2014
ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7 จำนวน 1 อัตรา 1175_1.pdf 21 สิงหาคม 2014 - 9 กันยายน 2014
สำนักบริหารวิจัย รับสมัครงาน ขยายเวลาตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) P7 จำนวน 2 อัตรา เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) P7 จำนวน 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) P7 จำนวน 1 อัตรา
21 สิงหาคม 2014 - 9 กันยายน 2014
สำนักบริหารยุทธศาสตร์และการงบประมาณ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สานักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา 1135.pdf 18 สิงหาคม 2014 - 25 สิงหาคม 2014

หน้า

Subscribe to ข่าวรับสมัครงาน


Main menu 2