Software Services SPSS Version 22

ดาวน์โหลดโปรแกรม

 โปรแกรม SPSS Version 22


ข้อกำหนด

  1. สามารถใช้งานสำหรับการเรียนการสอนและการทำงานวิจัยที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น
  2. ใช้ได้เฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในคณะหรือส่วนกลาง หรือเครื่องคอมพิวเตอร์อาจารย์และบุคลากร
  3. สงวนสิทธิ์การใช้งานสำหรับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเท่านั้น

คู่มือเอกสาร