คู่มือการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จุฬาฯ

 

2. กรณีเชื่อมต่อผ่านโมเด็ม

2.1 ติดตั้งโมเด็มและไดรเวอร์ของโมเด็มให้เรียบร้อย (ดูวิธีการติดตั้งจากคู่มือโมเด็ม)
2.2 คลิก Start - > Setting - > Control Panel เพื่อกำหนดค่าของ Network Connections

2.3 ดับเบิลคลิกไอคอน Phone and Modem Options

2.4 คลิก Next ให้ Windows XP จัดการค้นหา driver ของโมเด็ม หาก windows พบ ก็จะทำการ add driver ของโมเด็ม ให้ หากไม่พบจะปรากฏภาพข้างล่างดังนี้

คลิกปุ่ม Next เพื่อติดตั้ง driver สำหรับโมเด็ม

2.5 จากนั้น add driver ของ modem แบบ Manual หากไม่สามารถหา driver ได้ ให้กำหนดค่าต่าง ๆ ดังนี้

2.5.1 ให้เลือก standard 56000 bps Modem แล้วคลิกปุ่ม Next

2.5.2 เลือกที่ port COM 1 แล้วคลิก Next

จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Finish จะได้การเชื่อมต่อดังภาพ

2.6 ขั้นตอนต่อไปเป็นการสร้างไอคอนสำหรับการเชื่อมต่อโมเด็ม

2.6.1 ไปที่ Start - > Setting แล้วดับเบิ้ลคลิกที่ Network Connections

2.6.2 คลิกที่ Create a new connection จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Next

 

2.6.3 คลิกที่ Connect to the network at my workplace จากนั้นคลิกปุ่ม Next

 

2.6.4 คลิกที่ Dial-up connection จากนั้นคลิกปุ่ม Next

2.6.5 ใส่ชื่อ Connection เช่น CUNET

 

2.6.6 ในช่อง Phone number ให้ใส่หมายเลขสำหรับเชื่อมต่อ CUNETจากนั้นคลิกปุ่ม Next

หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อ CUNET มี 474 คู่สาย ดังนี้

หมายเลข

รายละเอียด
(เลขหมาย)

ความเร็ว(Kbps)

เวลาใช้งาน
(สูงสุดต่อครั้ง)

กลุ่มผู้มีสิทธิใช้

026564652

อัตโนมัติ 210 (Analog/ISDN)

56/64

4 ชั่วโมง

ทุกกลุ่ม

026564654

อัตโนมัติ 24 (PCT)

32

4 ชั่วโมง

ทุกกลุ่ม

022177000

อัตโนมัติ 210 (Analog/ISDN)

56/64

ไม่จำกัด

ทุกกลุ่ม

หลังจากคลิกปุ่ม Next จะปรากฎหน้าจอดังภาพ จากนั้นคลิกปุ่ม Finish

 

2.7 ขั้นตอนถัดไปเป็นการเชื่อมต่อกับ CUNET

2.7.1 ดับเบิลคลิกไอคอนที่ สร้างใหม่ จากนั้นใส่ loginname@hostname ในช่อง Username เช่น บุคลากรที่มีชื่อผู้ใช้ ( loginname ) เป็น temp ให้ใส่ temp@pioneer.netserv.chula.ac.th หรือนิสิตที่มีชื่อผู้ใช้เป็น temp ให้ใส่ temp@student.netserv.chula.ac.th จากนั้นใส่รหัสผ่านในช่อง Password และคลิกปุ่ม Connect

2.7.2 หากเชื่อมต่อได้จะปรากฎดังรูป ซึ่งแสดงว่าระบบกำลังตรวจสอบชื่อผู้ใช้และ รหัสผ่าน


 

2.7.3 หากระบบตรวจสอบแล้วพบว่าชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านผิดจะปรากฏหน้าต่างดังรูป

หมายเหต ถ้ารหัสผ่านหมดอายุหรือใช้งานผ่านโมเด็มเกินเวลาที่จำกัด จะทำให้ไม่สามารถใช้งานผ่านโมเด็มได้

2.7.4 หากผลการตรวจสอบผ่านจะปรากฏดังรูปหรือใกล้เคียงกับรูปตัวอย่าง ซึ่งแสดงว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เชี่อมต่อกับ CUNET แล้ว สามารถเปิดโปรแกรมที่ต้องใช้งานได้ เช่น FireFox, MS Internet Explorer เป็ นต้น และเมื่อต้องการยกเลิกการเชื่อมต่อ ให้คลิกขวาที่ Icon จากนั้นคลิกที่ Disconnect