share mailbox

จดหมายอิเล็กทรอนิคส์ส่วนกลางสำหรับหน่วยงาน (Shared Mailbox)

1. การเปิดจดหมายหน่วยงานทำได้ 2 ลักษณะคือ

1.1. แบบแยกหน้าต่าง (open another mailbox)

1.2. แบบหน้าต่างเดียวกัน (add share folder)

2. การตอบจดหมายในนามหน่วยงาน

 

1.1. แบบแยกหน้าต่าง คือ เปิดจดหมายหน่วยงานอีกหน้าต่างหนึ่งแยกจากจดหมายส่วนตัว

1.1.1. คลิกที่ชื่อของเรา เลือก เปิดกล่องจดหมายอื่น (open another mailbox)

 

1.1.2. พิมพ์ชื่ออีเมลหน่วยงาน

 

1.1.3. จะปรากฎหน้าต่างใหม่ แยกกันคนละหน้ากัน

 

1.2. แบบหน้าต่างเดียวกัน คือ เปิดจดหมายหน่วยงานหน้าเดียวกันกับจดหมายส่วนตัว โดยจะแยกกันคนละโฟลเดอร์

1.2.1. คลิกขวาชื่อของเรา เลือก เพิ่มโฟลเดอร์ที่แชร์... (add share folder)


 

1.2.2. พิมพ์ชื่ออีเมลหน่วยงาน

 

1.2.3. จะปรากฎโฟลเดอร์ชื่ออีเมลหน่วยงานเพิ่มเข้ามา เป็นอันสำเร็จ

 


 

 

  2. การตอบจดหมายในนามหน่วยงาน

2.1.คลิกเลือกแสดงจาก (From)

 

2.2 จะปรากฎบรรทัด จาก ซึ่งจะมีชื่อของเราแสดงอยู่ ต้องทำการลบแล้วเปลี่ยนเป็นชื่ออีเมล ของหน่วยงานแทน