ลืมรหัสผ่าน ต้องทำอย่างไร

ลืมรหัสผ่าน ต้องทำอย่างไร

บุคลากร ลืมรหัสผ่าน

บุคลากรสามารถขอเปลี่ยนรหัสผ่านได้ 2 ช่องทาง

  1. ติดต่อขอเปลี่ยนรหัสผ่านด้วยตนเองได้ที่ เคาน์เตอร์บริการ อาคารจามจุรี 3 ชั้น 3 ในวันทำการตั้งแต่เวลา 8.00-17.00 น. โดยไม่ปิดพักเที่ยง จะสามารถรีเซ็ตรหัสและพร้อมใช้งานได้ทันที
  2. ดาวน์โหลด "แบบฟอร์มขอเปลี่ยนรหัสผ่าน" และส่งแบบฟอร์มผ่านระบบ ITSM (https://support.it.chula.ac.th) ประเภทบริการเลือก "7. ขอใช้บริการอินเตอร์เน็ต" ชื่อบริการเลือก "ขอเปลี่ยนรหัสผ่าน" เจ้าหน้าที่จะดำเนินการและส่งรหัสผ่านใหม่ไปยังหน่วยงานทางไปรษณีย์มหาวิทยาลัยภายใน 3 วันทำการ

 

นิสิต ลืมรหัสผ่าน

นิสิตสามารถขอเปลี่ยนรหัสผ่านได้ 2 ช่องทาง

  1. ติดต่อขอเปลี่ยนรหัสผ่านด้วยตนเองได้ที่ เคาน์เตอร์บริการ อาคารจามจุรี 3 ชั้น 3 ในวันทำการตั้งแต่เวลา 8.00-17.00 น. โดยไม่ปิดพักเที่ยง จะสามารถรีเซ็ตรหัสและพร้อมใช้งานได้ทันที
  2. หากไม่สามารถดำเนินการด้วยตนเองได้ ให้ทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน โดยมีเอกสารดังนี้
    1. ​หนังสือมอบอำนาจหรือหนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา อย่างใดอย่างหนึ่ง
    2. สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต/บัตรประจำตัวประชาชนของนิสิต
    3. แสดงบัตรประจำตัวนิสิต/บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มาแทน

​นำเอกสารมาติดต่อขอเปลี่ยนรหัสผ่านได้ตามข้อ (1)

 

รูปแบบปัญหา:
ลำดับ: 
0