นิสิต

คู่มือจัดการบัญชีผู้ใช้
เอกสารแนะนำสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ CUNET

ข้อมูลการใช้บริการ CUNET

พื้นที่สำหรับเมล(Inbox) 2 G
พื้นที่ส่วนบุคคล(Home) 100 MB
ขนาดเมลต่อฉบับ(ไม่เกิน) 30 MB