Jump to Navigation

ข่าวรับสมัครงาน

เอกสาร รับสมัครวันที่
ศูนย์การจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา 1194.pdf 27 สิงหาคม 2014 - 24 กันยายน 2014
คณะนิเทศศาสตร์ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ/บรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา 26082557-2.pdf 26 สิงหาคม 2014 - 12 กันยายน 2014
สำนักบริหารวิชาการ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา(วิชาการศึกษา) P7 จำนวน 1 อัตรา 1188.pdf 26 สิงหาคม 2014 - 9 กันยายน 2014
ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค รับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (ไฟฟ้า) P8 จำนวน 1 อัตรา 1187.pdf 26 สิงหาคม 2014 - 24 กันยายน 2014
สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา 25082557-1.pdf 25 สิงหาคม 2014 - 9 กันยายน 2014
ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (โสตทัศนศึกษา) P7 จำนวน 1 อัตรา 1175_2.pdf 21 สิงหาคม 2014 - 9 กันยายน 2014
ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7 จำนวน 1 อัตรา 1175_1.pdf 21 สิงหาคม 2014 - 9 กันยายน 2014
สำนักบริหารวิจัย รับสมัครงาน ขยายเวลาตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) P7 จำนวน 2 อัตรา เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) P7 จำนวน 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) P7 จำนวน 1 อัตรา
21 สิงหาคม 2014 - 9 กันยายน 2014
สำนักบริหารยุทธศาสตร์และการงบประมาณ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สานักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา 1135.pdf 18 สิงหาคม 2014 - 25 สิงหาคม 2014
สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา 13082557-3.pdf 13 สิงหาคม 2014 - 25 สิงหาคม 2014
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร จำนวน 1 อัตรา 1123.pdf 13 สิงหาคม 2014 - 31 สิงหาคม 2014
สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ รับสมัครงานตำแหน่งนักวิจัยผู้ช่วย P7 จำนวน 1 อัตรา 13082557-2.pdf 13 สิงหาคม 2014 - 24 กันยายน 2014
ศูนย์การจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา 1099.pdf 6 สิงหาคม 2014
สำนักบริหารกิจการนิสิต ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สานักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สานักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สานักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา
6 สิงหาคม 2014 - 25 สิงหาคม 2014
สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา 1098_1.pdf 6 สิงหาคม 2014 - 25 สิงหาคม 2014
สำนักบริหารวิจัย รับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สานักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 2 อัตรา 1085_5.pdf 4 สิงหาคม 2014 - 8 สิงหาคม 2014
สำนักบริหารวิจัย รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) P7 จำนวน 4 อัตรา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) P7 จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) P7 จำนวน 2 อัตรา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) P7 จำนวน 1 อัตรา
4 สิงหาคม 2014 - 8 สิงหาคม 2014
สำนักบริหารวิจัย รับสมัครงาน ตำแหน่ง สัตวแพทย์ P7 จำนวน 2 อัตรา 1085_1.pdf 4 สิงหาคม 2014 - 8 สิงหาคม 2014
คณะนิติศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ ระดับ A-5 จำนวน 4 อัตรา ตำแหน่ง อาจารย์ ระดับ A-5 สาขากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง อาจารย์ ระดับ A-5 สาขากฎหมายอาญา จำนวน 2 อัตรา
ตำแหน่ง อาจารย์ ระดับ A-5 สาขากฎหมายภาษีอากร จำนวน 1 อัตรา
4 สิงหาคม 2014 - 29 สิงหาคม 2014
คณะนิติศาสตร์ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ธุรการ) P8 จำนวน 1 อัตรา 1083_2.pdf 4 สิงหาคม 2014 - 25 สิงหาคม 2014

หน้า

Subscribe to ข่าวรับสมัครงาน


Main menu 2