แบบฟอร์มประมาณรายได้ เพื่อประกอบการตัดสินใจเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

แบบฟอร์มนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยประมาณรายได้ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ผลลัพธ์ที่ได้อาจมีความคลาดเคลื่อนตามข้อมูลที่ได้รับ จึงไม่อาจนำไปใช้อ้างอิงใดๆ ทั้งสิ้น

โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

สถานภาพ
  > ข้าราชการอื่นๆ
  > ลูกจ้างประจำ
ระยะเวลาที่รับราชการ
เลือกรับบำเน็จหรือบำนาญ
   
หมายเหตุ: ลูกจ้างประจำเลือกรับบำเน็จได้เท่านั้น
เป็นสมาชิก กบข หรือไม่    
เงินเดือน เดือนสุดท้าย
หมายเหตุ: ไม่รวมเงินประจำตำแหน่ง/ตำแหน่งทางวิชาการ
เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย
(เฉพาะสมาชิก กบข)
หมายเหตุ: ไม่รวมเงินประจำตำแหน่ง/ตำแหน่งทางวิชาการ