Jump to Navigation

ข่าวรับสมัครงาน

เอกสาร รับสมัครวันที่
สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (คอมพิวเตอร์) P8 จำนวน 1 อัตรา 25580722-1.pdf 22 กรกฎาคม 2015 - 25 สิงหาคม 2015
ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการทั่วไป (งานสนาม) จำนวน 1 อัตรา 1620.pdf 20 กรกฎาคม 2015 - 29 กรกฎาคม 2015
สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ รับสมัครนิสิตทำงาน จำนวน 2 อัตรา ประกาศรับสมัคร
โครงการจ้างนิสิตทำงาน
11 กรกฎาคม 2015 - 29 กรกฎาคม 2015
ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ ขยายเวลารับสมัครผู้เช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 1 ร้าน ณ บริเวณสนามเทนนิส 1 1266_2.pdf 15 มิถุนายน 2015 - 24 มิถุนายน 2015
ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ ขยายเวลารับสมัครผู้เช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหารเพื่อสุขภาพ จำนวน 1 ร้าน บริเวณอาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน 1266_1.pdf 15 มิถุนายน 2015 - 24 มิถุนายน 2015
สำนักบริหารระบบกายภาพ ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (ประปา) P8 จำนวน 1 อัตรา 1032.pdf 2 มิถุนายน 2015 - 10 มิถุนายน 2015
ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (โสตทัศนศึกษา) P7 จำนวน 1 อัตรา 1025_3.pdf 2 มิถุนายน 2015 - 10 มิถุนายน 2015
ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน(การเงิน) P7 จำนวน 1 อัตรา 1025_2.pdf 2 มิถุนายน 2015 - 10 มิถุนายน 2015
ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง สัตวแพทย์ P7 จำนวน 1 อัตรา 1025_1.pdf 2 มิถุนายน 2015 - 10 มิถุนายน 2015
คณะนิติศาสตร์ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน(บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 2 อัตรา เจ้าหน้าที่สำนักงาน(บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่สำนักงาน(บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา
2 มิถุนายน 2015 - 10 มิถุนายน 2015
สำนักบริหารกิจการนิสิต รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน(การเงิน) P7 จำนวน 1 อัตรา 1021_3.pdf 2 มิถุนายน 2015 - 10 มิถุนายน 2015
สำนักบริหารกิจการนิสิต รับสมัครงาน ตำแหน่ง นักจิตวิทยา P7 จำนวน 2 อัตรา 1021_2.pdf 2 มิถุนายน 2015 - 10 มิถุนายน 2015
สำนักบริหารวิจัย รับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา 1021_1.pdf 2 มิถุนายน 2015 - 10 มิถุนายน 2015
คณะนิติศาสตร์ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา 1179.pdf 29 พฤษภาคม 2015 - 25 มิถุนายน 2015
ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ ขยายเวลารับสมัครผู้เช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายและซ่อมแซมอุปกรณ์กีฬา จำนวน 1 ร้าน 1020.pdf 29 พฤษภาคม 2015
สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (คอมพิวเตอร์) P8 จำนวน 1 อัตรา 25580527-1.pdf 27 พฤษภาคม 2015 - 25 มิถุนายน 2015
ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ รับสมัครผู้เช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 1 ร้าน ณ บริเวณสนามเทนนิส 1 1178_2.pdf 25 พฤษภาคม 2015 - 8 มิถุนายน 2015
ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ รับสมัครผู้เช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหารเพื่อสุขภาพ จำนวน 1 ร้าน บริเวณอาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน 1178_1.pdf 25 พฤษภาคม 2015 - 8 มิถุนายน 2015
สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 2 อัตรา 25580525-1.pdf 25 พฤษภาคม 2015 - 10 มิถุนายน 2015
ศูนย์บริหารกลาง รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน(บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา 0963.pdf 8 พฤษภาคม 2015 - 10 มิถุนายน 2015

หน้า

Subscribe to ข่าวรับสมัครงาน


Main menu 2