Jump to Navigation

ข่าวรับสมัครงาน

เอกสาร รับสมัครวันที่
สำนักบริหารยุทธศาสตร์และการงบประมาณ ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (นโยบายและแผน) P7 จำนวน 1 อัตรา 0137.pdf 27 มกราคม 2015 - 24 กุมภาพันธ์ 2015
สำนักบริหารวิจัย รับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน(บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 2 อัตรา 0105_4.pdf 20 มกราคม 2015 - 9 กุมภาพันธ์ 2015
สำนักบริหารวิจัย รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) P7 จำนวน 1 อัตรา 0105_3.pdf 20 มกราคม 2015 - 9 กุมภาพันธ์ 2015
ศูนย์สื่อสารองค์กร ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ประชาสัมพันธ์) P7 จำนวน 1 อัตรา 0105_2.pdf 20 มกราคม 2015 - 9 กุมภาพันธ์ 2015
สำนักบริหารวิจัย รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา(ประสานงานวิจัย) P7 จำนวน 1 อัตรา 0105_1.pdf 20 มกราคม 2015 - 9 กุมภาพันธ์ 2015
คณะนิติศาสตร์ รับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ ระดับ A-5 จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่ง อาจารย์ สาขากฏหมายอาญา จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง อาจารย์ สาขากฏหมายธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา
19 มกราคม 2015 - 31 มีนาคม 2015
คณะเภสัชศาสตร์ รับสมัครผู้เช่าสถานที่จำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม 0104.pdf 13 มกราคม 2015 - 27 มกราคม 2015
ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน(การเงิน) P7 จำนวน 1 อัตรา 0049_2.pdf 12 มกราคม 2015 - 23 มกราคม 2015
สำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายเครือข่ายนานาชาติ จำนวน 1 อัตรา 0059_3.pdf 12 มกราคม 2015 - 23 มกราคม 2015
สำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา 0059_2.pdf 12 มกราคม 2015 - 23 มกราคม 2015
สำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ จำนวน 1 อัตรา 0059_1.pdf 12 มกราคม 2015 - 23 มกราคม 2015
ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (โสตทัศนศึกษา) P7 จำนวน 1 อัตรา 0049_1.pdf 12 มกราคม 2015 - 23 มกราคม 2015
ศูนย์สื่อสารองค์กร รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ประชาสัมพันธ์) P7 จำนวน 1 อัตรา 0026.pdf 6 มกราคม 2015 - 9 มกราคม 2015
สำนักบริหารยุทธศาสตร์และการงบประมาณ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (นโยบายและแผน) P7 จำนวน 1 อัตรา 0025.pdf 6 มกราคม 2015 - 9 มกราคม 2015
สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา 30122557-1.pdf 30 ธันวาคม 2014 - 9 มกราคม 2015
ศูนย์การจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 Module FI จำนวน 2 อัตรา 1856.pdf 29 ธันวาคม 2014 - 24 กุมภาพันธ์ 2015
ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ ขยายเวลารับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการทั่วไป (งานสนาม) จำนวน 1 อัตรา 1849.pdf 29 ธันวาคม 2014 - 12 มกราคม 2015
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เงินฝาก จำนวน 2 ตำแหน่ง 0050.pdf 24 ธันวาคม 2014 - 21 มกราคม 2015
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี รับสมัครงานตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร จำนวน 1 อัตรา 1833.pdf 22 ธันวาคม 2014 - 31 มกราคม 2015
สำนักบริหารระบบกายภาพ รับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (ไฟฟ้า) P8 จำนวน 1 อัตรา 1832.pdf 22 ธันวาคม 2014 - 9 มกราคม 2015

หน้า

Subscribe to ข่าวรับสมัครงาน


Main menu 2